ΙΦΣΚΑΕΓΟΧ ΕΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ

ΙΦΣΚΑΕΓΟΧ
ΕΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ
(Α.Π. 344/28.10.03)
ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ (ΣΤΑΜΑΛΑ) 194 00 Τ.Θ. 54 ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ. 210.6020176, 210 2466057
Α.Π. 344 ᾿Εν Κορωπίῳ τῇ 28-10-03(π.ἡ.)
Θέμα: ᾿Απάντησις εἰς τήν μέ ἀριθμ. Πρωτ. 235/10.10.03 (ἐκκ. ἡμ.) "πρόσκλησιν διά τήν ἐτησίαν Γενικήν Συνέλευσιν τῶν μελῶν" τοῦ ΙΦΣΚΑΕΓΟΧ.
Σχετικόν: Τό μέ ἀριθμ. Πρωτ. 336/4(17).9.03 ἡμέτερον ἔγγραφον μετά τῶν συνημμένων ἐκ σελ. 123.
ΠΡΟΣ
1)Σεβασμώτατον Μητροπολίτην Πειραιῶς καί Νήσων κ. Νικόλαον τόν ὑπογράφοντα ἀντικανονικῶς καί παρανόμως τό ὑπ᾿ ἀριθμ. 235/10 ᾿Οκτωβρίου 2003 (ἐκκ. ἡμ.) ὡς "ὁ ᾿Αθηνῶν" καί ὡς "Πρόεδρος" τοῦ "Ι.Φ.Σ.Κ.Α.Ε.Γ.Ο.Χ.".
2.Γενικόν Γραμματέα τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ι.Φ.Σ.Κ.Α.Ε.Γ.Ο.Χ. Πρωτοπρεσβύτερον Δημήτριον Τσαρκατζόγλου.
Κοινοποίησις:
1) Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον ᾿Αθηνῶν καί Πάσης ῾Ελλάδος κ. ᾿Ανδρέαν.
2) Τά τακτικά μέλη τοῦ ῾Ιεροῦ Φιλανθρωπικοῦ Συνδέσμου Κληρικῶν τῆς ᾿Ακαινοτομήτου ᾿Εκκλησίας Γ.Ο.Χ. ῾Ελλάδος
Οἱ ὑπογράφοντες τήν παροῦσαν, ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κήρυκος, ὁ ῾Ιερομόναχος ᾿Αμφιλόχιος Ταμπουρᾶς, ἐκπροσωπῶν καί τόν Σεβ/τον Μητροπολίτην Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Πανάρετον καί τόν Παν/τον ῾Ιερομ. π. ᾿Ιγνάτιον Δάσσιον, καί ὁ θεολόγος ᾿Ελευθέριος Γκουτζίδης, εἰς τήν ὑπ᾿ ἀριθμ. 235/10.10.03 πρόσκλησίν σας ἀπαντῶμεν τά κάτωθι:
῾Η ἐν λόγῳ Πρόσκλησίς σας διά Γενικήν Συνέλευσιν τῶν μελῶν τοῦ ΙΦΣΚΑΕ τήν 31.10.03, δέν γίνεται δεκτή ὑφ᾿ ἡμῶν, ὡς ΑΚΥΡΟΥ οὔσης, διότι ὑμεῖς ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Νικόλαος ΔΕΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΕΙΣΘΕ νά ἐμφανίζεσθε ὡς "᾿Αρχιεπίσκοπος", οὔτε ὡς "Πρόεδρος" τοῦ Ι.Φ.Σ.Κ.Α.Ε. Κατά τό Καταστατικόν, ἄρθρον 11ον, "Πρόεδρος τοῦ ἐκάστοτε Δ.