ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΙΦΣΚΑΕΓΟΧ


ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ
ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ, ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ  
ΤΗΣ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟΥ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Ἔκδοσις τῆ συνεργασία καί τη συμβολῆ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτρόπων – ὑπευθύνων :  1) Τοῦ ἐν Στρογγύλη 4οοχιλιόμ. Κορωπίου Μαρκοπούλου Ἱεραποστολικοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Κέντρου ( Επισκοπείου) Τιμίου Σταυροῦ καί Ἁγίας Αικατερίνης, 2) Τοῦ ἐν Καρέα Ἱεραποστολικοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Κέντρου Ἁγίου Σπυρίδωνος Αγίων Πατέρων (Λεωφόρος Αγ. Ιωάννου Καρέα  56), 3) Τοῦ ἐν Ἀχαρναίς Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου (Μητροπ. Χρυσάνθου 11) καί 4) Τῆς εν Πλάτωνι Αχαρνῶν  (Μενιδίου) «Ἱεραποστολικοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Κέντρου» ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΑ ΑΘΗΝΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΩΝ»  (Ανδρέου Συγγροῦ 55-59). Ὑπεύθυνος  ἐκδόσεως π. Ελισσαίος Ιεροδιάκονος. Τηλέφωνα:  210.6020176, 210.2466057 6977290326  6937750614..  
 
ΤΕΥΧΟΣ   728                ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012
 
ΠΑΡΑΘΕΤΟΜΕΝ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΝ
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΙΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ «ΙΦΣΚΑΕΓΟΧ»
ΗΤΟΙ ΤΟΥ «ΙΕΡΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΓΟΧ) ΑΓΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ Ο ΝΕΟΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ
ΤΟΥ « ΙΦΣΚΑΕΓΟΧ ΠΕΡ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΑΥΤΟΥ

πό τήν διότητά μου ς Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικς τς καινοτομήτου Γνησίας ρθοδόξου κκλησίας, καί προηγουμένως ς δρυτικο καί οσιαστικο μέλους καί στελέχους το «ΙΕΡΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ Α», νομικο προσώπου τς  ν λλάδι Γνησίας ρθοδόξου κκλησίας, ς μφαίνεται ν τ Καταστατικ ατο γκριθέντος πό το Πρωτοδικείου θηνν μέ ριθμ. γκρίσεως 680/1982, τροποποιηθέντος δέ μέ τήν π’ ριθμ. Πρωτ. 3427/1985 γκριτικήν πρξιν πίσης το Πρωτοδικείου θηνν,

Τό ρθρον 2 το Καταστατικο, που ρίζονται ο σκοποί το Συνδέσμου, ο ποοι εναι ποκλειστικς θρησκευτικοί, φιλανθρωπικοί, κκλησιαστικοί, μορφωτικοί, κοινωφελες καί κατ’ πέκτασιν θνωφελες, καί εδικώτερον:
«α) θεραπεία τν θρησκευτικν ναγκν τν Γνησίων ρθοδόξων Χριστιανν ν λλάδι καί τ ξωτερικ ν ερεα ννοία, ες ν ατονοήτως πάγονται καί ξασφάλισις καί λειτουργία τν παιτουμένων ερν Ναν, μετά τν παιτουμένων Παραρτημάτων καί λοιπν μέσων, ς καί τν παιτουμένων λειτουργν καί βοηθν.
β) καλλιέργεια καί διάδοσις τν δογματικν ληθειν καί τν θικν καί κοινωνικν ρχν τς Μις, γίας, Καθολικς καί ποστολικς το Χριστο κκλησίας.
γ) τήρησις τν ερν Κανόνων καί Παραδόσεων καί δι’ ατν ντιμετώπισις πάσης ντορθοδόξου, ντεθνικς καί ντικοινωνικς προπαγάνδας πί τ τέλει τς θριαμβεύσεως τν ρχν τς ‘Ακαινοτομήτου Μις, γίας, Καθολικς καί ‘Αποστολικς το Χριστο κκλησίας, ς α ρχαί νόθευτοι διαφυλάττονται πό τς ερς Συνόδου τς προεδρευομένης σήμερον πό το ρχιεπισκόπου κ. ‘Ανδρέου κανονικο διαδόχου το οιδίμου ‘Αρχιεπισκόπου ΜΑΤΘΑΙΟΥτο Α΄.
δ) διαφύλαξις το θεσμο τς χριστιανικς οκογενείας πό τούς παλαιόθεν γνωστούς κινδύνους, λλά καί τούς καινοφανες τοιούτους καί ξύψωσις το πνευματικο, θικο καί θρησκευτικο πιπέδου τν μελν τς καινοτομήτου κκλησίας τν Γνησίων ρθοδόξων Χριστιανν.
ε) παροχή θικς, πνευματικς, λικς καί πάσης ν γένει βοηθείας καί συμπαραστάσεως ες τά δεόμενα τοιαύτης πρόσωπα, λλά καί ες πάντα ν γένει χριστιανόν, φ’ σον κριθ ναγκαία. στ) φιλανθρωπία πό οανδήποτε μορφήν».

Τό ρθρον 8 το Καταστατικο, ρίζει:

