ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΓΚΟΥΤΖΙΔΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΟΝ ΣΤΕΦΑΝΟΝ Ἀπεστάλη τἠν 4.12.1999, καί ἀναφέρεται εἰς τά οἰκουμενιστικά φρονήματα τοῦ πρός ὅν ἀπευθύνεται, τά ὁποῖα μόλις ἤρχισαν νά ἀποκαλύπτωνται. ᾿Εν ᾿Αθήναις τῇ 4-12-1999 (Π.Η.) ῾Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας καί ῾Αγίου ᾿Ιωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ ΠΡΟΣ τόν Πανοσιολογιώτατον ᾿Αρχιμ. π. Στέφανον Τσακίρογλου Καθηγούμενον τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Κρονίζης Κουβαρᾶ 'Αττικῆς Κοινοποίησις: Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον καί Σεβ/τους ᾿Αρχιερεῖς Πανοσιολογιώτατε πάτερ Στέφανε. Εὐλογεῖτε. Ποτέ μέχρι σήμερον δέν ἐχρειάσθη νά σᾶς γράψω, ἐνῶ γνωρίζετε πόσον σᾶς ἠγάπησα, ἀλλά καί πόσον σᾶς ἐξετίμησα ὡς Κληρικόν, καί ποίας προσδοκίας εἶχον καί θέλω νά ἔχω εἰς τό πρόσωπόν σας. Πιστεύω, ὅτι καί ἡ Πανοσιολογιότης σας ἐγνωρίσατε πολύ καλά καί εἰς βάθος τόν ὑποφαινόμενον μέσα ἀπό τήν φιλίαν καί προπάντων μέσα ἀπό τόν ᾿Αγῶνα τῆς ᾿Εκκλησίας. Τό περιστατικόν, ὅμως, τῆς Πέμπτης (5-11-99), ὅτε συνηντήθημεν ὡς ᾿Επιτροπή ἐπί τῆς προωθήσεως καί συνεχίσεως τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου μετά τῆς ὑπό τόν ᾿Αρχιεπίσκοπον κ. Χρυσόστομον Κιούσην Φλωρινικῆς παρατάξεως, μέ ἔθλιψε βαθύτατα. Διευκρινίζω δέ ἐκ τῶν προτέρων, ὄχι δι᾿ ἄλλους πραγματικούς λόγους, ἀλλά πρωτίστως διότι δέν ἐβοηθήσατε τό συγκεκριμένο πρόσωπο νά ἀναθεωρήσῃ τήν συμπεριφορά του, ἐνῶ δώσατε καί τήν ἐντύπωσι ὅτι ἐπηρεάσθητε καί παρεσύρθητε! Γίνομαι σαφέστερος. ᾿Εφανταζόμην, ὅτι σεῖς ὡς πρεσβύτερος τῇ ἡλικίᾳ, καί ὡς ῾Ιερεύς καί ὡς Καθηγούμενος, θά "τραβούσατε τό αὐτί", κατά τό κοινῶς λεγόμενον τοῦ Δημητρίου καί θά τόν ἐπαναφέρατε εἰς τήν τάξιν, καί ὄχι μόνον αὐτό...