23/2/18

Η ΑΙΩΝΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου 2011 11:28 πμ Ἀδελφέ μου, μὴ λησμονεῖς ὅτι, ἂν στὴ γῆ αὐτὴ πατρίδα μας ἀγαπητὴ εἶναι ἡ ἔνδοξη Ἑλλάδα, ἔχουμε ὅμως καὶ ἄλλη αἰώνια πατρίδα,τὸν οὐρανό. Ἔλα λοιπὸν νὰ θυμηθοῦμε λίγο τὴν αἰώνια πατρίδα μας, τὴν ἐπουράνια Ἱερουσαλήμ. Μὲ τὴν πίστη μας στὸν Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ τὸ βάπτισμα στὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος γίναμε μέλη τῆς Ἐκκλησίας καὶ πολιτογραφηθήκαμε στὴν ἐπουράνια Ἱερουσαλήμ, δηλαδὴ στὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἐκεῖ θὰ εἶναι ἡ αἰώνια διαμονὴ καὶ κατοικία μας. Ἐκεῖ ἡ ἀτέλειωτη καὶ ἀπερίγραπτη εὐφροσύνη μας. Ἐδῶ στὴ γῆ εἴμαστε «πάροικοι καὶ παρεπίδημοι» (Α' Πέτρου β' 11). Εἴμαστε πρόσκαιροι, περαστικοί, ἐφήμεροι. Εἴμαστε ξενητεμένοι, ποὺ ὁ νοῦς καὶ ἡ καρδιὰ τους πρέπει νὰ στρέφονται στὴν πραγματικὴ καὶ αἰώνια πατρίδα μας, τὸν οὐρανό. Ἐκεῖ εἶναι τὸ πανηγύρι τῶν ἐκλεκτῶν καὶ προσφιλῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ. Ἐκεῖ εἶναι τὰ πνεύματα, οἱ ψυχὲς τῶν δικαίων καὶ τῶν ἁγίων. Ἐκεῖ εἶναι οἱ Προφῆτες καὶ οἱ Ἀπόστολοι. Ἐκεῖ οἱ Μάρτυρες καὶ οἱ Ὁμολογητές. Ἐκεῖ οἱ Ὅσιοι καὶ οἱ εὐσεβεῖς ὅλων τῶν αἰώνων. Ὅπως λοιπὸν οἱ ἐξόριστοι καὶ αἰχμάλωτοί τῆς Βαβυλώνας Ἰσραηλίτες δὲν λησμόνησαν τὴν ἐπίγεια πατρίδα τους, ἀλλὰ μὲ σφοδρὴ νοσταλγία τὴν θυμοῦνταν, πολὺ περισσότερο δὲν πρέπει ἐμεῖς ποτὲ νὰ ξεχάσουμε τὴν οὐράνια πατρίδα μας, τὴν ἐπουράνια Ἱερουσαλήμ. «Ἡμῶν τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει» (Φιλιπ. γ' 20), διακηρύττει ὁ ἀπόστολος Παῦλος. Εἴμαστε «συμπολῖται τῶν ἁγίων καὶ οἰκεῖοι του Θεοῦ» (Ἐφεσ. β' 19). Τὰ μεγάλα καὶ αἰώνια συμφέροντά μας ὑπάρχουν ἐκεῖ ποὺ πορεύθηκαν οἱ πρὶν ἀπὸ ἐμᾶς· ἐκεῖ ποὺ ζοῦν οἱ ἄριστοι φίλοι μας. Ἐκεῖ στὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, στὴν οὐράνια πατρίδα, στὴν ὁποία ὁ οὐράνιος Πατέρας θὰ μᾶς χαρίσει τὸ μερίδιο «τοῦ κλήρου τῶν ἁγίων ἐν τῷ φωτί» (Κολασ. α' 12). Μιὰ τέτοια πατρίδα πῶς νὰ τὴ λησμονήσουμε; Καὶ πὼς νὰ μὴν ἐπαναλάβουμε γι' αὐτή ὅ,τι ἔλεγαν οἱ παλαιοὶ αἰχμάλωτοι τῆς