«β) παντα τά μέλη δέον νά τηρον τά διατάξεις το παρόντος Καταστατικο καί το σωτερικο Κανονισμο, νά συμβάλλουν διά παντός νομίμου μέσου ες τήν εόδωσιν τν σκοπν το Συνδέσμου καί νά διάγουν ν γένει κατά τάς ρχάς καί τούς Κανόνας τς ΜΙΑΣ, ΑΓΙΑΣ, ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ καί ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ»
γ) Πν μέλος τό ποον θελε παρεκκλίνει τν λληνοχριστιανικν ρχν καί τς κκλησιολογίας τς καινοτομήτου κκλησίας Γ.Ο.Χ. θέτει αυτό κτός το Συνδέσμου καί ποβάλλεται καί τυπικς δι’ ποφάσεως το Δ.Σ.
δ) Πν μέλος τό ποον θελεν πιχειρήσει νά κτρέψη τόν Σύνδεσμον κ τν σκοπν του νεργήσει κατά τρόπον ρνητικόν διά τήν εόδωσιν τν ρχν καί τν σκοπν ατο διαγράφεται δι’ ποφάσεως το Δ.Σ. δεόντως τιολογημένης.
ε) πίσης διαγράφεται καί πς Κληρικός παντός βαθμο, ποος θελε διακόψει τήν κατά τούς ερούς Κανόνας μνημόνευσιν το νόματος το ρχιεπισκόπου το οκείου Μητροπολίτου κανονικο μέλους τς ερς Συνόδου τς μετέρας κκλησίας.
στ) Πν μέλος ποβαλλόμενον κουσίως περχόμενον το Συνδέσμου, οδέν δύναται νά διεκδικήση κ τν περιουσιακν του στοιχείων, οδέ λλην τινά ποζημίωσιν διά προσφερθεσαν τυχόν πηρεσίαν λλο τι. Πν ,τι νήκει ες τόν Σύνδεσμον καί ερίσκεται νδεχομένως ες χεράς του τό παραδίδει μέ Πρωτόκολλον παραδόσεως καί παραλαβς.
ζ) Κατά τν ποφάσεων το Δ.Σ. πιτρέπεται προσφυγή νώπιον τς πρώτης μετά τήν πόφασιν Γενικς Συνελεύσεως».

Ἀκριβές  Ἀντίγραφον

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
+ Ο ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΚΗΡΥΚΟΣ
Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΠΡΩΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ Ο ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΟΧ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΟΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ Ο Α΄
‘Αριθμ. ἐγκρ. ἀποφ. Πρωτοδ.  Ἀθηνῶν 3427/1985
ΜΠΟΤΣΑΡΗ 8 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Τ.Κ. 12131 –ΑΘΗΝΑΙ
ΤΗΛ. 5756472
ATHENS- HELLAS

ΠΡΑΞΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΠΤΑ (207/6.7.95/19.7.95)

Ἐν Ἀθήναις σήμερον τήν ἕκτην τοῦ μηνός Ἰουλίου Ο.Ε. τοῦ ἔτους 1995, ἡμέραν τῆς ἑβδομάδος Τετάρτην καί ὥραν 11.30 π.μ., ἐνταῦθα καί ἐπί τῆς ὁδοῦ Μπότσαρη ἀριθμ. 8, περιοχήνη Ἀθηνῶν, ἔνθα τά Γραφεῖα μας καί ἐν τῆ αἰθούση συνεδριάσεων συνῆλθεν τό Διοικητικόν Συμβούλιον αὐτοῦ ἀποτελούμενον ἐκ τῶν:
1)                  Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἀνδρέου, κατά κόσμον Δημητρίου Ἀνέστη, ὡς Προέδρου.
2)                  Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς καί Νήσων κ. ΝΙκολάου, κατά κόσμον Εὐθυμίου Μεσσιακάρη, ὡς Ἀντιπροέδρου.
3)                  Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Κηρύκου, κατά κόσμον Μηνᾶ Κοντογιάννη, ὡς Γνεικοῦ Γραμματέως.
4)                  Αἰδεσιμωτάτου Ἱερέως π.  Δημητρίου Τσαρκατζόγλου, ὡς Ταμίου.
5)                  Σεβασμιωάτου Μητροπολίτου Περιστερίου κ. Γαλακτίωνος, κατά κόσμον Γεωργίου Γκαμίλη, ὡς μέλους Συμβούλου.
6)                  Σεβασμιωτάυ Μητροπολίτου Βερροίας καί Ναούσης κ. Ταρασίου, κατά κόσμον Γεωργίου Καραγκούνη, ὡς μέλους Συμβούλου.
7)                  Τοῦ θεολόγου κ. Ἐλευθερίου Γκουτζίδη, ὡς μέλους Συμβούλου.

Συνελθόν τό Διοικητικόν Συμβούλιον καί συσκεφθέν ἐπί τοῦ θέματος: «Διαγραφή μελῶν τοῦ Ἱεροῦ Συνδέσμου διά παραβάσεις ἄρθρων τοῦ Καταστατικοῦ», ἀπεφάσισεν:

Τήν διαγραφήν τῶν κάτωθι:
α) πρώην Μεσσηνίας Γρηγορίου.
β) πρώην ‘Αττικῆς Ματθαίου
γ) πρώην Φθιώτιδος Θεοδοσίου
δ) πρώην Κοζάνης Τίτου
ε) πρώην Θεσσαλονίκης Χρυσοστόμου
στ) ‘Αντωνίου Διαμαντῆ Ἱερέα
ζ) Βασιλείου Λότσιου Ἱερέα.
η) Θεοφυλάκτου Χαντώνα, Ἱερομονάχου.
θ) Καλλινίκου Σεληνιωτάκη, Ἱερομονάχου.
ι) ‘Αβραμίου Μπαλτσάκη, Ἀρχ/του
ια) Γενναδίου Παναγιώτου, Ἱερομονάχου.
ιβ) Πέτρου Παπαιωάννου, Ἀρχ/του.
ιγ) Παύλου Καραγκούνηυ, ‘[Αρχ/του.
ιδ) Ζαχαρίου Τσικριτσάκη, Ἱερέως.
ιε) Νεκταρίου Τσικούρα, Ἀρχ/του.
ιστ) Δημητρίου Λάτση, Ἱερέως.