᾿Αντιθέτως ἐνεργήσατε τόσον ἀντιδεοντολογικά, ὥστε νά ἀνησυχῶ διά τό γεγονός μέ τό ὁποῖο συμβάλατε εἰς τήν καταπάτησιν μιᾶς Συνοδικῆς ἐντολῆς, τήν μή ἀποστολήν τοῦ ἐγγράφου καί τήν ματαίωσιν τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου! Μέ μία λέξι συμβάλατε εἰς τό νά ἐκτεθῇ ἡ ῾Ιερά Σύνοδος καί δι αὐτῆς ἡ ᾿Εκκλησία! ῾Ως γνωστόν, κατά τήν ὡς ἄνω ἡμερομηνίαν, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Σεβ/του Προέδρου κ. Κηρύκου, συνηντήθημεν διά νά ἀποφασίσωμεν ἐπί τοῦ μοναδικοῦ θέματος τῆς ἐγκρίσεως καί ἀποστολῆς τοῦ σχεδίου τῆς ἀπαντητικῆς ἐπιστολῆς πρός τήν Φλωρινικήν παράταξιν, τό ὁποῖον ἤδη εἶχε τεθεῖ ὑπ᾿ ὄψιν καί τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς ῾Ιεραρχίας τήν 20-10-99, καί ἡ ὁποία ἀνεπιφυλάκτως καί μετ᾿ ἐπαίνου τήν ἐνέκρινεν. Βεβαίως, ἡμεῖς ὡς ᾿Επιτροπή, εἴχομεν ὅλην τήν διακριτικήν εὐχέρειαν ὁποιασδήποτε φραστικῆς βελτιώσεως τοῦ κειμένου. Τό γεγονός, ὅμως, ὅτι τό σχέδιον ἐτέθη ὑπ᾿ ὄψιν τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου κατεκρίθη ὑφ᾿ ὑμῶν, τοῦ π. Στεφάνου, π. Νεοφύτου καί κ. Δ. Κάτσουρα, διότι ὅπως σαφῶς ὑπαινίχθη ἡ πλευρά σας, μετά τό γεγονός τῆς ὑπό τῆς Ι.Σ. ἐγκρίσεως αὐτοῦ τοῦ κειμένου, δέν ἦτο δυνατόν νά ἀλλάξῃ τοῦτο ἐπί τῆς οὐσίας. Δέν ἐδέχθητε ἀρχικῶς διά τόν λόγον αὐτόν νά ἔλθῃ κἄν πρός ἐξέτασιν καί νά ἐγκριθῇ ἡ ἀποστολή του, καίτοι ἦτο καί ἀναγκαῖον καί ἐπεῖγον, ἐνῶ κατεκρίνατε τό γεγονός ὡς τυπικῶς πρωθύστερον. Σημειωθήτω, ὅτι σᾶς ἐδόθη ἀντίγραφον τοῦ σχεδίου τῆς ἐπιστολῆς ἀρκετάς ἡμέρας πρό τῆς συνεδριάσεώς μας. Πέραν τούτου ἕτερος λόγος τόν ὁποῖον προεβάλατε καί διά τόν ὁποῖον δέν ἐδέχθητε ἐπ᾿ οὐδενί νά ἔλθωμεν εἰς τήν ἐξέτασιν τοῦ θέματος, διά τό ὁποῖον συνεδριάσαμε, ἦτο ὅτι ὁ κ. Κάτσουρας ἔχει κατηγορηθῇ ὑπ᾿ ἐμοῦ ὡς "φιλοφλωριναῖος" ἤ ὅτι "συνεργάζεται" μετ᾿ αὐτῶν κλπ., οὐσιαστικά δέ ἐπί τετράωρον ἀπητήσατε νά ἀνακαλέσωμεν τά σχετικά κείμενά μας. ᾿Εξ ἀρχῆς σᾶς διευκρινίσαμεν καί ἐδηλώσαμεν ρητῶς, ὅτι δέν συνεκλήθημεν δι᾿ αὐτά τά θέματα, ἀλλά εἰς ἐκτέλεσιν τῆς Συνοδικῆς ἐντολῆς νά συνεχίσωμεν τόν Θεολογικόν Διάλογον. ῾Ημεῖς πάντως σᾶς ἐζητήσαμεν νά προγραμματίσετε εἰδικήν συνάντησιν νά ἐξετασθῆ τό θέμα τῶν διαφορῶν μας μέ τόν κ. Κάτσουρα, καί ὄχι μόνον μέ αὐτόν. Σᾶς ἐπιστήσαμεν τήν προσοχήν, ὅτι ὑποχρεούμεθα νά ἐνεργήσωμεν κανονικῶς τά καθήκοντά