ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

«ΙΕΡΟΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΡΙΤΩΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΚΑΡΕΑ, & ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΚΑΤΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ» «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 56 – ΚΑΡΕΑΣ Α.Π. 950 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018 ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (Αγιογραφικη και Αγιοπατερικη θεμελίωσις) «Σημεία επετέλεσαν και οι αμαρτωλοί, αλλά και αιρετικοί και άπιστοι, για κάποια ανάγκη ή οικονομία. Το Πνεύμα το Άγιον ενεργεί και μέσω αναξίων και βεβήλων. Όταν λοιπόν δής ότι έγινε κάποιο σημείο μέσω αιρετικών και απίστων, για κάποιο λόγο που γνωρίζει ο Θεός, μη θαμπωθής και να μη σαλευθής έκ της Ορθοδόξου πίστεως διότι πολλές φορές και η πίστι του προσερχομένου είναι αυτή που έκαμε το σημείο και όχι η αξία του ποιήσαντος» (Αναστασίου του Σιναϊτου ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ του Migne P.G. τόμος 89ος, σ. 517-524, ΕΡΩΤΗΣΙΣ Κ΄ Εκ ποίας δυνάμεως οι τα εναντία φρονούντες [και πράττοντες] προφητεύουσι πολλάκις και θαυματουργούσιν;). Ο θεοφόρος Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχείας γράφει: «Πάς ό λέγων παρά τά διατεταγμένα, καν αξιόπιστος ή, καν νηστεύη, καν παρθενεύη, καν σημεία ποιή, καν προφητεύή, λύκος σοι φαινέσθω, έν προβάτου δορά, προβάτων φθοράν κατεργαζόμενος. …» (Επιστολή προς Ίρωνα ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ του Migne P.G. τόμος 5ος, σελ. 912 ). Ο άγιος Κλήμης επίσκοπος Ρώμης γράφει: «Εκείνο δε προστίθεμεν τω λόγω, ότι ούτε πάς ο προφητεύων όσιος ούτε πάς ο δαίμονας ελαύνων άγιος. Και γάρ ό του Βεώρ ο μάντις προεφήτευσεν, δυσσεβής ών, και Καιάφας ο ψευδώνυμος αρχιερεύς. Πολλά και ο διάβολος προλέγει και οι αμφ΄ αυτόν δαίμονες και ού παρά τούτο μετέστιν (υπάρχει) αυτοίς ευσεβείας σπινθήρ» ( ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ του Migne P.G. τόμος 1ος, σελ. 1065, 1068). Ο Αρχιεπίσκοπος Αχρίδος Θεοφύλακτος, γράφει: «κάν μύριας αρετάς κτίζωμεν, μή έχοντες δέ θεμέλιον την ορθήν ομολογίαν σαθρά κτίζωμεν» ( ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ του Migne P.G. τόμος 123ος, σελ. 320). Ο Κύριος, μας λέγει: «....πολλοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν; καὶ τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι Οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς• ἀποχωρεῖτε ἀπ' ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν» (Κατά Ματθ. 7,21-23). «Ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται καὶ δώσουσι σημεῖα μεγάλα καὶ τέρατα, ὥστε πλανῆσαι, εἰ δυνατόν, καὶ τοὺς ἐκλεκτούς.» (Ματθ. 24,24). "Ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ᾿ ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω." (Γαλ. 1,8) "Αλλά προσέξατε τούτο• Εάν και ημείς ακόμη οι Απόστολοι η και άγγελος από τον ουρανόν σας κηρύττη Ευαγγέλιον διαφορετικόν από εκείνο, το οποίον ημείς απ' αρχής σας έχομεν κηρύξει, ας είναι αυτός αναθεματισμένος και χωρισμένος από τον Θεόν.". ΔΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΚΑΡΕΑ: «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ» ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929 + Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΧ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ & ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΗΡΥΚΟΣ ΤΟΠΟΤΗΡΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΓΟΧ ΑΘΗΝΩΝ

Δημοφιλείς αναρτήσεις