Διά τούς ἑξῆς λόγους

1)                  Διότι προσέφυγον, μέλη ὄντες τοῦ Συνδέσμου κατ’ αὐτοῦ εἰς τά Πολιτικά Δικαστήρια, διά τῆς ασκήσεως καί ἐκδικάσεως αἰτήσεως ἀσφαλιστικῶν μέτρων καί τακτικῆς ἀγωγῆς, ἐνώπιον τοῦ Μονομελοῦς Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν (7.3.95 καί 4.5.95 ἡμερομηνίες συζητήσεως ἀντιστοίχως.
2)                  Διότι διέκοψαν τήν κατά τούς Ἱερούς Κανόνας μνημόνευσιν τοῦ ὀνόματος τοῦ ‘Αρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος, ἤ τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου των (διά τούς Ἱερεῖς) Κανονικοῦ μέλους τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς ἡμετέρας Ἐκκλησίας (/Αρθρον 8, παρ. ε).
3)                  Διότι δέν καεδίκασαν, ἀλλά τουναντίον ὑπέθαλψαν, τήν παράνομον συμπεριφοράν τῶν διαγραφέντων μελῶν τοῦ Συνδέσμου, Κσομά Σκρέτα καί Δαμινοῦ Παπαδημητρίου καί Τιμοθέου Βλάχου κατά τίς ἐκλογές τῆς 1/14 Δεκ. 95.
4)                  Διότι προέβησαν εἰς πραξικόπημα κατά τοῦ Μακαρ. ‘Αρχ/που Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. ‘Ανδρέου
5)                  Διότι τῆ ἐντολῆ των ὤμοσαν καί ψευδώρκισαν οἱ μάρτυρες αὐτῶν Κληρικοί Κοσμᾶς Σκρέτας καί Δανιήλ Δερβέναγας, τούς ὁποίους ἐκάλυψαν οἱ 8 προσφυγόντες εἰς τά Δικαστήρια καί ἐγγράφως ἰσχυρίσθηκαν, ὅτι δέν ὠρκίσθησαν (ὅρα ἀπόφασιν 13713/6.6.95).
6)                  Διότι ὁ πρώην Θεσσαλονίκης Χρυσόστομος παρανόμως κατεκράτησε καί δέν ἀπέδωσε τό χρηματικόν ποσόν, οὐδέ τήν διαχείρισιν, ἀπό τήν κληρονομίαν Δασκαλοπούλου.
7)                  Διότι ὁ πρώην ΚΟζάνης Τίτος ἐξύβρισε ἐγγράφως τόν Ἰερόν Σύνδεσμον χαρακτηρίσας αὐτόν «ἀντίχριστον».

‘Επίσης ἀποφασίζει τήν ἀπαγόρευσιν ἐγγραφῆς εἰς τό μέλλον, εἰς περίπτωσιν ἐπιστροφῆς τωνν εἰς τήν Ἐκκλησίαν, οἱουδήποτε τῶν ὡς ἄνω διαγραφέντων μελῶν, ἤ οἱωνδήποτε ἑτέρων κληρικῶν τούς ὁποίους οὗτοι θά χειροτονήσουν, ἐάν προηγουμένως δέν δοκιμασθοῦν δεόντως.

‘Αποφασίζει τήν ἀντικατάστασιν τῶν 5 ἐκπτώτων ‘Επισκόπων ἐκ τῆς θέσεως τῶν Προέδρων τῶν Μ.Φ.Τ. (Μητροπ.  Φιλοπτ.  Ταμείων) λόγω τῆς ἐπελθούσης ἐπτώσεώς ἐκ τῶν Μητροπολιτικῶν Θρόνων (βλ.  Ἀπόφασιν Ἱερᾶς Συνόδου ἀπό 2.6.95) καί τῆς διαγραφῆς των ἐκ τῶν μελῶν τοῦ Ἱεροῦ Συνδέσμου διά τῶν κάτωθι νέων Προδέρων τῶν Μ.Φ.Τ.
1)                  Τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσσηνίας διά τοῦ Τοποτηρητοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἀνδρέου.
2)                  Τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ‘Αττικῆς καί Μεγαρίδος διά τοῦ Τοποτηρητοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἀνδρέου.
3)                  Τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος διά τοῦ τοποτηρητοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἀνδρέου.
4)                  Τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κοζάνης διά τοῦ Τοποτηρητοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἀνδρέου.
5)                  Τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης διά τοῦ Τοποτηρητοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἀνδρέου.
6)                  Τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τρίκκης καί Σταγῶν διά τοῦ Τοποτηρητοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἀνδρέου.
7)                  ‘Επίσης ὁρίζομεν τούς νηεοεκλεγέντας καί νεοχειροτονηθέντας Μητροπολίτας Προέδρους τῶν οἰκείων Μ.Φ.Τ., ὡς κάτωθι:

1)                  Τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Περιστερίου, τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Γαλακτίωνα 
2)                  Τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς, τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην κ. Κήρυκον.
3)                  Τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κίτρους καί Κατερίνης τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην κ. Γοργόνιον καί
4)                  Τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βερροίας καί Ναούσης τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην κ. Ταράσιον. 

Ἐντέλλεται πρός τούς διαγραφομένους, συμφώνως μέ τάς παραγράφους ζ καί στ τοῦ ἄρθρου 8 τοῦ Καταστατικοῦ νά παραδώσουν ὅλοι οἱ ἀνωτέρω διαγραφόμενοι οἱονδήποτε κινητόν ἤ ακίνητον περιουσιακόν στοιχεῖον τοῦ Συνδέσμου κατέχουν εἰς τό Δ.Σ. τοῦ Συνδέσμου, μέ Πρωτόκολλο Παραδόσεως καί Παραλαβῆς ἐντός 48 ὡρῶν ἀπό τῆς καθ’ οἱονδήποτε τρόπον ἐπιδόσεως τῆς παρούσηυς (Διά παραλαβῆς ἤ θυροκολλήσεως).
Τέλος ὑπενθυμίζεται ὅτι κατά τῆς παρούσης ἀποφάσεως δύνανται νά προσφύγουν οἱ διαγραφέντες ἐνώπιον τῆς πρώτης μετά τήν ἐπίδοσιν Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μελῶν τοῦ ΙΦΣΚΑΕΕ ΓΟΧ.
 Μή ὑπάρχοντος ἑτέρου θέματος λύεται ἡ συνεδρίασις.