μας ὡς ῾Ιεροσυνοδικῶς ἐντεταλμένη ᾿Επιτροπή, ἔνθεν μέν ἐνημερώνοντες πλήρως τήν ῾Ιεράν Σύνοδον ἐπί τοῦ ἰδιαίτερα σοβαροῦ θέματος τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου, διότι ἐν πολλοῖς τό ἀγνοοῦν, ἀφ᾿ ἐτέρου δέ νά ἀποσταλῇ ἀμέσως ἡ ἀπάντησις πρός τούς Φλωριναίους διά νά μή ἐκτιθέμεθα καί παραβλάπτετε τό ὅλον ἔργον. Παράλληλα σᾶς ἐπρότεινα καί ἐτόνισα ὅτι πρέπει μέ ὅλην τήν ἄνεσίν σας νά μελετήσετε τά κείμενα καί νά συνεδριάσωμεν ἄλλην φοράν, καί ἐκεῖ νά θέσωμεν τόν δάκτυλον ἐπί τῶν τύπων τῶν ἥλων καί ὄχι ἀοριστολογοῦντες καί ἀγνοοῦντες, ὡς ἐδηλώσατε, τά κείμενα. ῾Η πρότασίς μου δυστυχῶς ἀπερρίφθη, διότι ἡ σύνθεσις τῆς ᾿Επιτροπῆς, ὅπως διεφημίσθη ἀπό τό περιβάλλον σας ἔχει ἀναλογίαν δύο πρός τρεῖς. Δηλαδή εἶσθε τρεῖς καί ἡμεῖς δύο (!) ἑπομένως σεῖς ἀποφασίζετε καί ματαιώνετε καί δέν προχωρεῖ ὁ Θεολογικός Διάλογος. ῞Οταν τό ἤκουσα, Πανοσιολογιώτατε, δέν τό ἐπίστευσα, ἕως ὅτου τό ἔζησα, καί τό εἶδα. Κοινῶς "κλῖκες", "φατρίες"! Διατί; Καί πρός χάριν ποίων; Πρότασιν οὐσιαστικήν δέν εἴχατε, ἀλλά ἐπενοήθη τό συγκεκριμένον ἀδιέξοδον, διά νά μή ἔλθωμεν εἰς τό θέμα, διότι τῇ ἀληθείᾳ δέν θέλατε νά ἐγκριθῇ αὐτό τοῦτο τό σχέδιον, οὔτε νά ἀποσταλῇ λόγῳ τοῦ περιεχομένου αὐτοῦ. Σημειωτέον, ὅτι σᾶς εἶχε δοθῇ πρό πολλῶν ἡμερῶν καί εἴχατε ὅλην τήν ἄνεσιν τοῦ χρόνου, ὄχι ἁπλῶς νά τό μελετήσετε, ἀλλά καί κάτι περισσότερον νά κάνετε... Πανοσιολογιώτατε καί τήν εἰλικρίνειά μου καί τήν εὐθύτητά μου, συγχωρεῖστέ με, καί τήν σχετικήν νοημοσύνην μου γνωρίζετε, ἐπομένως ἦτο λάθος σας νά μή ἐπιδείξετε εἰλικρίνεια καί εὐθύτητα ἀπέναντί μου. ῎Αν λοιπόν, λόγῳ διαφωνιῶν μας μέ τόν κ. Κάτσουρα, δέν ἦτο δυνατή ἡ μεθ᾿ ἡμῶν συνεργασία, τόσον ὑμῶν τοῦ π. Στεφάνου, ὅσον καί τοῦ αὐταδέλφου σας π. Νεοφύτου, εἴχατε πολλές λύσεις, ὥστε νά ἐπιλέξετε τήν καλυτέραν, καί νά μή ἐκτεθεῖτε, διότι, ἐπαναλαμβάνω, ὅπως ἐνεργήσατε, οὔτε τήν ῾Ιεροσυνοδικήν ἀπόφασιν, , οὔτε τήν δεοντολογίαν τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου καί τήν τοιαύτην τῆς ἀποστολῆς τοῦ συγκεκριμένου ἐγγράφου ἐσεβάσθητε,, ἐκθέσαντες