Βαβυλώνας γιὰ τὴν ἐπίγεια πατρίδα τους: «Ἐάν ἐπιλάθωμαί σου, Ἱερουσαλήμ...»; Παράδεισε πάντιμε, ποὺ εἶσαι ἡ αἰώνια πατρίδα μου, Ἱερουσαλὴμ ἐπουράνια, ποὺ εἶσαι ἡ κατοικία τῶν πρωτοτόκων «τῶν ἐν οὐρανοῖς ἀπογεγραμμένων», μὴ μὲ ἀποστραφεῖς ἐξαιτίας τῆς ἁμαρτωλότητάς μου. Νοσταλγὸς δικός σου εἶμαι κι ἐγώ. Τὰ ἄρρητα κάλλη σου ποθῶ νὰ ἀπολαύσω. Στὴν ἀτέλειωτη χαρμονή σου ἐπιθυμῶ νὰ ζήσω. Κράτησε καὶ γιὰ μένα μιὰ θέση κάπου ἐκεῖ σὲ μιὰ ἄκρη τῶν οὐράνιων θαλάμων Σου. Καὶ ὅταν ὁ Κύριος της ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου μὲ καλέσει ἀπὸ τὸν κόσμο αὐτό, δέξου ἀπό ἐμένα, τὸν ταπεινὸ λάτρη τῆς θείας ἀγαθότητας καὶ ὑμνητὴ τοῦ θείου ἐλέους, αἶνο, δόξα καί ἀσίγητη δοξολογία νὰ ἀναπέμπω στὸν Σωτήρα μου Ἰησοῦ, τὸν πανάγαθο καὶ οὐράνιο Πατέρα καὶ τὸ πάντιμο Πνεῦμα. Ἀμήν." (Ἀπό τό βιβλίο τοῦ Ἀρχ. Χριστοφ.Παπουτσοπούλου "ΛΟΓΟΙ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΩΣ", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

Η ΑΙΩΝΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου 2011 11:28 πμ Ἀδελφέ μου, μὴ λησμονεῖς ὅτι, ἂν στὴ γῆ αὐτὴ πατρίδα μας ἀγαπητὴ εἶναι ἡ ἔνδοξη Ἑλλάδα, ἔχουμε ὅμως καὶ ἄλλη αἰώνια πατρίδα,τὸν οὐρανό. Ἔλα λοιπὸν νὰ θυμηθοῦμε λίγο τὴν αἰώνια πατρίδα μας, τὴν ἐπουράνια Ἱερουσαλήμ. Μὲ τὴν πίστη μας στὸν Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ τὸ βάπτισμα στὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος γίναμε μέλη τῆς Ἐκκλησίας καὶ πολιτογραφηθήκαμε στὴν ἐπουράνια Ἱερουσαλήμ, δηλαδὴ στὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἐκεῖ θὰ εἶναι ἡ αἰώνια διαμονὴ καὶ κατοικία μας. Ἐκεῖ ἡ ἀτέλειωτη καὶ ἀπερίγραπτη εὐφροσύνη μας. Ἐδῶ στὴ γῆ εἴμαστε «πάροικοι καὶ παρεπίδημοι» (Α' Πέτρου β' 11). Εἴμαστε πρόσκαιροι, περαστικοί, ἐφήμεροι. Εἴμαστε ξενητεμένοι, ποὺ ὁ νοῦς καὶ ἡ καρδιὰ τους πρέπει νὰ στρέφονται στὴν πραγματικὴ καὶ αἰώνια πατρίδα μας, τὸν οὐρανό. Ἐκεῖ εἶναι τὸ πανηγύρι τῶν ἐκλεκτῶν καὶ προσφιλῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ. Ἐκεῖ εἶναι τὰ πνεύματα, οἱ ψυχὲς τῶν δικαίων καὶ τῶν ἁγίων. Ἐκεῖ εἶναι οἱ Προφῆτες καὶ οἱ Ἀπόστολοι. Ἐκεῖ οἱ Μάρτυρες καὶ οἱ Ὁμολογητές. Ἐκεῖ οἱ Ὅσιοι καὶ οἱ εὐσεβεῖς ὅλων τῶν αἰώνων. Ὅπως λοιπὸν οἱ ἐξόριστοι καὶ αἰχμάλωτοί τῆς Βαβυλώνας Ἰσραηλίτες δὲν λησμόνησαν τὴν ἐπίγεια πατρίδα τους, ἀλλὰ μὲ σφοδρὴ νοσταλγία τὴν θυμοῦνταν, πολὺ περισσότερο δὲν πρέπει ἐμεῖς ποτὲ νὰ ξεχάσουμε τὴν οὐράνια πατρίδα μας, τὴν ἐπουράνια Ἱερουσαλήμ. «Ἡμῶν τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει» (Φιλιπ. γ' 20), διακηρύττει ὁ ἀπόστολος Παῦλος. Εἴμαστε «συμπολῖται τῶν ἁγίων καὶ οἰκεῖοι του Θεοῦ» (Ἐφεσ. β' 19). Τὰ μεγάλα καὶ αἰώνια συμφέροντά μας ὑπάρχουν ἐκεῖ ποὺ πορεύθηκαν οἱ πρὶν ἀπὸ ἐμᾶς· ἐκεῖ ποὺ ζοῦν οἱ ἄριστοι φίλοι μας. Ἐκεῖ στὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, στὴν οὐράνια πατρίδα, στὴν ὁποία ὁ οὐράνιος Πατέρας θὰ μᾶς χαρίσει τὸ μερίδιο «τοῦ κλήρου τῶν ἁγίων ἐν τῷ φωτί» (Κολασ. α' 12). Μιὰ τέτοια πατρίδα πῶς νὰ τὴ λησμονήσουμε; Καὶ πὼς νὰ μὴν ἐπαναλάβουμε γι' αὐτή ὅ,τι ἔλεγαν οἱ παλαιοὶ αἰχμάλωτοι τῆς Βαβυλώνας γιὰ τὴν ἐπίγεια πατρίδα τους: «Ἐάν ἐπιλάθωμαί σου, Ἱερουσαλήμ...»; Παράδεισε πάντιμε, ποὺ εἶσαι ἡ αἰώνια πατρίδα μου, Ἱερουσαλὴμ ἐπουράνια, ποὺ εἶσαι ἡ κατοικία τῶν πρωτοτόκων «τῶν ἐν οὐρανοῖς ἀπογεγραμμένων», μὴ μὲ ἀποστραφεῖς ἐξαιτίας τῆς ἁμαρτωλότητάς μου. Νοσταλγὸς δικός σου εἶμαι κι ἐγώ. Τὰ ἄρρητα κάλλη σου ποθῶ νὰ ἀπολαύσω. Στὴν ἀτέλειωτη χαρμονή σου ἐπιθυμῶ νὰ ζήσω. Κράτησε καὶ γιὰ μένα μιὰ θέση κάπου ἐκεῖ σὲ μιὰ ἄκρη τῶν οὐράνιων θαλάμων Σου. Καὶ ὅταν ὁ Κύριος της ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου μὲ καλέσει ἀπὸ τὸν κόσμο αὐτό, δέξου ἀπό ἐμένα, τὸν ταπεινὸ λάτρη τῆς θείας ἀγαθότητας καὶ ὑμνητὴ τοῦ θείου ἐλέους, αἶνο, δόξα καί ἀσίγητη δοξολογία νὰ ἀναπέμπω στὸν Σωτήρα μου Ἰησοῦ, τὸν πανάγαθο καὶ οὐράνιο Πατέρα καὶ τὸ πάντιμο Πνεῦμα. Ἀμήν." (Ἀπό τό βιβλίο τοῦ Ἀρχ. Χριστοφ.Παπουτσοπούλου "ΛΟΓΟΙ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΩΣ", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ

ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΝ Ο ΚΘ Κανών τῆς Δ' Οἱκουμενικῆς Συνόδου ρητῶς ὁρίζει ὅτι "᾿Επίσκοπον εἰς βαθμόν Πρεσβυτέρου φέρειν, ἱερ...