Ἁρμόδιος δικαστικός ἐπιμελητής νά ἐπιδώση νομίμως τήν παροῦσαν πράξιν εἰς τόν διαγραφόμενον πρώην μέλος τοῦ Ι. Συνδέσμου ...................................................................... ἀντιγράφων ἅμα αὐτήν εἰς τήν ἔκθεσιν ἐπιδόσεως.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
ΤΟΥ ΙΦΣΚΑΕΕ ΓΟΧ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ὁ Α΄

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
+ Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ.ΑΝΔΡΕΑΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
+Ο ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΚΗΡΥΚΟΣ
Ο ΤΑΜΙΑΣ
ΙΕΡΕΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΡΚΑΤΖΟΓΛΟΥ
ΤΑ ΜΕΛΗ
+Ο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΙΩΝ
+ Ο ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑΟΥΣΗΣ ΤΑΡΑΣΙΟΣ
Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΚΟΥΤΖΙΔΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ
ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
+  Ο ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΚΗΡΥΚΟΣ

Η ΥΠ»  ΑΡΙΘΜ. 176/ 16/29 ΔΕΚ. 2000 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΗΡΥΚΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΤΟΥ ΙΦΣΚΑΕΓΟΧ

ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ (ΣΤΑΜΑΛΑ) 194 00 Τ.Θ. 54  ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ. 210.6020176, 210.6021467, 210 2466057
                  
             Α.Π.  176        ᾿Εν ᾿Αθήναις τῇ 16/29 Δεκεμβρίου 2000

ΠΡΟΣ
Τόν Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον ᾿Αθηνῶν καί Πάσης ῾Ελλάδος
κ. ΑΝΔΡΕΑΝ, Πρόεδρον τοῦ Δ.Σ. τοῦ ΙΦΣΚΑΕ.

ΣΧΕΤ.  ᾿Αριθμ. Πρωτ. 229/10(23)Δεκ. 2000 Πρόσκλησις..

Μακαριώτατε Πρόεδρε.
Εἰς ἀπάντησιν τοῦ ἀνωτέρω σχετικοῦ ὑπενθυμίζομεν τά ἐκκρεμοῦντα θέματα, τά ὁποῖα, ὅπως πολλάκις ἔχομεν γράψει, χρήζουν ἀμέσου ἀντιμετωπίσεως, καί μάλιστα πρό τῆς συγκλήσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως, καί ἀσφαλῶς πρό τοῦ ἐλέγχου τῆς Οἰκονομικῆς καί Διοικητικῆς Διαχειρίσεως, τό ὁποῖον πρέπει νά κληθῇ νά διενεργήσῃ ἡ ᾿Εξελεγκτική ᾿Επιτροπή. (῾Ορᾶτε ἔγγραφα 161/5/18-11-2000, 162/14-11-2000, 169/24-11-2000 καί τό ἀπό 28-11-2000)
α) Νά δοθῇ ἱκανοποιητική ἀπάντησις, διά ποίους λόγους δέν συνεκλήθη τό Δ.Σ. ἐπί ἕνδεκα μῆνες. καί διά ποίους λόγους ἀντεκατεστάθη ὁ ᾿Αντιπρόεδρος Σεβ. ᾿Αργολίδος κ. Παχώμιος μέ τόν παρανόμως ἐκλεχθέντα Σεβ.  Διαυλείας κ. ᾿Ανδρέαν.
β) Νά δοθῇ ἐντολή εἰς τόν μ, Μάξιμον νά προσκομίσῃ τούς φακέλλους μέ τάς δικογραφίας καί τάς δικαστικάς ἀποφάσεις ὅλων τῶν δικαστηρίων, χωρίς νά προβληθῇ καμμία ἀπό τίς γνωστές κωλυσιεργίες - προφάσεις, διότι ὁ μ. Μάξιμος, καί κατά τήν ίδίαν σας ὁμολογίαν, εἶναι ὁ ἀποκλειστικός ὑπεύθυνος διά τάς δικαστικάς ὑποθέσεις.
γ) Νά γίνῃ, ὅ,τι ἀκριβῶς ἀπεφάσισεν ἡ Γενική Συνέλευσις τοῦ ΙΦΣΚΑΕ τῆς 8/21-12-99, καί ἡ ὁποία ὁρίζει νά ἐνημερωθῇ ἐπαρκῶς ἡ ῾Ιερά Σύνοδος καί τό Δ.Σ.ἐπί τῶν δικαστικῶν ἀποφάσεων, προκειμένου νά ἀξιολογηθοῦν αὗται καί ἑρμηνευθοῦν δεόντως. ᾿Επιμένομεν, διότι καθ᾿ ἡμᾶς, αἱ δικαστικαί ἀποφάσεις εἶναι ἰδιαίτερα ἀποκαλυπτικαί ἐπί πολλῶν σοβαρῶν πραγμάτων πού συντελοῦνται κατά τῆς ᾿Εκκλησίας.
δ) Νά ὑπογραφῇ ἡ Πρᾶξις διά τό Πληρεξούσιον πρός τόν ῾Ιερομ. π. ᾿Αμφιλόχιον Ταμπουρᾶν, ὅπως ἀπεφάσισεν κατ᾿ ἐπανάληψιν τό Δ.Σ., καί ἡ ἰδία ἡ Γενική Συνέλευσις, μέ τήν παρατήρησιν ἐνταῦθα, ὅτι ἴσως εἶναι ἀργά πλέον, ὁπότε ἐγείρονται τεράστιαι ἠθικαί καί πραγματικαί νομικαί εὐθῦναι. Τό θέμα τῆς Κατερίνης ἐκρίνετο ὡς ἐπεῖγον ἤδη πρό ἐνός ἔτους!....
δ) ῎Αλλαι ἐντολαί τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως πρός τό Δ.Σ., αἱ ὁποῖαι ἤδη ἐπεσημάνθησαν κατά τήν α' συνεδρίαν τῆς 30-10-2000, πρέπει νά δρομολογηθοῦν μέ εὐθύνη τοῦ Δ.Σ. (βλ. σχετικόν Πρακτικόν)
ε) Νά γίνῃ ἀπό τόν Ταμία, ὅπως ἐζητήθη, ἐνημέρωσις ἐπί τῶν οἰκονομικῶν τοῦ Συνδέσμου μέχρι καί σήμερον.
ζ) Νά παραδώσῃ τήν Οἰκονομικήν Διαχείρισιν τῶν Γραφείων ὁ κ. Δ. Κάτσουρας.
η)Νά προσκομισθῇ, ὅπως ἐζητήθη ἀπό τό Δ.Σ. κατά τήν συνεδρίαν τήν 9-11-2000 τό ἐπίσημον ἔγγραφον τῆς λύσεως τῆς συμβάσεως τοῦ κ. Κάτσουρα ὡς ὑπαλλήλου τοῦ ΙΦΣΚΑΕ, καί νά συνταχθῇ σχετική Πρᾶξις τοῦ Δ.Σ.
θ) Νά προσκομισθῇ, ἐπίσης, ὅπως ἀπεφασίσθη κατά τήν ἰδίαν συνεδρίαν τοῦ Δ.Σ., ὁ λογαριασμός τῶν χρεῶν πρός τό ΙΚΑ, λόγῳ καθυστερήσεως πληρωμῶν δι᾿ ἔνσημα παλαιοτέρων ἐτῶν, ὅπως καί τῶν μηνῶν ἀπό ᾿Απρίλιον ἐ.ἔ. μέχρι καί τῆς διακοπῆς τῆς Συμβάσεως, καί νά ἐξετασθῇ ἄν ὑπάρχουν εὐθῦναι, διότι δέν ἐγένετο ποτέ σχετική ἀναφορά ἐνημέρωσις εἰς τόν ἐργοδότην τοῦ κ. Κάτσουρα, πού εἶναι τό Δ.Σ. τοῦ ΙΦΣΚΑΕ.
η) Θέτομεν θέμα ἀμέσου ἀπαλλαγῆς τοῦ κ. Κάτσουρα  ἐκ τῆς θέσεως τοῦ Διευθυντοῦ. Τό Δ.Σ.τοῦ ΙΦΣΚΑΕ, ἀπό τόν ὁποῖον κατά μέγα μέρος, (κατά τό ἄρθρον 16 ` ζ καί ι), χρηματοδοτεῖται ὁ Κ.Γ.Ο,,  ἔχει λόγον καί δικαιοῦται νά εἰσηγηθῇ εἰς τήν ῾Ιεράν Σύνοδον διά τήν τελικήν ἀπόφασιν.
θ) Νά ἀνατεθῇ, χωρίς καμμίαν ἀναβολήν ὁ χειρισμός τῶν δικαστικῶν ὑποθέσεων εἰς τόν Αἰδεσ. π. Εύστάθιον Τουρλῆν, ὡς  τόν κατ᾿ ἐξοχήν ἁρμόδιον ὡς Νομικόν, καί ἀποδεδειγμένως ἱκανόν διά τάς δικαστικάς ὑποθέσεις.
ι) Νά σταλῇ ἔγγραφον εἰς τήν ᾿Εξελεγκτικήν ᾿Επιτροπήν διά νά διενεργήσῃ τόν ὑπό τοῦ Καταστατικοῦ προβλεπόμενον ἔλεγχον τῆς Οἰκονομικῆς καί Διοικητικῆς Διαχειρίσεως..
Αὐτά εἶναι, καθ᾿ ἡμᾶς, τά ἀμέσου προτεραιότητος κατεπείγοντα θέματα, τά ὁποῖα πρέπει νά ἀντιμετωπισυθοῦν πρό τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.
 ῾Ως πρός τήν Γενικήν Συνέλευσιν, τήν ὁποίαν ἀποκλειστικά καί μόνον ἀπαιτεῖτε, (διατί ἆραγε); αὕτη ἄνετα δύναται νά πραγματοποιηθῇ ἀμέσως μετά τάς ἑορτάς. Προτείνομεν ἐν προκειμένῳ τήν 6ην Φεβρουαρίου 2001.
Τό ἔγγραφον τοῦτο καταθέτω καί ἐξ᾿ ὀνόματος τῶν: ῾Ιερομ. π. ᾿Αμφιλοχίου καί τοῦ θεολόγου κ. ᾿Ελευθερίου Γκουτζίδη μελῶν τοῦ Δ.Σ.