οὕτω καί ὅλους ἡμᾶς ὡς ἀναξίους τῆς ὑψηλῆς ῾Ιεροσυνοδικῆς ἐντολῆς, τήν ὁποίαν ἐλάβομεν νά ἐκτελέσωμεν. Μέ ποῖον δικαίωμα προσήλθατε καί ἰταμῶς ἀπαιτήσατε καί ἐθέσατε ὡς ὅρον τήν διαπραγμάτευσιν τῆς ἀποστολῆς τοῦ ἐγγράφου καί τῆς προωθήσεως τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου μέ ἀντάλλαγμα τήν ἀνάκλησιν τῶν κειμένων μας καί τήν οὕτω ἀθώωσιν τῶν κ.κ. Δ. Κάτσουρα, τοῦ ἄλλου αὐταδέλφου ὑμῶν μ. Μαξίμου, ἀλλά καί τοῦ κ. Καλλινίκου; Εἶναι σωστή αὐτή ἡ συμπεριφορά σας, ἔτσι ἐννοεῖται ἀπό ὑμᾶς ὁ σεβασμός καί ἡ συνεργασία; Λυποῦμαι, ἀλλά δυστυχῶς πρός τό παρόν μέ τόν ἐκβιασμόν σας δέν ματαιώσατε ἁπλῶς τόν Θεολογικόν Διάλογον , ἀλλά "ἐπετύχατε" νά περιφρονήσετε καί νά ἀθετήσετε ἐντολήν ῾Ιεροσυνοδικήν, διά λόγους σκοπιμότητος καί ταύτης κακῆς.῞Ολα αὐτά, ἀφοῦ προηγουμένως μελετήσατε καί τό ἔγγραφον ἤ τό ἔλαβον ὑπ᾿ ὄψιν καί ἄλλοι τινές. ῞Οταν μετά ἀπό ταλαιπωρία τριῶν καί πλέον ὡρῶν καί ἀφοῦ δέν καταθέσατε συγκεκριμένην καί σαφῆ ἰδικήν σας πρότασιν, καί ἀφοῦ σᾶς ἐπιστήσαμε τήν προσοχήν, ὅτι ἐπωμίζεσθε τάς βαρυτάτας εὐθύνας τῆς περιφρονήσεως τῆς Συνοδικῆς ἐντολῆς, ὡς καί τήν εὐθύνην τῆς ματαιώσεως τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου , τότε καί ἀφοῦ ἡμεῖς ἐζητήσαμε νά γραφοῦν τά ἀνωτέρω εἰς τά Πρακτικά, ἐζητήσατε καί ὑμεῖς ὁ Παν/τος π. Στέφανος, (ἐκτός ἄλλων ἀτυχῶν προκλητικῶν διατυπώσεων σας), νά γραφῇ εἰς τά Πρακτικά καί αὐτό πού θά εἴπητε, καί ὅπως ἐνθυμοῦμαι εἴπατε ὅτι: "Νά γραφῇ καί ἡ ἰδική μου ἄποψις, ὅτι ὅλα αὐτά θέλουν νά γραφοῦν στά Πρακτικά, διότι πάλι θά κυκλοφορήσουν φυλλάδια εἰς τόν λαόν πρός δημαγωγίαν του" . ῎Ετσι, Πανοσιολογιώτατε, ἐδοκίμασα ὅλην τήν πικρίαν, ἀπό ἕναν ἐπιστήθιον φίλον, ἕναν σεβαστόν Κληρικόν, τόν ὁποῖον τόσον ἠγάπησα καί βαθύτατα ἐξετίμησα καί ἔτρεφα, καί θέλω ἀκόμη νά τρέφω τάς καλυτέρας μου προσδοκίας. ᾿Από ἕναν Κληρικόν πρός τόν ὁποῖον, ὁσάκις τό ἐπεδίωξεν ἀνεπιφυλάκτως "ἐξωμολογήθην ἐκ βαθέων" διά τά ἀφορῶντα τόν ῾Ιερόν τῆς ᾿Εκκλησίας ᾿Αγῶνα, ἐδοκίμασα λέγω ἀπό αὐτόν τόν Κληρικόν τήν πικρίαν νά μέ ἀποκαλέσῃ "δημαγωγόν" καί