ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΠΡΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΑΝΔΡΕΑ (ΥΠ ΑΡΙΘΜ 212 ΑΠΟ 21-7-2001)

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΟΧ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΙΓΓΥΛΗ - 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π.212 Εν Αθήναις τη 21-7-2001 (π.η.) ΠΡΟΣ τον Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. ΑΝΔΡΕΑΝ Κοινοποίησις: Σεβασμιωτάτους Αρχιερείς Μακαριώτατε, ευλογείτε. Σήμερα Παρασκευή 21 -7 - 2001 (π.η.), 2 Αυγ. (ν.η.) ο κ. Γ. Ντούζας μοι εζήτησε εκ μέρους του κ. Κάτσουρα να παραδώσω τα χρήματα εκ της Ενορίας του αγίου Δημητρίου που προβλέπονται δια τον Αγώνα, διότι, όπως εις την συνέχεια επληροφορήθην, δεν υπήρχαν χρήματα δια να πληρωθή το τυπογραφείον και να παραληφθή ο ''ΚΗΡΥΞ'' του μηνός Μαρτίου. Εξ αυτής της αφορμής δι' άλλην μίαν φοράν Σας δηλώνω τα εξής: Δεν αναγνωρίζω καμμίαν απολύτως αρμοδιότητα εις τον κ. Κάτσουρα και εις θέματα διαχειρίσεως των οικονομικών του Αγώνος. Διότι επί τέσσερα περίπου έτη πολλάκις σας έχω γράψει, και προφορικώς ενώπιον του Δ.Σ. του ΙΦΣΚΑΕ και ενώπιον της Ιεράς Συνόδου εζήτησα, όπως ο κ. Κάτσουρας, ο οποίος διαχειρίζεται, όπως θέλει και χωρίς καμμίαν διαφάνειαν, το Ταμείον του Αγώνος, (δεν εννοώ ενταύθα το Ταμείον του ΙΦΣΚΑΕ), να μας παρουσιάση ένα στοιχειώδη Απολογισμό της διαχειρίσεως των Οικονομικών του Αγώνος κατά τα τελευταία έτη. Τούτο μέχρι σήμερον δεν εστάθη δυνατόν. Ερωτώ: Διατί; Και ακόμη ερωτώ: Διατί από την στιγμή που εζήτησα αυτόν ον στοιχειώδη οικονομικόν απολογισμόν, διότι είχα και έχω σοβαρούς λόγους, αντ' αυτού εκινήθηυπό του κ. Κάτσουρα και των λοιπών συμβούλων Σας, ακόμη και μέσα από τον ''Κήρυκα'', ένας βάρβαρος διωγμός εναντίον μου. Και ενώ μέχρι σήμερον, παρά τας διαμαρτυρίας μου, δεν έγινε τίποτα από αυτό που, κατά χρέος, εζήτησα, και το οποίον πάντοτε προηγουμένως εγένετο, όταν διαχειριστής των οικονομικών του Αγώνος ήτο ο κ. ΒάϊοςΜπολγούρας, διαπιστώνω τώρα και αυτήν την αθλιότητα! Ότι, σήμερα (2 Αυγ. ν.η.) δεν υπάρχουν χρήματα δια να πληρωθή το τεύχος του ''ΚΗΡΥΚΟΣ'' του μηνός Μαρτίου 2001, υποδεικνύεται δε εις τον τυπογράφοννα απευθυνθή εις τον Α και Β, και σήμερα εις τον Επίσκοπον Κήρυκον... δια να εξευρεθούν τα χρήματα. Έτσι ενώ το κακόν συνεχίζεταιπρος το χειρότερον, παραλλήλως παρουσιάζομε και προς τους τρίτους μία εικόνα παντελούς διαλύσεως...άκρως ευτελιστική. Σας γνωρίζω, ότι προκειμένου να μη εξευτελισθούμε περισσότερο ήδη επλήρωσα το ποσόν των 190.000 δια να παραληφθή το τεύχος του μηνός Μαρτίου. Πληρώνει, δηλαδή, ο πιστός λαός δια να έχη αυτό το κατάντημα ο ''ΚΗΡΥΚΑΣ'' και να γράφη ό,τι θέλει ο κ. Κάτσουρας, και να μας υβρίζη, και να μας συκοφαντή, και να μας χαρακτηρίζη, με τον χειρότερο τρόπο, ακόμη και ως ''εξυπηρετούντας ιδιοτελείς στόχους και σκοτεινά σχέδια κατά της χειμαζομένης του Χριστού Εκκλησίας''. Μακαριώτατε, όπως την προηγούμενη φορά, τα χρήματα τα παρέδωσα εις την ΜακαριότητάΣας με το σημείωμα, ότι ''εκκρεμεί ακόμη το θέμα της διαχειρίσεως των οικονομικών του Αγώνος...'' έτσι και τώρα θα ήθελον να σας παραδώσω τα υπόλοιπα χρήματα εις χείρας Σας. Ο Ιερός όμως Αγών της Εκκλησίας δεν σώζεται μόνον από μερικάς χιλιάδας δραχμών μιάς πάμπτωχης ενορίας, όπως είναι η ενορία Αγίου Δημητρίου εις το Μενίδι, την οποίαν υπηρετώμεν και η οποία αντιμετωπίζει τεραστίας δυσχερείας, αν μάλιστα ληφθή υπ' όψιν, ότι τα τελευταία αυτά χρόνια ανεγείραμεν εκ βάθρων και εκ του μηδενός, εκτός από τον παμεγγέθη Ιερόν Ναόν του Αγίου Δημητρίου και έτερον παμμεγέθη επίσης Ιερόν Ναόν της Παναγίας Σουμελά, χωρίς την βοήθειαν κανενός, οι οποίοι, ως είναι φυσικόν δια να ολοκληρωθούν απαιτούν ακόμη μεγάλας οικονομικάς δαπάνας. Αν δεν θελήσουμε να σταματήσουμε το κακόν, το οποίον ο Διευθυντής Σας και οι Σύμβουλοί Σας, όχι τυχαία, καθ' ημάς, ή εξ ανθρωπίνης αδυναμίας, αλλά σκοπίμως προεκάλεσαν, και μεθοδικώς συνεχίζουν, διότι αυτό απήτησε ο Φλωριναίος Επίσκοπος κ. Καλλίνικος δια λογαριασμόν του Παλαιοημερολογιτικού Οικουμενισμού, φοβούμαι, Μακαριώτατε, μήπως είναι αργά, και ότι θα κλαύσωμεν δια μεγαλυτέρας συμφοράς και γίνωμεν περισσότερον αναπολόγητοι ενώπιον του Δικαιοκρίτου Θεού. Επαναλαμβάνω αυτό το οποίον σας έγραψε τελευταία ο Σεβ/τος Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Πανάρετος: ''Φοβερόν το εμπεσείν εις χείρας Θεού ζώντος''. Αδυνατώ να σχολιάσω περισσότερο αυτή την κατάντια μας, την οποία παραχωρεί ο Θεός, δια τας πολλάς μας αμαρτίας, ενώ αδυνατώ να συλλάβω και το γεγονός, ότι παραμένωμεν ασυγκίνητοι, ως να έχωμεν λάβει ''κακήν βουλήν'', να μή μείνη τίποτε όρθιον εις αυτόντον αγώνα της Εκκλησίας. Αναμένω ακόμη την θετικήν παρέμβασίν σας διατελούμε τη εν Χριστώ αγάπη αδελφός Υμών και συλλειτουργός + Ο Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Κήρυκος Υ.Γ. Μακαριώτατε, εκεί εις το ησυχαστικό κελλίον Σας, νομίζω, ότι έχετε όλην την άνεσιν και τον χρόνον να ανοίξετε μερικούς παλαιοτέρους Τόμους του ΚΗΡΥΚΟΣ δια να διαπιστώσετε αυτό που ονόμασα ''κατάντια'' του σημερινού ''ΚΗΡΥΚΟΣ''. Όσον αφορά τον διωγμόν της ''Ορθοδόξου Πνοής'', αυτός γίνεται διότι, με την χάριν του Θεού, προσπαθεί να κάμνη το έργον, το οποίον αρνείται να πιτελέση ο ''ΚΗΡΥΚΑΣ'', διότι το αρνείται ο Διευθυντής Σας και το λοιπόν περιβάλλον Σας...

Δημοφιλείς αναρτήσεις