᾿Ελάχιστος ἐν ᾿Επισκόποις
+ ῾Ο Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς
ΚήρυκοςΗ ΥΠ’  ΑΡΙΘΜ.  ΠΡΩΤ.  161/ 5/ 28.10.2000
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΤΟΥ «ΙΦΣΚΑΕΓΟΧ»

ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ (ΣΤΑΜΑΛΑ) 194 00 Τ.Θ. 54  ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ. 210.6020176, 210.6021467, 210 2466057
                      
                   Α.Π.  161                            ᾿Εν ᾿Αθήναις τῇ 5/18 Νοεμβρίου 2000

ΠΡΟΣ
Τόν Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον ᾿Αθηνῶν καί Πάσης ῾Ελλάδος
κ. ΑΝΔΡΕΑΝ, Πρόεδρον τοῦ Δ.Σ. τοῦ ΙΦΣΚΑΕ.

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ
εἰς τήν ὑπ᾿ ἀριθμ. 222/4/17-11-2000 πρόσκλησιν τοῦ Μακαριωτάτου
᾿Αρχιεπισκόπου καί Προέδρου τοῦ Δ.Σ. τοῦ ΙΦΣΚΑΕ κ. ᾿Ανδρέου.


Μακαριώτατε Πρόεδρε, πρόσχωμεν, ἵνα ὁ Χριστός εἴη ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν εἰς αὐτάς τάς πονηράς ἡμέρας πού διερχόμεθα.