τά κείμενά μου "δημαγωγικά"!. Ποίαν ἄλλην ἀποκάλυψιν πρέπει νά περιμένω διά νά βγάλω τά συμπεράσματά μου; Ξέρετε, Πανοσιολογιώτατε, τί σημαίνει ὁ χαρακτηρισμός "δημαγωγός" καί "δημαγωγία" ἀπό τήν ἄποψιν, τήν ὁποίαν ἐχρησιμοποιήσατε τόν ὅρον; Σημαίνει ἄνθρωπον, ὁ ὁποῖος, μέ μίαν λέξιν, ἀσελγεῖ πνευματικῶς ἐπί τῆς νοήσεως καί τῆς ἐλευθέρας βουλήσεως τῶν ἀνθρώπων. ῾Ο δημαγωγός δέν σέβεται καμμίαν ἠθικήν, κοινωνικήν ἤ ἄλλην ἀρχήν, ἀλλά ἔχει ἕναν καί μοναδικόν σκοπόν, ἤτοι τό ἴδιον συμφέρον καί μέ τήν δύναμιν τοῦ λόγου παραπληροφορεῖ καί παραπλανᾶ τόν λαόν. ῾Ο δημαγωγός ἀσεβεῖ πρός τήν προσωπικότητα τοῦ ἀνθρώπου, ποδοπατεῖ τήν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ. ᾿Αγαπητέ καί σεβαστέ μοι π. Στέφανε,παρακαλῶ νά μοῦ εἴπητε πότε διαπιστώσατε αὐτήν τήν ἰδότητά μου, δηλαδή τοῦ δημαγωγοῦ; Μήπως τότε, πρίν τριάντα χρόνια, ὅταν ἐζήσαμε ὀλίγας ἡμέρας ὡς συμπροσκυνηταί εἰς τό ῞Αγιον ῎Ορος; Μήπως ἀπό τότε "δημαγωγικῷ" τῷ τρόπῳ εἶχα παραπλανήσει τινάς ἐκ τῶν Ζηλωτῶν; Μήπως μερικά χρόνια ἀργότερα, ὅταν ἀρχίσαμε ἀπό τῶν στηλῶν τοῦ "Κήρυκος" νά γράφωμεν τά "ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ" μέ τά ὁποῖα ἐνῶ συστηματοποιήσαμε, κατά τό μέτρον τῶν δυνατοτήτων μας τήν ᾿Εκκλησιολογίαν τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας, ἐπιτρέψτε μου οὕτως εἰπεῖν, ἐθέσαμε εἰς τήν θέσιν των τούς Φλωριναίους, ἀλλά καί τόν Νεοημερολογιτισμόν; Μήπως τήν διαπίστωσίν σας τήν ἐκάνατε ὕστερα ἀπό ὅσα ἐγράψαμε κατά τήν περίοδο τοῦ 1991-95 διά τό κίνημα καί τούς σκοτεινούς μηχανισμούς τῶν πέντε; Μήπως εἶναι δημαγωγία καί τά βιβλία μας "ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝ...", .ἤ "ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ..." ἤ τό "ΑΠΑΝΤΩΜΕΝ ΕΝ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ...", τά ὁποῖα, ὅπως δηλώνετε, δέν τά ἔχετε μελετήσει; ῎Η μήπως πιστεύετε, ὅτι εἶναι δημαγωγικόν καί τό τελευταῖον ἄρθρον μας, τό ὁποῖον ἀπέρριψεν ὁ αὐτάδελφος ὑμῶν μ. Μάξιμος καί ὁ κ. Κάτσουρας ὡς "ἀμαρτύρου" οὔσης τῆς διατυπώσεως, καθ᾿ ἥν τήν κοινωνίαν