ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΕΝΟΡΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΓΟΧ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΕΝΟΡΙΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΕΝΟΡΙΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ April 20th, 2015 ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΕΡΟΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΓΟΧ) ΜΑΤΘΑΙΟΣ Ο Α’ (Ἀριθμ. Ἐγκριτ. Ἀποφ. 680/1982, 3427/1985 και 260/2013) ΕΔΡΑ: 4ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 194 00 Τ.Θ. 54 ΚΟΡΩΠΙ ΤΗΛ. 210 6020176 Α.Π. 31 Ἐν Κορωπίω τῆ 21/2/2015 (Ε.Η.) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 11/7.12.2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΙΦΣΚΑΕΓΟΧ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ ΕΤΟΥΣ 2007» Η ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 742/31.12.2014 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΕΝΟΡΙΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Παραθέτομεν το ὑπ’ ἀριθμ. 742/31.12.2014 «ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ» τοῦ ΙΦΣΚΑΕΓΟΧ, περί τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως – Συνάξεως τῶν Ἐνοριτῶν τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου και τοῦ παρεκκλησίου αὐτοῦ τιμωμένου ἐπ’ ὀνόματι τῆς Ἁγίας τοῦ Θεοῦ Σοφίας, Ἀχαρνῶν. Ἡ Γενική αὐτή Συνέλευσις - Σύναξις συνεκλήθη ἐν ὄψει τῶν δικαστηρίων, διά να δοθῆ ἡ μαρτυρία τῶν Ἐνοριτῶν διά τον ΙΦΣΚΑΕΓΟΧ. Α.Π. 742 Ἐν Κορωπίω τῆ 31.12.2014 (Ε.Η.) ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ Η ΑΠΟ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΕΝΟΡΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΩΓΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΙΝΩΝ ΔΕ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ «ΙΕΡΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΓΟΧ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ Ο Α΄». Οἱ κάτωθι ὑπογεγραμμένοι Ἐνορῖτες τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ἀχαρνῶν (περί τους 450), οἱ και Ἀρωγά Μέλη, τινές δε και τακτικά Μέλη τοῦ «ΙΦΣΚΑΕΓΟΧ ΜΑΤΘΑΙΟΣ Ο Α», συνελθόντες σήμερον εἰς ἔκτακτον Γενικήν Σύναξιν, εἰς την ὁποίαν μᾶς ἐκάλεσεν, ὁ Πρόεδρος τοῦ Ιεροῦ Συνδέσμου μας και ἀπό τοῦ 1989 Ἐφημέριος και Προιστάμενος τοῦ Ναοῦ μας Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικῆς Κήρυκος, συνεσκέφθημεν καί συνεζητήσαμεν ἐπί τῆς ἐκκλησιαστικῆς καταστάσεως, ὅπως διεμορφώθη μετά τήν παραίτησιν (5.2.2003) τοῦ ‘Αρχιεπισκόπου Ἀνδρέου, τοῦ καί Προέδρου τοῦ «Ἱεροῦ Φιλανθρωπικοῦ Συνδέσμου Κληρικῶν Ἀκαινοτομήτου Ἐκκλησίας ΓΟΧ Ματθαῖος ὁ Α΄» (ΙΦΣΚΑΕΓΟΧ): Λαβόντες ὑπ’ ὄψιν, τό γεγονός ὅτι οὐδέποτε ὁ Ναός μας Ἁγίου Δημητρίου Ἀχαρνῶν ὑπήχθη ὑπό τόν ψευδαρχιεπίσκοπον Νικόλαον, μετά δέ τήν ἀπό 