ΠΑΣΑ Η ΚΤΙΣΙΣ Η

ΤΗΝ Μ. ΠΕΜΠΤΗ Η ΦΥΣΙΣ ΣΥΜΠΑΣΧΕΙ ΜΕ ΤΑ ΑΧΡΑΝΤΑ ΠΑΘΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ Με τα τροπάρια που ακολολουθούν (της μ. Πέμπτης), φαίνεται το πως κατά την ημέρα της Σταυρώσεως του Κυρίου η κτίσις συμπάσχει μετ' αυτού. ''Σταυρουμένου σου, Χριστέ, πάσα η κτίσις βλέπουσα έτρεμε. Τα θεμέλια της γης, διεδονείτο φόβω του κράτους σου.Φωστήρες εκρύπτοντο και του ναού ερράγη το καταπέτασμα. Τα όρη ετρόμαξαν, και πέτραι εσχίσθησαν...'' ''Σταυροθέντους σου, Χριστέ , πάσα η κτίσις βλέπουσα έτρεμε. Τα θεμέλια της γης διεδονήθησαν φόβω του κράτους σου. Σου γαρ υψωθέντος σήμερον, γένος εβραίων απώλετο. Του ναού το καταπέτασμα διερράγη διχώς. Τα μνημεία ηνεώχθησαν, και οι νεκροί εκ των τάφων εξανέστησαν.'' ''Πάσα η κτίσις, ηλλοιούτο φόβω, θεωρούσα σε, εν Σταυρώ κρεμάμενον, Χριστέ. Ο ήλιος εσκοτείλετο, και γης τα θεμέλια συνεταράττετο. Τα πάντα συνέπασχον, τω τα πάντα κτίσαντι.'' ''Κύριε, αναβαίνοντός σου εν τω Σταυρώ, φόβος και τρόμος επέπεσε τη κτίσει.'' ''Ήδη βάπτεται κάλαμος αποφάσεως, παρά κριτών αδίκων, και Ιησούς δικάζεται, και κατακρίνεται Σταυρώ. Και πάσχει η κτίσις, εν Σταυρώ καθορώσα τον Κύριον.''

Δημοφιλείς αναρτήσεις