᾿Απαντῶ ἀμέσως εἰς τήν ὑπ᾿ ἀριθμ. 222 Πρόσκλησιν ῾Υμῶν ἀπευθυνομένην "Πρός ἅπαντα τά μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ΙΦΣΚΑΕ" τήν ὁποίαν δέν ἔχω λάβει. Μόλις σήμερον Σάββατον 5/18 Νοεμβρίου τήν ἤκουσα τηλεφωνικῶς ἀπό τόν κ. ᾿Ελευθ. Γκουτζίδη, ὁ ὁποῖος, ὡς μοί ἐδήλωσεν, τήν ἔλαβε τήν 10ην βραδυνήν τῆς χθές 4/17 Νοεμβρίου διά χειρός κ. Γ. Ντοῦζα..
Μακαριώτατε Πρόεδρε καί ἐν Χριστῷ πρεσβύτερε ᾿Αδελφέ καί Συλλειτουργέ, θά Σᾶς ἀπαντήσω καί ὡς Πρόεδρον τοῦ Δ.Σ. τοῦ ΙΦΣΚΑΕ, καί ὡς Προκαθήμενον,  καί ὡς Πνευματικό μου Πατέρα. Θά σᾶς ἀπαντήσω, ὅμως καί μέ τήν γλῶσσα τῆς ᾿Αληθείας καί τῆς ᾿Αγάπης τοῦ Χριστοῦ.
Καί ἡμεῖς προσωπικῶς, ἀλλά καί οἱ ἐν Χριστῶ ἀδελφοί ῾Ιερομ. π. ᾿Αμφιλόχιος καί θεολόγος κ. ᾿Ελευθέριος Γκουτζίδης, τούς ὁποίους ἐκπροσωπῶ καί ἐκφράζω, εἴμεθα σφόδρα λυπημένοι καί ἀπαγοητευμένοι. Πενθοῦμε καί θρηνοῦμε διά τό κατάντημά μας, διότι περί "κατάντιας" πρόκειται. Διά τετάρτην φοράν μᾶς "σύρετε" εἰς συνεδρίασιν, (διά γραπτῆς προσκλήσεως αὐτήν τήν φοράν), ἐνῶ, ὅπως προκύπτει ἐξ αὐτῆς, δέν προτίθεσθε καί πάλιν νά ἱεραρχηθοῦν τά θέματα καί νά ἐξετασθοῦν κατά σειράν ἀντικειμενικῆς προτεραιότητος. Διαφαίνεται, ὅτι δέν προτίθεσθε καί πάλιν νά εὑρίσκεται τό Δ.Σ. μέσα εἰς τά πλαίσια τοῦ Καταστατικοῦ καί τῶν Νόμων.
Δέν θέλουμε νά ἀρνηθοῦμε τήν πρόσκλησιν, ἀλλά πιστεύομεν, ὅτι δέν ἐνδείκνυται νά συνεδριάσῃ τό Δ.Σ. πρίν συναντηθῶμεν ἐπί ἄλλης βάσεως, ἤτοι τῆς συγγνώμης, τῆς ἀγάπης, τῆς εἰλικρινείας, ὥστε νά ἐπανεύρωμεν τήν ἀμοιβαίαν ἐμπιστοσύνην. Πέραν αὐτοῦ ἡ πρόσκλησις, τήν ὁποίαν ὑπεγράψατε, θά μοί ἐπιτραπῇ νά πῶ, ὅτι ἀποτελεῖ πρόκλησιν, διότι δέν συμβάλλει εἰς τήν "ἐκτόνωσιν τῆς "τεταμένης ἀτμοσφαίρας", ἀλλά ἐντείνει αὐτήν καί ἀπειλεῖ καί νέα "ἐπεισόδια", καί αὐτό θά σᾶς τό ἀναλύσω εἰς τήν συνέχεια ἐν πάσῃ εἰλικρινείᾳ.
Α'