16.6.2005 διακοπήν ‘Εκκλησιαστικῆς Κοινωνίας τοῦ Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Κηρύκου, μετά τῆς ὑπό τόν ψευδαρχιεπίσκοπον κ. Νικόλαον ψευδοσυνόδου, ὁ Ναός μας, ὑπάγεται διοικητικῶς καί ‘Εκκλησιαστικῶς εἰς τόν Σεβ/τον Μητροπολίτην Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. ΚΗΡΥΚΟΝ, ἀλλά και ἐξυπηρετεῖται ὑπ’ αὐτοῦ ἐπί μίαν τριακονταετίαν. Ἐπίσης λαβόντες ὑπ’ ὄψιν τό γεγονός, ὅτι ἀπό τοῦ Φεβρουαρίου τοῦ 2003 καί ἐν συνεχείᾳ οἱ περί τόν τότε Ἀρχιεπίσκοπον Ἀνδρέαν καί τόν ψευδαρχιεπίσκοπον Νικόλαον, παρεξέκλιναν ἐκ τῶν ἀρχῶν τῆς Μιᾶς Ἁγίας Καθολικῆς καί Άποστολικῆς Ἐκκλησίας, ἤτοι τῆς Ὁμολογίας καί Ἐκκλησιολογίας Αὐτῆς, ὅπερ ἔφερεν αὐτούς εἰς σχισματοαίρεσιν, καί εἰς τήν βλασφημίαν τῆς ἀρνήσεως τῆς γνησίας καί ἀδιακόπου Ἀποστολικῆς Διαδοχῆς των, ἐξαρτήσαντες ταύτην ἐκ τῆς λεγομένης «χειροθεσίας» τοῦ 1971, δι’ ἥν αἰτίαν καί ἀπεκηρύχθησαν ὑπό τοῦ μόνου ἐναπομείναντος εἰς τήν Ὁμολογίαν καί Ἐκκλησιολογίαν τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Κηρύκου. Ὡσαύτως, λαβόντες ὑπ’ ὄψιν, ὅτι οἱ ἀνωτέρω διά τούς ἰδίους λόγους, αὐτοεξεβλήθησαν, κατά τό Καταστατικόν, καί τοῦ Ἱεροῦ Φιλανθρωπικοῦ Συνδέσμου τῆς Ἀκαινοτομήτου ‘Εκκλησίας, καί ὡς ἐκ τούτου καθ’ ἡμᾶς οἱ μόνοι οἱ ὁποῖοι εἶχον και ἔχουν ἔκτοτε ἐκ τοῦ νόμου καί ἐκ τοῦ Καταστατικοῦ τό δικαίωμα νά ἐκπροσωποιῦν καί νά διοικοῦν τόν «Ἱερόν Φιλανθρωπικόν Σύνδεσμον Κληρικῶν ‘Ακαινοτομήτου ‘Εκκλησίας Ματθαῖος ὁ Α» εἶναι οἱ Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Κήρυκος (κατά κόσμον Μηνᾶς Κοντογιάννης), ὁ Ἱερομόναχος ‘Αμφιλόχιος Ταμπουρᾶς, ὁ Ἱερεύς Θωμᾶς Κοντογιάννης, καί ὁ θεολόγος ‘Ελευθέριος Γκουτζίδης, διότι αὐτοί εἶναι τά μόνα ἀπό τά ἱδρυτικά Κανονικά ἐναπομείνατα μέλη αὐτοῦ, καθόσον μόνον αὐτοί παραμένουν εἰς τήν Ὁμολογίαν Ἐκκλησιολογίαν τῆς Ἀκαινοτομήτου Ἐκκλησίας, ὡς περιγράφονται εἰς τό Καταστατικόν ἄρθρο 2, τους ὁποίους ἀπό το 2005 και ἑξῆς ἀναγνωρίζομεν ὡς τό νόμιμον Διοικητικόν Συμβούλιον τοῦ Συνδέσμου. ΔΗΛΩΝΟΜΕΝ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝ: 1) Ἀποδεχόμεθα καί Συνομολογοῦμεν μετά τῶν Ἐνοριτῶν και ἑτέρων Ἐνοριῶν, τήν ἀπό Μαίου 2004 «ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ» τοῦ Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς ΚΗΡΥΚΟΥ ἀπ’ ἀρχῆς καί μέχρι τέλους (Ο.Π. Τόμος 2004, σελ. 165-188). 2) Καταδικάζομεν καί ἀπορρίπτομεν τά ὅσα ψευδῆ, βλάσφημα καί παραπλανητικά ἐλέχθησαν, ἐγράφησαν καί «γυμνῆ τῆ κεφαλῆ» ἐκηρύχθησαν ὑπό τῆς περί τόν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀνδρέαν Συνόδου, κυρίως ἀπό τοῦ 1997 μέχρι τό 2003, καθώς καί ἐν συνεχείᾳ ὑπό τῆς σχισματοαιρετικῆς ὁμάδος Ἀρχιερέων περί τόν βλάσφημον κατά τῆς Ἐκκλησιολογίας καί τῆς Ἀποστολικῆς του Διαδοχῆς (βλ. 54/76 Ἀπαλλακτικόν Βούλευμα) ψευδαρχιεπίσκοπον Νικόλαον. 