Σ. αὐτοδικαίως δυνάμει τοῦ παρόντος, καθίσταται ὁ ἑκάστοτε ᾿Αρχιεπίσκοπος καί Πρόεδρος τῆς ᾿Ακαινοτομήτου ᾿Εκκλησίας Γ.Ο.Χ. ῾Ελλάδος", ἐνῶ ἐν ἄρθρῳ 3 ` α ρητῶς μνημονεύεται ὅτι Αὕτη (ἡ ᾿Εκκλησία) ἐκπροσωπεῖται "ὑπό τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, τῆς προεδρευομένης ὑπό τοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου κ. ᾿Ανδρέου ἤ τοῦ Κανονικοῦ διαδόχου αὐτοῦ". Διά τοῦ ὕπερθεν ὑπ᾿ ἀριθμ. 336/4.9.03 ἡμετέρου ἐγγράφου, μετά τῶν συνημμένων αὐτῷ ἐξ 123 σελίδων, ἐκδοθέντος καί εἰς σῶμα ὑπό τόν τίτλον: "᾿Ενστάσεις, Καταγγελίαι, Διαμαρτυρίαι", σᾶς ἔχομεν καταγγείλει, ὅτι τόσον ἡ "παραίτησις" τοῦ Μακαριωτάτου, ὅσον καί ἡ ὑμετέρα "ἐκλογή" εἶναι ἄκυροι ὡς ἀντικανονικαί. Παρά τό γεγονός δέ ὅτι αὗται ὑπεβλήθησαν ἁρμοδίως καί Κανονικῶς, δέν ἐξεδικάσθησαν. Κατά συνέπειαν πᾶσα περαιτέρω ἐνέργεια ὑμῶν ὑπό τάς ἀνωτέρω ἰδιότητας θά ἀποτελέση νέον βαρύτατον ἀδίκημα, καί πρωτίστως τό ἀδίκημα ἀντιποιήσεως τοῦ Προέδρου, τοῦ Ι.Φ..Σ.Κ.Α.Ε.Γ.Ο.Χ.
Πέραν τῶν ἀνωτέρω, ὡς γνωρίζετε ἀπό παλαιότερα ἔγγραφά μας, ἔχουν καταγγελθεῖ καί πάσχουν ἀκυρότητος καί αἱ Γενικαί Συνελεύσεις τῶν ἐτῶν 2001 καί 2002, ὅπως καί τά διοικητικά συμβούλια ἀπό Νοέμβριον - Δεκέμβριον 2000 καί ἐξῆς, διά παράνομον σύνθεσιν καί δι᾿ ἀντικαταστατικάς ἐνεργείας καί παραλείψεις, διά τῶν ὁποίων παρεκωλύθη "ἡ εὐόδωσις τῶν σκοπῶν τοῦ ῾Ιεροῦ Συνδέσμου" (ἄρθρον 8 τοῦ Καταστατικοῦ) μέ συνέπειαν νά ζημιωθῇ οὗτος εἰς μεγάλον βαθμόν. Αἱ εὐθῦναι τόσον τοῦ Μακ/του ᾿Αρχιεπισκόπου, ὅσον καί τῶν μελῶν ἐκείνου τοῦ Δ.Σ., καθώς καί τῶν ᾿Εξελεγκτικῶν ᾿Επιτροπῶν δέν παραγράφονται καί δέν θά παραμείνουν ἀνεξέλεγκτοι. Μέχρι πρό τινος ἠλπίζαμεν εἰς τήν διόρθωσιν καί θεραπείαν ὅλων τῶν παρανόμων καί ἀντικαταστατικῶν ἐνεργειῶν σας, ἀλλά ἀπεγοητεύθημεν, διότι ἐξωθεῖτε τά πράγματα εἰς τά ἄκρα καί τοῦτο οὐχί τυχαίως. Καθ᾿ ἡμᾶς, ὡς ἐπανειλημμένως ἔχομεν καταγγείλει, τίποτε ἀπολύτως δέν ἔγινε τυχαίως ἤ ἐκ τινος ἐγγενοῦς ἀδυναμίας, ἀλλά τά πάντα ἐγένοντο ἐσκεμμένως, δι᾿ αὐτό περαιτέρω ἐπιβάλλεται τόν λόγον νά ἔχη ἡ Δικαιοσύνη.