Τήν "τεταμένην ἀτμόσφαιραν" πού ἀναφέρει ἡ πρόσκλησις, (ἡ ὁποία ὄντως ἐπεκράτησε καί εἰς μεγάλον μάλιστα βαθμόν), ἔπρεπε, ἔστω  διά μιᾶς  ἤ δύο φράσεων, νά τήν προσδιωρίζατε, ὥστε νά φαίνεται πόθεν καί διατί προεκλήθη. Διά τοῦτο εἴμεθα ὑποχρεωμένοι, νά διευκρινίσωμεν ἡμεῖς πόθεν καί διατί προέκυψεν, ὄχι ἀντιδικοῦντες, ἀλλά διά νά μή παραμείνῃ αὐτή, ἤ, εἰς τό ἄμεσον μέλλον νά μή δημιουργηθῇ πάλιν "τεταμένη ἀτμόσφαιρα", Καί λέγομεν, ὅτι αὕτη δυστυχῶς προῆλθεν ἐκ τῆς παρανομίας, τήν ὁποίαν, ἡ ἀγαπητή καί λίαν σεβαστή Μακαριότης σας, ἐπεβάλατε ἐπί ὅλων τῶν θεμάτων, ἤτοι:
α) Παρανόμως καί μέ αὐθαίρετον τρόπον, χωρίς νά λάβετε ὑπ᾿ ὄψιν, οὔτε τήν ἔνστασίν μας,, οὔτε τό Καταστατικόν, ἐπεβάλατε, διά δευτέραν φοράν, τήν παρουσίαν εἰς τό Δ.Σ. τοῦ Σεβ/του ᾿Επισκόπου Διαυλείας κ. ᾿Ανδρέου, ἐν γνώσει σας, ὅτι παρανομεῖτε. ᾿Επιμείνατε, ὅμως, παρά τάς ἐνστάσεις, διότι τό ἀπήτησαν οἱ σύμβουλοί σας καί ἡ σκευωρία, ἡ ὁποία εἶχεν ἀρχιτεκτονηθεῖ, καί ἔτσι προεκαλέσατε τήν "τεταμένην ἀτμόσφαιραν". ᾿Ιδού τί προβλέπει τό Καταστατικόν διά τοῦ ὑπ᾿ ἀριθμ. 11 ἄρθρου: "Τά ἀναπληρωματικά μέλη καλύπτουν κατά τήν σειράν τῆς ἐκλογῆς των ἐν ταῖς ἀρχαιρεσίαις τά δημιουργηθησόμενα κενά λόγῳ θανάτου, παραιτήσεως, ἤ καθ᾿ οἱονδήποτε τρόπον ἀπομακρύνσεως τῶν ἐνεργῶν μελῶν τοῦ Δ.Σ.". Σᾶς τό λέγαμε. ἀλλά δέν θελήσατε νά ἀκούσετε Μακαριώτατε, καί ἔτσι δημιουργήσατε τήν "τεταμένην ἀτμόσφαιραν".
β) ῎Οχι, ὅμως, μόνον ἡ  παράνομος παρουσία, ἀλλά καί ἡ ἀχαρακτήριστος, προκλητική καί ἀπαράδεκτος συμπεριφορά τοῦ Σεβ/του Διαυλείας κ. ᾿Ανδρέου, ὁ ὁποῖος, ὅσον καί ἄν, ὡς πιστεύομεν, ἔχει παρασυρθεῖ καί ἔχει πιεσθεῖ νά διαδραματίσῃ αὐτόν τόν ἄχαρι ρόλον, καθ᾿ ἡμᾶς, παραμένει ἕνας ἀπό τούς ἠθικούς καί πραγματικούς αὐτουργούς τοῦ δράματος πού ἐπαίχθη εἰς τάς δύο τελευταίας συνεδριάσεις τοῦ Δ.Σ., ἤτοι τῆς 9-11-2000, καί αὐτῆς τῆς 14-11-2000. Αὐτοῦ ἡ παράνομος παρουσία, καί ἡ ἀχαρακτήριστος, ὡς εἴπομεν, συμπεριφορά, ἐδημιούργησε τήν "τεταμένην ἀτμόσφαιραν". Λυπούμεθα, ἀλλ᾿ ὁ ἐν Χριστῷ ἀδελφός καί συλλειτουργός μας Σεβ/τος κ. ᾿Ανδρέας πρέπει νά ἀποκαταστήσῃ τόν ῾Εαυτόν του, ὅπως ἁρμόζει εἰς ᾿Επίσκοπον, ὁ ὁποῖος ὑπέπεσεν εἰς τοιαῦτα ἀδικήματα.
γ) ῾Η ἄρνησίς σας νά μᾶς δώσετε τόν λόγον, ὥστε νά διατυπωθῇ ἔνστασις ἐπί τῆς διαδικασίας, ἀλλά καί ἡ παρεμπόδισις καί ἀφαίρεσις τοῦ λόγου, ὅταν ἐπεχειρήθη νά διατυπώσωμεν τήν σοβαράν ἔνστασίν μας, ὤξυναν τήν ἀτμόσφαιραν. ᾿Επίσης ἡ συμπεριφορά τοῦ Σεβ. κ.᾿Ανδρέου, ὁ ὁποῖος ἠγνόησε καί ἐπίμονα καί ψυχρά περιεφρόνησε, τόν Συνεπίσκοπόν του, καί Γενικόν Γραμματέα τοῦ Συνδέσμου, καί δύο ἀξιοσέβαστα, καί ἱδρυτικά μάλιστα μέλη αὐτοῦ,  καί Σᾶς ὑπηγόρευεν, ἰστάμενος συνεχῶς πάνω ἀπό τό κεφάλι Σας, τί θά πῆτε καί τί θά ἀποφασίσετε, συνεπικουρούμενος καί ἀπό τά ἄλλα δύο μέλη, ἤτοι τόν αἰδεσιμώτατον ῾Ιερέα π. Δημήτριο Τσαρκατζόγλου καί τόν Παν/τον ῾Ιερομόναχον π. ᾿Ανανία, (ὁ ὁποῖος, ἄν δέν ἀπατῶμαι, μοί ἐφαίνετο ὅτι ἐχειρίζετο κάποιο μαγνητόφωνο στόν σάκκο πού κρατοῦσε), αὐτά εἶναι πού προκάλεσαν τήν "τεταμένην ἀτμόσφαιραν". ῾Ο ἐν λόγῳ ᾿Επίσκοπος, ὁ ὀποῖος προσῆλθεν, ὡς εἴπομεν ΠΑΡΑΝΟΜΑ, καί ὡς ἀπεσταλμένος τῶν σκευωρῶν τῆς ὅλης ὑποθέσεως, κατ᾿ οὐσίαν ἔσχισε τό Δ.Σ. εἰς δύο μέρη, καταργήσας τό ἤμισυ τῶν μελῶν αὐτοῦ.
δ) Τήν "τεταμένην ἀτμόσφαιραν" προεκάλεσεν ἡ ἄρνησις ῾Υμῶν νά ἀναγνωσθοῦν, νά ἐγκριθοῦν καί νά ὑπογραφοῦν τά Πρακτικά τῶν προηγουμένων δύο συνεδριάσεων. Τήν προεκάλεσεν ἡ αὐταρχική ἀπάντησις ῾Υμῶν: "Δέν ὑπογράφωμεν τίποτε, μόνον θά ὁρίσουμε τήν ἡμερομηνία τῆς Γ.Σ.". Καί δέν ἀνεγνώσθησαν, δέν ὑπεγράφησαν τά Πρακτικά, ἀλλά καί τήν ἐξουσιοδότησιν διά κάποιο ἐπεῖγον Πληρεξούσιον ἀρνηθήκατε νά τό ὑπογράψετε, καί μάλιστα τό ἀπωθήσατε περιφρονητικά πρός τό μέρος μου, ὅταν σᾶς τό προσεκόμισα
῾Η "τεταμένη ἀτμόσφαιρα", λοιπόν, προεκλήθη ἀπό ῾Υμᾶς, Μακαριώτατε, καί τόν Σεβ. ᾿Επίσκοπον κ. ᾿Ανδρέαν, διότι κατελύσατε τήν Καταστατικήν τάξιν διαπράξαντες πλῆθος παρανομιῶν. Τήν προεκάλεσεν ἡ αὐταρχικότης, ἡ ἰταμότης, ὁ "παποκαισαρισμός", καί ἡ ψυχρή καί ἄκρως προκλητική συμπεριφορά τοῦ Σεβ/του ἐν Χριστῷ ἀδελφοῦ κ. ᾿Ανδρέου.
Β