τῆς ῾Αγίας Τριάδος ἐχαρακτηρίσαμεν ὡς πρώτην ῎Αναρχον καί τελείαν ᾿Εκκλησίαν; ῎Εχω λόγον νά ἐρωτῶ, διότι, πλήν ἄλλων, τά βιβλία αὐτά τά "μπλοκάρατε" καί ἐσεῖς καί δέν τά κυκλοφορεῖτε διά νά μή χαλάσῃ τό προφίλ, τῶν πέντε καί τῶν Φλωριναίων καί δέν προχωρήσῃ ἡ ἕνωσις. Μήπως δημαγωγία εἶναι καί τό νά δημοσιευθῇ τό σχέδιον τῆς πρός τούς Φλωριναίους ἐπιστολῆς, τό ὁποῖον ὄχι ἁπλῶς δέν ἐγκρίνατε, ἀλλά οὐδέ κἄν νά ἀναγνωσθῇ ἐπιτρέψατε; (τρεῖς πρός δύο γάρ) . Μήπως δημαγωγία θά εἶναι καί τό νά δημοσιευθοῦν πρός πληροφόρησιν τῶν πιστῶν, Κλήρου καί Λαοῦ, τόσον τό σχέδιον, ὅσον καί ὅλαι αἱ ἀπό τοῦ Αὐγούστου τοῦ 1998 ἐπιστολαί, αἱ σχετικαί μέ τόν θεολογικόν Διάλογον; ᾿Ενταῦθα πάντως διά νά σᾶς διευκολύνω είς τήν πληροφόρησιν ἐκ τῶν πηγῶν καί ὄχι διά νά "δημαγωγήσω" πρός τήν Πανοσιολογιότητά σας, συνημμένως σᾶς ἀποστέλλω, καί τάς προηγηθείσας σχετικάς ἐπιστολάς μέ τήν χρονολογικήν σειράν πού ἀπεστάλησαν: 1) Τήν ὑπ᾿ ἀριθμ. 525/Γ/5-8-98 ἐπιστολήν τοῦ κ. Καλλινίκου πρός τόν κ. Κάτσουρα. 2) Τήν ὑπ᾿ ἀριθμ. 3091/23-6-1999 ἐπιστολήν τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου πρός τόν ᾿Αρχιεπίσκοπον τῆς ᾿Ακακιακῆς Παρατάξεως κ. Χρυσόστομον Κιούσην. 3) Τήν ὑπ᾿ ἀριθ. 641/24-7-1999 ἐπιστολήν τοῦ κ. Χρυσοστόμου πρός τήν Α.Μ. τόν ᾿Αρχιεπίσκοπον κ. ᾿Ανδρέαν. 4) Τήν ὑπ᾿ ἀριθμ. Δ.Υ./30-8-99 ἐπιστολήν τοῦ κ. Καλλινίκου πρός τήν Α.Μ. τόν ᾿Αρχιεπίσκοπον κ. ᾿Ανδρέαν, καί τέλος 5) Τά δύο σχέδια τῶν ᾿Απαντητικῶν ἐπιστολῶν, τό ἕν τοῦ Μακαριωτάτου καί τό ἕτερον τῆς ᾿Επιτροπῆς, τά ὁποῖα ἀμφότερα ἐνεκρίθησαν ὑπό τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, ἀλλά δυστυχῶς ἀπερρίφθησαν ὑφ᾿ὑμῶν. Τέλος σᾶς ἀποστέλλω καί πάλιν τό τεῦχος "ΠΡΟΣΧΩΜΕΝ" διά νά τό μελετήσετε αὐτή τήν φορά καί νά ἔλθετε εἰς προσεχῆ συνάντησιν μελετημένος καί μέ συγκεκριμένας προτάσεις διά τήν ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ καί τήν ἐνότητα τῆς ᾿Εκκλησίας. Διατελῶν τῇ ἐν Χριστῷ τιμῇ καί ἀγάπῃ ἀσπάζομαι τήν δεξιάν σας ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Χ. ΓΚΟΥΤΖΙΔΗΣ


Δημοφιλείς αναρτήσεις