14/3/18

ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΦΣΚΑΕ ΜΑΤΘΑΙΟΣ Ο Α

«ΙΕΡΟΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ Α» ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ – ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 194.00 ΤΘ 54 ΤΗΛ. 210 6020176 Α.Π. 1 Νοέμβριος 2009 ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ «ΙΕΡΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟΥ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ Ο Α» Ὡσαύτως, μέ τό ὑπ' ἀριθμ. 344/28.10.2003, ἔγγραφόν μας, σᾶς ἐπεστήσαμεν ἰδιαιτέρως τήν προσοχήν ὅσον ἀφεώρα καί ἀφορᾶ τήν λειτουργίαν τοῦ Ι.Φ.Σ.Κ.Α.Ε.Γ.Ο.Χ., ἐγράψαμεν ἀκριβῶς: «…Οἱ ὑπογράφοντες τήν παροῦσαν, ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κήρυκος, ὁ Ἱερομόναχος Ἀμφιλόχιος Ταμπουρᾶς, ἐκπροσωπῶν καί τόν Σεβ/τον Μητροπολίτην Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Πανάρετον καί τόν Παν/τον Ἱερομ. π. Ἰγνάτιον Δάσσιον, καί ὁ θεολόγος Ἐλευθέριος Γκουτζίδης, εἰς τήν ὑπ' ἀριθμ. 235/10.10.2003 πρόσκλησίν σας ἀπαντῶμεν τά κάτωθι: «Ἡ ἐν λόγω Πρόσκλησίς σας διά Γενικήν Συνέλευσιν τῶν μελῶν τοῦ ΙΦΣΚΑΕ τήν 31.10.2003, δέν γίνεται δεκτή ὑφ' ἡμῶν, ὡς ΑΚΥΡΟΥ οὔσης, διότι Σεῖς ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Νικόλαος, ΔΕΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΕΙΣΘΕ νά ἐμφανίζεσθε ὡς «Ἀρχιεπίσκοπος», οὔτε ὡς «Πρόεδρος» τοῦ Ι.Φ.Σ.Κ.Α.Ε. Κατά τό Καταστατικόν, ἄρθρον 11ον, «Πρόεδρος τοῦ ἑκάστοτε Δ.Σ. αὐτοδικαίως δυνάμει τοῦ παρόντος, καθίσταται ὁ ἑκάστοτε Ἀρχιεπίσκοπος καί Πρόεδρος τῆς Ἀκαινοτομήτου Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος», ἐνῶ ἐν ἄρθρω 3 παράγρ. α ρητῶς μνημονεύεται ὅτι Αὕτη (ἡ Ἐκκλησία) ἐκπροσωπεῖται «ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, τῆς προεδρευομένης ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἀνδρέου ἤ τοῦ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΑΥΤΟΥ». Διά τοῦ ὕπερθεν ὑπ' ἀριθμ. 336/4.9.2003 ἡμετέρου ἐγγράφου, μετά τῶν συνημμένων αὐτῶ ἐξ 123 σελίδων, ἐκδοθέντος καί εἰς σῶμα ὑπό τόν τίτλον: «Ἐνστάσεις, Καταγγελίαι, Διαμαρτυρίαι», σᾶς ἔχομεν καταγγείλει, ὅτι τόσον ἡ «παραίτησις» τοῦ Μακαριωτάτου, ὅσον καί ἡ ὑμετέρα «ἐκλογή» εἶναι ἄκυροι, ὡς ἀντικανονικαί. Παρά τό γεγονός δέ ὅτι αὗται ὑπεβλήθησαν ἁρμοδίως καί Κανονικῶς, δέν ἐξεδικάσθησαν. Κατά συνέπειαν πᾶσα περαιτέρω ἐνέργεια ὑμῶν ὑπό τάς ἀνωτέρω ἰδιότητας θά ἀποτελέση νέον βαρύτατον ἀδίκημα, καί πρωτίστως τό ἀδίκημα ἀντιποιήσεως τοῦ Προέδρου, τοῦ Ι.Φ.Σ.Κ.Α.Ε.Γ.Ο.Χ. Πέραν τῶν ἀνωτέρω, ὡς γνωρίζετε ἀπό παλαιότερα ἔγγραφά μας, ἔχουν καταγγελθεῖ καί πάσχουν ἀκυρότητος καί αἱ Γενικαί Συνελεύσεις τῶν ἐτῶν 2001 καί 2002, ὅπως καί τά διοικητικά συμβούλια ἀπό Νοέμβριον Δεκέμβριον 2000 καί ἑξῆς, διά παράνομον σύνθεσιν καί δι' ἀντικαταστατικάς ἐνεργείας καί παραλείψεις, διά τῶν ὁποίων παρεκωλύθη «ἡ εὐόδωσις τῶν σκοπῶν τοῦ Ἱεροῦ Συνδέσμου» (ἄρθρον 8 τοῦ Καταστατικοῦ), μέ συνέπειαν νά ζημιωθῆ οὗτος εἰς μεγάλον βαθμόν…». («Ο.Π.» Τόμος 14ος 2003 σελ. 476477). Διά τήν ἀντιγραφήν + Ὁ Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κήρυκος

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ

ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΝ Ο ΚΘ Κανών τῆς Δ' Οἱκουμενικῆς Συνόδου ρητῶς ὁρίζει ὅτι "᾿Επίσκοπον εἰς βαθμόν Πρεσβυτέρου φέρειν, ἱερ...