ΟΙ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΩΚΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΥΣΕΒΕΙΣ ΚΑΘΑΙΡΟΥΝΤΑΙ (ΠΡΑΚΤΙΚΑ Ζ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ) ΕΙΣ ΤΑ Πρακτικὰ τῆς ῾Εβδόμης ῾Αγίας Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἀναφέ- ρεται. ὅτι οἱ διῶκται ἀρχιερεῖς καθαιροῦνται καὶ εἶναι ἀνάξιοι ᾿Επι- σκοπῆς: «῾Ο ἁγιώτατος Πατριάρ- χης Ταράσιος εἶπεν εἰ ἐ- πήνεγκεν (ἐπέφερεν) ἐπί- σκοπος οἱασδήποτε πλη- γὰς καὶ βασάνους ἀνδρά- σι φοβουμένοις τὸν Κύρι- ον, τοῖς τότε διωκομένοις, οὐκ ἔστιν ἄξιος ἐπισκο- πῆς. ῾Η ῾Αγία Σύνοδος εἶ- πεν· οὐκ ἔστιν ἄξιος»12. ῾Ο δὲ ῞Οσιος Νικόδημος ὁ ῾Αγιορείτης, ἑρμηνεύων τὸν Θʹ ῾Ι. Κανόνα τῆς Πρωτοδευτέρας ῾Ι. Συνόδου, ἐν σχέσει μὲ τὸν ΚΖʹ ᾿Αποστολικὸν ῾Ι. Κανόνα, λέ- γει «νὰ καθαιρῆται ὅστις (ἱε- ρωμένος) κτυπήση τινά, εἴτε μὲ τὸ χέρι του, εἴτε ἄλλους βάλη»13. Τί θὰ ἔλεγον σήμερον οἱ ῞Αγιοι Πατέρες, ὅτε οἱ ἱερωμένοι ἔφθασαν καὶ μέχρι φόνων; Καὶ μάλιστα φόνων εὐσεβῶν, ἀγωνιζομένων διὰ τὴν τήρησιν τῶν ῾Ιερῶν Παραδόσεων;

ΕΙΣ ΤΑ Πρακτικὰ τῆς ῾Εβδόμης ῾Αγίας Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἀναφέ- ρεται. ὅτι οἱ διῶκται ἀρχιερεῖς καθαιροῦνται καὶ εἶναι ἀνάξιοι ᾿Επι- σκοπῆς: «῾Ο ἁγιώτατος Πατριάρ- χης Ταράσιος εἶπεν εἰ ἐ- πήνεγκεν (ἐπέφερεν) ἐπί- σκοπος οἱασδήποτε πλη- γὰς καὶ βασάνους ἀνδρά- σι φοβουμένοις τὸν Κύρι- ον, τοῖς τότε διωκομένοις, οὐκ ἔστιν ἄξιος ἐπισκο- πῆς. ῾Η ῾Αγία Σύνοδος εἶ- πεν· οὐκ ἔστιν ἄξιος»12. ῾Ο δὲ ῞Οσιος Νικόδημος ὁ ῾Αγιορείτης, ἑρμηνεύων τὸν Θʹ ῾Ι. Κανόνα τῆς Πρωτοδευτέρας ῾Ι. Συνόδου, ἐν σχέσει μὲ τὸν ΚΖʹ ᾿Αποστολικὸν ῾Ι. Κανόνα, λέ- γει «νὰ καθαιρῆται ὅστις (ἱε- ρωμένος) κτυπήση τινά, εἴτε μὲ τὸ χέρι του, εἴτε ἄλλους βάλη»13. Τί θὰ ἔλεγον σήμερον οἱ ῞Αγιοι Πατέρες, ὅτε οἱ ἱερωμένοι ἔφθασαν καὶ μέχρι φόνων; Καὶ μάλιστα φόνων εὐσεβῶν, ἀγωνιζομένων διὰ τὴν τήρησιν τῶν ῾Ιερῶν Παραδόσεων;

Δημοφιλείς αναρτήσεις