Πιστεύομεν ὅτι κατανοεῖτε, διατί καθ᾿ ὅλα τά τελευταῖα ἔτη, ἀπό τό 1999, δέν ἐκινήσαμεν καί τήν διαδικασίαν τῆς τυπικῆς διαγραφῆς ὑμῶν τοῦ Σεβ/του Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Νικολάου, συμφώνως τῷ ἄρθρῳ 8 παράγραφ. γ, καθ᾿ ἥν: "Πᾶν μέλος τό ὁποῖον ἤθελε παρεκκλίνει .... τῆς ᾿Εκκλησιολογίας τῆς ᾿Ακαινοτομήτου ᾿Εκκλησίας Γ.Ο.Χ., θέτει ἑαυτό ἐκτός τοῦ Συνδέσμου". Μέχρι σήμερον ἠρκέσθημεν εἰς Προτάσεις, ᾿Αναφοράς καί Καταγγελίας, ὅσον ἀφορᾶ τό ὑπ᾿ ἀριθμ. 54/76 ᾿Απαλλακτικόν Βούλευμα, διά τοῦ ὁποίου, ἐφ᾿ ὅσον σιωπηρῶς τό ἀνέχεσθε, καί δέν τό καταδικάζετε, ἀλλά μᾶλλον πανηγυρίζετε δι᾿ αὐτό, ἔχετε ἤδη ἀρνηθεῖ καί τήν ᾿Εκκλησιολογίαν τῆς ᾿Ακαινοτομήτου ᾿Εκκλησίας Γ.Ο.Χ. καί τήν ἴσου κύρους ᾿Αποστολικήν σας Διαδοχήν. Πέραν τούτων τά ἔντυπά σας "Προσκυνητή ἡ Εἰκόνα τῆς ῾Αγίας Τριάδος", καθώς καί ἡ ᾿Εφημερίς σας "Πειραϊκή ᾿Αγγελία" βρίθουν κακοδόξων αἱρετικῶν φρονημάτων, ἐνῶ περιστρέφετε καί παρερμηνεύετε ἐπίσημα κείμενα Οἰκουμενικῶν Συνόδων, ὡς καί ῾Αγίων Πατέρων.
Τό ἔσχατον ἀδίκημά σας, τό ὁποῖον κατελέγχεται ἀπό τό Καταστατικόν, εἶναι τό γεγονός, ὅτι ἀπό τήν 5.2.03 (ἐκκλησ. ἡμερολ.) διά τῆς συμπαιγνίας σας περί "παραιτήσεως" τοῦ Μακαρ. ᾿Αρχιεπισκόπου καί Προέδρου τοῦ Ι.Φ.Σ.Κ.Α.Ε.Γ.Ο.Χ. κ. ᾿Ανδρέου, ἀνατρέψατε καί κατελύσατε τήν ᾿Εκκλησιαστικήν Τάξιν, ἤτοι "ΤΑΣ ΑΡΧΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ, ΑΓΙΑΣ, ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ", τά ὁποῖα ὁποῖα ὀφείλει νά τηροῦν ἀπαρασαλεύτως τά μέλη του. (῎Αρθρα 2ον ` γ , 3ον γενικόν εἰσαγωγικόν μέρος καί ` α, 7ον εἰσαγωγικόν, 6ον ` α,β,γ, καί ε καί 26ον). Κατά τῆς συμπαιγνίας ταύτης, καί ὅσων ἐπηκολούθησαν, ἤτοι κατά τῶν ἐργασιῶν τῶν Συνεδριάσεών σας ἀπό 5.2.2003 καί μέχρι σήμερον, ὅπως ἤδη προεμνημονεύθη, ἔχουν ὑποβληθεῖ ᾿Αναφοραί - Καταγγελίαι, ᾿Ενστάσεις, τάς ὁποίας ληστρικῷ, δικτατορικῷ τῷ τρόπῳ δέν ἐλάβατε ὑπ᾿ ὄψιν μέ ὅ,τι καί ὅσα αὐτό σημαίνει ἀπό Κανονικῆς, ᾿Εκκλησιαστικῆς ἀπόψεως, ὅσον καί Νομικῆς δικαστικῆς τοιαύτης.