3) Ἀποδεχόμεθα καί συνυπογράφομεν τό ὑπ’ ἀριθμ. Πρωτ. 390/16.6.2005 ἔγγραφον τοῦ Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κηρύκου, διά τοῦ ὁποίου διέκοψε Πνευματικήν κοινωνίαν μετά τῆς ψευδοσυνόδου τοῦ κ. Νικολάου καί διέγραψε τά ὀνόματα τῶν περί αὐτόν Ἀρχιερέων ἐκ τῶν διπτύχων τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, καί δηλώνομεν ὅτι τόσον ὁ Μητροπολίτης κ. Κήρυκος, ὅσον καί ἡμεῖς τό «μικρόν ποίμνιον» ἐξελθόντες ἐκ μέσου αὐτῶν, δέν ἐχωρίσθημεν ἀπό Κανονικῆς καί ‘Ορθοδόξου Συνόδου, ἀλλά ἐξήλθομεν ἀπό σχισματοαιρετικῆς ὁμάδος διά νά παραμείνωμεν γνήσια μέλη τῆς ‘Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ὅπως παρέμειναν καί οἱ Πατέρες μας τό 1924, τό 1937 καί τό 1995. 4) Ἀποδεχόμεθα καί προσυπογράφομεν καί τήν ὑπ’ ἀριθμ. 401 ἱστορικήν «ΑΝΟΙΚΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΚΑΙ ΕΝ ΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΝ» τοῦ Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κηρύκου, τήν ὁποίαν ἀπέστειλε πρός τούς πρώην Συνεπισκόπους του. 5) Ἀποδεχόμεθα την ὑπ’ ἀριθμ. 418/16 Σεπτ. 2006 Ὁμολογίαν Πίστεως τῆς Μητροπολιτικῆς Ἱερᾶς Συνόδου (ὑπό την Προεδρίαν τοῦ Μητροπολίτου Κηρύκου). 6) Ἐπίσης ἀποδεχόμεθα την Κοινήν Ὁμολογίαν Πίστεως την ὁποίαν ἐξέδωσαν μετά τῶν Ρουμάνων Ἐπισκόπων και βάσει τῆς ὁποίας ἐπῆλθε ἡ κοινωνία μετ’ αὐτῶν. 7) Ὡσαύτως ἀποδεχόμεθα και τάς Ὁμολογίας Πίστεως τάς ὁποίας ἐξέδωκεν ἡ Πανορθόδοξος Ἱερά Σύνοδος και τάς καταδικαστικάς ἀποφάσεις κατά τῶν Νικολαιτῶν Ἐπισκόπων. 8) Συμφωνοῦμεν ἀπολύτως με την σύγκλησιν τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 32/7/20/2013 Γενικῆς Συνελεύσεως, διότι ἡ περαιτέρω ἀνοχή και ἀναμονή τῶν Νικολαιτῶν θά ἦτο ἐνοχή ἐνώπιον Θεοῦ και ἀνθρώπων. 9) Ζητοῦμε και ὡς ἀρωγά ἐπί ἔτη Μέλη τοῦ Συνδέσμου και ὡς τακτικά τινές ἐξ’ ἡμῶν πού ὑπογράφομεν τήν παροῦσαν, μετά την Γενικήν αὐτήν Συνέλευσιν και την Τροποποίησιν τοῦ Καταστατικοῦ, να διερευνηθοῦν αἱ παραλείψεις και τά ἐγκληματα τά ὁποῖα διέπραξαν οἱ ὑπό τον Νικόλαον ἀντιποιούμενοι τον ΙΦΣΚΑΕ, ὡς εἶναι: α) Ἡ ἐπιχειρηθεῖσα Κατάληψις τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μας τον Δεκ. 2002 β) Ἡ ἐν συνεχεία Κατάληψις τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος και τά ὅσα βανδαλικά συνέβησαν τότε. γ) Ἡ κατάληψις και ἡ ἀχρήστευσις οὐ μήν ἀλλά και βεβήλωσις τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου ὑπό τοῦ ἐκεῖ ἐγκαταβιοῦντος αὐτοεμφανιζομένου ὡς Μητροπολίτου ρασοφόρου Παγκρατίου. δ) Ἡ ἐκποίησις τοῦ ἱστορικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου στα Σελήνια Σαλαμίνος. ε) Τήν ἐπιχειρηθεῖσαν κατεδάφισιν προς ἐκποίησιν και τά ὅσα ἱερόσυλα ἐπεχειρήθησαν εἰς τον Ἱερόν Ναόν Εὐγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου εἰς Πεύκην. 