16/2/18

Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΣΑΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΤΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Χαριλαος Στουραιτης 10 ώρες Ο Προφήτης Ησα'ί'ας και ο ... τ. Πειραιώς Νικόλαος. Η Υμνολογία της Εορτής της Υπαπαντής του Κυρίου εμπεριέχει πολύ υψηλά θεολογικά διδάγματα ,τα οποία,εάν είχαν μελετηθή ενδελεχώς από κλήρον και λαόν ,είναι βέβαιον, ότι θα είχαν αποτρέψει τα σχίσματα του παρελθόντος. Οι Καταβασίες,τα Τροπάρια και τα Καθίσματα της Εορτής,δίνουν απαντήσεις στα επίμαχα θέματα των εικόνων, τις οποίες,αν και ξεκάθαρες, δεν θέλουν να κατανοήσουν και να ενστερνιστούν οι εναπομείναντες πρωτεργάτες των σχισμάτων. [πέντε πρώην Μητροπολίται],Στεφανίτες και οι ακόλουθοι αυτών. Προτού παραθέσουμε τα σχετικά αποσπάσματα,και επειδή, πρίν από λίγες ημέρες συνεπληρώθησαν δεκαπέντε ολόκληρα έτη απο την σιμωνιακήν και σχισματικήν ενέργεια της παραιτήσεως [2003] δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στον σιμωνιακόν, αιρετικόν ,σχισματικόν και μοιχεπιβάτην, τέως Πειραιώς, Νικόλαον Μεσσιακάρην,τον οποίον,οι παρασυνοδικοί,τρείς ρασοφόροι και ένας θεολόγος,το 2003,του παρέδωσαν την Αρχιεπισκοπήν Αθηνών ,παραιτώντας τον Κανονικόν Αρχιεπίσκοπον Ανδρέα,μόνον και μόνον, για να χειροτονηθή επίσκοπος ο σημερινός <<αρχιεπίσκοπός>> τους. Στο βλάσφημο και αιρετικό εγχειρίδιό του με τίτλον: <<Προσκυνούμεν Πατέρα Υιόν και 'Αγιον Πνεύμα...>>εκδοθέν το 1993,αναφέρει ότι:<< ο Προφήτης Ησα'ί'ας αλλά και όλοι οι Προφήτες κατά την Π.Διαθήκην,είδαν τον Θεόν Πατέρα και γι' αυτό τον εικονίζουμε>>[Αυτόθι.σελ.11,16,17,18...] κάτι που είναι πέρα ως πέρα αναληθές και αντορθόδοξον... ...Και οι αθεόφοβοι παρασυνοδικοί,φτάνοντας στο έσχατον σημείον πνευματικής καταπτώσεως,για να πετύχουν τον σκοπόν τους,δεν δίστασαν να πραγματοποιήσουν αυτήν την ιερόσυλον πράξιν.Να δώσουν δηλαδή, τα ηνία της ιεραρχίας, σέ έναν μεγάλο αιρετικόν και, στην συνέχεια, να χειροτονηθούν απ'αυτόν !!! Παρατέτουμε τα σχετικά από το Μηνολόγιο Φεβρουαρίου. .Από την ε'Ωδή των Καταβασιών. Ως είδεν Ησαΐας συμβολικώς, εν θρόνω επηρμένω Θεόν, υπ' Αγγέλων δόξης δορυφορούμενον, ω τάλας! εβόα, εγώ· προ γαρ είδον σωματούμενον Θεόν, φωτός ανεσπέρου, και ειρήνης δεσπόζοντα. Ποίος ήταν ο σωματούμενος Θεός που είδε ο Ησα'ί'ας; Ο Θεός Πατήρ ή ο Υιός ...; Από τα Ιδιόμελα του εσπερινού. Δέχου Συμεών,όν υπό τον γνόφον,Μωυσής νομοθετούντα,προεώρα εν Σινά,Βρέφος γενόμενον,νόμω υποταττόμενον.Ούτος εστίν,ο διά νόμου λαλήσας,ούτος εστίν,Ο ΕΝ ΠΡΟΦΗΤΑΙΣ ΡΗΘΕΙΣ ,ο σαρκωθείς δι'ημάς... Δεύτε και ημείς, άσμασιν ενθέοις,Χριστώ συναντηθώμεν,και δεξώμεθα αυτόν...ούτος εστίν,ον ο Δαυίδ καταγγέλλει,ούτος εστίν,Ο ΕΝ ΠΡΟΦΗΤΑΙΣ ΛΑΛΗΣΑΣ,ο σαρκωθείς δι'ημάς,και νόμω φθεγγόμενος,Αυτόν προσκυνήσωμεν. Κάθισμα μετά τον Πολυέλεον. Νηπιάζει δι'εμέ ,ο Παλαιός των ημερών...και ταύτα Συμεών μυσταγωγούμενος... Ο Μωυσής, ο Δαυίδ αλλά και όλοι οι Προφήτες ,προείπαν γιά τον Μεσσίαν και Λυτρωτήν Κύριον.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ

ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΝ Ο ΚΘ Κανών τῆς Δ' Οἱκουμενικῆς Συνόδου ρητῶς ὁρίζει ὅτι "᾿Επίσκοπον εἰς βαθμόν Πρεσβυτέρου φέρειν, ἱερ...