῾Υπενθυμίζομεν ὅτι κατά τό ἄρθρον 2 ` β καί γ ἐκ τῶν βασικῶν σκοπῶν, δι᾿ οὕς ἱδρύθη ὁ ῾Ιερός Φιλανθρωπικός Σύνδεσμος εἶναι καί: "β)῾Η καλλιέργεια καί διάδοσις τῶν δογματικῶν ἀληθειῶν καί τῶν ἠθικῶν καί κοινωνικῶν ἀρχῶν τῆς Μιᾶς, ῾Αγίας, Καθολικῆς καί ᾿Αποστολικῆς τοῦ Χριστοῦ ᾿Εκκλησίας" καί "γ) ῾Η τήρησις τῶν ῾Ιερῶν Κανόνων καί Παραδόσεων καί δι᾿ αὐτῶν ἀντιμετώπισις πάσης ἀντορθοδόξου, ἀντεθνικῆς καί ἀντικοινωνικῆς προπαγάνδας ἐπί τῷ τέλει τῆς θριαμβεύσεως τῶν ἀρχῶν τῆς ᾿Ακαινοτομήτου Μιᾶς, ῾Αγίας, Καθολικῆς καί ᾿Αποστολικῆς τοῦ Χριστοῦ ᾿Εκκλησίας, ἧς αἱ ἀρχαί ἀνόθευτοι διαφυλάττονται ὑπό τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς προεδρευομένης σήμερον ὑπό τοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου κ. ᾿Ανδρέου κανονικοῦ διαδόχου τοῦ ἀοιδίμου ᾿Αρχιεπισκόπου ΜΑΤΘΑΙΟΥ τοῦ Α". Βλέπετε καί τό προμνημονευθέν ἄρθρον 3, ἐν ὧ ἡ τήρησις "καί τῆς ἐκκλησιαστικῆς Κανονικῆς Τάξεως" τίθεται παραπλησίον τῶν "νομίμων μέσων", ἐνῶ ἐν τῷ ἰδίῳ ἄρθρῳ ` α ρητῶς ὁρίζεται , ὅπως ὁ διάδοχος τοῦ Μακαρ. ᾿Αρχιεπισκόπου πρέπει νά προέρχεται αὐστηρῶς μέσω τῆς Κανονικῆς διαδικασίας, ἤτοι νά εἶναι "ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ αὐτοῦ", ὅπερ δέν συντρέχει εἰς τήν περίπτωσίν σας.
Κατόπιν αὐτῶν, τόσον ῾Υμεῖς ὁ Σεβ/τος Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Νικόλαος, ὅστις παρανόμως ἐμφανίζεσθε ὡς "᾿Αρχιεπίσκοπος ᾿Αθηνῶν" καί "Πρόεδρος τοῦ Ι.Φ.Σ.Κ.Α.Ε.Γ.Ο.Χ.", ὅσον καί ὁ Μακαριώτατος ᾿Αρχιεπίσκοπος ᾿Αθηνῶν καί πάσης ῾Ελλάδος κ. ᾿Ανδρέας, ἀλλά καί οἱ ᾿Αρχιερεῖς, μέλη τοῦ Συνδέσμου, οἱ ὁποῖοι συνήργησαν καί εὐνόησαν τήν ἀντικανονικήν ἀναρρίχησίν σας εἰς τόν ᾿Αρχιεπισκοπικόν θρόνον, ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΣΘΕ διά μίαν ἀκόμη φοράν διά ρητάς καί σαφεῖς Κανονικάς παραβάσεις, καί διότι ἐθέσατε εἰς τό ᾿Αρχεῖον ὅλα τά θέματα, τά ὁποῖα καθάπτονται τῆς τε ᾿Εκκλησιολογίας καί τῆς ᾿Αποστολικῆς Διαδοχῆς, γεγονός τό ὁποῖον ἀντιβαίνει πρός σύνολον τό Καταστατικόν τοῦ ΙΦΣΚΑΕΓΟΧ.
+ ῾Ο Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς ΚΗΡΥΚΟΣ
+ ῾Ιερομ. ᾿Αμφιλόχιος Ταμπουρᾶς
(ἐκπροσωπῶν καί τόν Σεβ. κ. Πανάρετον
καί τόν ῾Ιερομ. ᾿Ιγνάτιον Δάσσιον)
Θεολόγος ᾿Ελευθέριος Γκουτζίδης

Δημοφιλείς αναρτήσεις