5) Δηλώνομεν ὅτι παραμένομεν ἀμετακίνητοι εἰς τάς ἀρχάς τῆς Μίας, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, ἤτοι εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ὁμολογίαν – Ἐκκλησιολογίαν, διά τήν διαφύλαξιν καί περιφρούρησιν τῶν ὁποίων ἱδρύθη ὁ Ἱερός Φιλανθρωπικός Σύνδεσμος (Βλ. Καταστατικόν ἄρθρον 2) καί καταδικάζομεν τήν περί «χειροθεσίας» βλασφημίαν, ἡ ὁποία οὐδέποτε οὐδέ ὡς ἁπλῆ σκέψις εἰσεχώρησεν εἰς τήν Γνησίαν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, ὁμολογοῦμεν δέ καί διακηρύσσομεν ὅτι οἱ Ἐπίσκοποι καί οἱ Πρεσβύτεροι τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἔχουν τήν γνησίαν καί ἀδιάκοπον Ἀποστολικήν Διαδοχήν διά τῶν Κανονικῶν χειροτονιῶν τοῦ 1935, 1948 καί 1995. 6) Ἀποκηρύσσομεν τούς περί τόν «Πειραιῶς» κ. Νικόλαον Ἀρχιερεῖς και τους διαδόχους αὐτῶν Στέφανον κλπ. ὡς ἐκπεσόντας τῆς Ἐκκλησίας καί ἀρνητάς τῆς Ὁμολογίας – Ἐκκλησιολογίας – Ἀποστολικῆς Διαδοχῆς, ὡς προβλέπει καί τό Καταστατικόν τοῦ Ἱεροῦ Φιλανθρωπικοῦ Συνδέσμου, καί οὐδέποτε θά δεχθῶμεν παρ’ αὐτῶν πνευματικήν ἐξυπηρέτησιν, ἐνόσω παραμένουν ἀμετανόητοι εἰς τήν προδοσίαν των. 7) Ἐν κατακλεῖδι δηλώνομεν ὅτι ὡς ἀπό το 2005, ὅτε οἱ περί τον Νικόλαον περιέπεσαν εἰς σχισματοαίρεσιν, ἀνεγνωρίσαμεν τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου ‘Εκκλησίας, καί συγκεκριμένα τόν Μητροπολίτην κ. Κήρυκον, ὡς τήν μόνην Κανονικήν καί Ὀρθόδοξον Ἐκκλησιαστικήν μας Ἀρχήν, ἡ ὁποία μετά τοῦ πιστοῦ «λείμματος τῆς Χάριτος» ἐξεπροσώπησεν και ἐξέφρασεν τήν ἀκαινοτόμητον καί γνησίαν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν ἐν Ἑλλάδι, και ὁ ὁποῖος μετά το 2008 ἑνωθείς μετά τῶν Ρουμάνων Ὀρθοδόξων ‘Επισκόπων Κασσιανοῦ και Γεροντίου, προέβη εἰς χειροτονίας Ἀρχιερέων και συνεκρότησε την Ἱεράν Σύνοδον τῆς ἁπανταχοῦ Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἤτοι την Πανορθόδοξον Σύνοδον, οὕτω και συνεχίζομεν και σήμερον να πράττωμεν. Ἀφοῦ ἀνεγνώσαμε τό παρόν, τό ἐγκρίναμε καί τό ὑπεγράψαμε ὡς ἕπεται: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ (ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥΣ 450 ΕΝΟΡΙΤΕΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΑΡΩΓΑ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ «ΙΕΡΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (ΓΟΧ) ΜΑΤΘΑΙΟΣ Ο Α» ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ἹΕΡΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΡΙΤΩΝ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ». Διά τήν ἐνημέρωσιν Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΦΣΚΑΕΓΟΧ + Ὁ Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κήρυκος Τοποτηρητής τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, και Πρόεδρος τῆς Πανορθοδόξου Ἱερᾶς Συνόδου Tags: ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΧΑ

Δημοφιλείς αναρτήσεις