Γράφει ἡ πρόσκλησις, τελείως ἀορίστως, περί "δημιουργηθέντων ἐπεισοδίων" εἰς βάρος τοῦ Προέδρου. Οἱ "σκληροτράχηλοι καί ἀπερίτμητοι τῇ καρδίᾳ" συντάκται καί αὐτοῦ τοῦ κειμένου σας, συνεχίζουν νά ἀσεβοῦν κατά τῆς Μακαριότητός σας, νά φθείρουν αὐτήν, καί ὡς κακός "ἰός" νά κατατρώγουν τήν ψυχοσωματικήν Σας ὑπόστασιν. ᾿Επειδή, μέσω τῆς προσκλήσεώς Σας, οἱ συντάκται ἀορίστως θέλουν νά περάσουν τό κακόηθες μήνυμα, ὅτι δῆθεν ἔγιναν ἐπεισόδια εἰς βάρος τοῦ Προσώπου σας, εἴμεθα ὑποχρεωμένοι νά διαφωτίσωμεν καί νά ἀποκαλύψωμεν τήν κακοήθεια τῶν σκευωρῶν καί ὡς πρός αὐτό τό σημεῖον. Καί λέγομεν, ὅτι κανένα ἐπεισόδιο, ἀπό ὅσα ἐνδεχομένως ἐπεδίωξαν νά προκαλέσουν, διά νά τό παρουσιάσουν ὡς προκληθέν ὑφ᾿ ἡμῶν εἰς βάρος τοῦ Προέδρου, δέν ἐσημειώθη. ᾿Οφείλω καί ἐδῶ νά εἴμαι ἀναλυτικός καί σαφής:
α) ῾Ως "ἐπεισόδιον κατά τοῦ Προέδρου" ἀπεπειράθη νά χαρακτηρίσῃ ὁ Αἰδ/τος π. Δημήτριος μία συνήθη αὐθόρμητον καί εἰλικρινῆ ἔκφρασιν ἀγωνίας, πόνου καί ἀγάπης τοῦ θεολόγου ᾿Ελευθερίου Γκουτζίδη, ὁ ὁποῖος ὅταν ὡλοκληρώσατε τάς πραξικοπηματικάς καί ληστρικάς σας διαδικασίας, καί ἀπεφασίσατε παράνομα ὅ,τι ἀπεφασίσατε, (εἶναι ὅλα ἄκυρα ὡς παράνομα καί ἐπισύρουν τεραστίας εὐθύνας), τότε ἠγέρθη (ὁ κ. Γκουτζίδης), ἦλθε πλησίον σας, ἔσκυψε, καί μέ τήν ἰδιαίτερη οἰκειότητα πού σᾶς συνδέει 40 χρόνια, διακριτικά ἔθεσε τήν ἀριστεράν χεῖράν του ἐπί τῶν ὥμων σας, καί τήν δεξιάν ἐπί τοῦ στήθους σας, καί σᾶς εἶπε: "Μακαριώτατε αὐτές τίς ἀντικανονικότητες, αὐτές τίς παρανομίες πού κάνετε, αὐτές τίς ὑπογραφές πού βάλατε, ἐδῶ κρέμονται μέ τά ἐγκόλπιά σας. Προσέξτε νά μή γίνουν θηλειά καί σᾶς πνίξουν. Σᾶς καταφάγανε, Μακαριώτατε, μέχρι μυελοῦ ὀστέων". ᾿Επανῆλθε κανονικά εἰς τήν θέσιν του, καί τότε ἔλαβε τό μήνυμα ὁ αἰδ/τος π. Δημήτριος, ὁ ὁποῖος μέ τεχνητή δυνατή φωνή, σήκωσε τά χέρια του, ἔπιασε τήν κεφαλήν του καί "ἀπεγνωσμένα", μέ ὅση δύναμι εἶχε, ἐκραύγασε: "Τόν εἴδατε τράβηξε τόν Μακαριώτατο ἀπό τά γένεια" ῏Ηταν τόσο ἰσχυρή  ἡ φωνή πού...ἀκούστηκε μέχρι τήν Κερατέα... μέχρι τόν ῞Αγιο Μόδεστο...Δηλαδή ἡ θύρα τῆς αἰθούσης ἦτο ἀνοικτή...ἡ "ὀμάδα κρούσεως" ἦτο στό διάδρομο, τά τηλέφωνα ἦσαν σέ ἀνοικτή γραμμή μέ τόν ἅγιο Μόδεστο καί ἔτσι ἄρχισαν νά μεταδίδωνται οἱ σκευωρίες πρός πᾶσαν κατεύθυνσιν: "Τρέξτε θά σκοτώσουν τόν ᾿Αρχιεπίσκοπο...δέρνουν τόν ᾿Αρχιεπίσκοπο καί τόν π. Δημήτριο..." κλπ. (πρός ἐπωνύμους ταῦτα), ἐνῶ ἡ ἀδελφή Δέσποινα ἀπό τόν ἄγιο Μόδεστο διεβεβαίωνε τοῦ "λόγου τό ἀληθές", διότι, ὡς πάλιν ἡ ἰδία διεβεβαίωσεν, αὐθωρεί ἐπληροφορεῖτο, διότι εἶχεν ἰδικούς της ἀνθρώπους, πού παρακολουθοῦσαν!!! Κατάντημα Μακαριώτατε!!! Αὐτά τά ἐπεισόδια ἐννοεῖ τό ἔγγραφον τῆς προσκλήσεώς σας; ῾Υπενθυμίζω, ὅτι, ὅταν ὁ Αἰδ. π. Δημήτριος ἔβγαλε ἐκείνη τήν "ἀπεγνωσμένη" δυνατή κραυγή, ὁ κ. Γκουτζίδης κατήγγειλε ἀμέσως καί ἐν ἀγανακτήσει  ἐχαρακτήρισεν ὡς κακοήθειαν τήν πρᾶξιν αὐτήν τοῦ π. Δημητρίου. Τήν ἰδίαν στιγμήν ἦλθε πάλιν πλησίον σας καί ἐνῶ εἴσασθε ὄρθιος, ἐπανέλαβε τήν ἰδίαν χειρονομίαν οἰκειότητος, καί σᾶς ἠρώτησεν: "Μακαριώτατε προηγουμένως σᾶς τράβηξα τά γένεια;", καί σεῖς ρητά ἀπαντήσατε: "ΟΧΙ"....Λοιπόν εἶναι ταῦτα κατά Θεόν, ἤ εἶναι κακοήθειες καί σκευωρίες;
β) ᾿Απειλήθησαν, ὅμως, ἐπεισόδια, Μακαριώτατε, ὅταν ἀμέσως μετά τήν λῆξιν τῶν ἐργασιῶν πού ἐκηρύξατε μέ τήν δῆθεν πλειοψηφίαν σας, σᾶς εἴπομεν ὅτι ἡμεῖς δέν τελειώσαμε, θά συνεχίσωμεν καί θά ἐκτιμήσωμεν τήν κατάστασιν καί πλέον θά σταθμίσωμεν τάς περαιτέρω ἐνεργείας μας. ᾿Απαιτήσατε δυναμικά νά ἀποχωρήσωμεν καί ἡμεῖς τό ἠρνήθημεν. Τήν ὥραν ἐκείνην εἰσέβαλεν ἔξαλλος καί προκλητικός ὁ πενθερός τοῦ ῾Ιερέως π. Δημητρίου, κ. Εὐάγγελος ᾿Αποστολόπουλος, ὁ ὁποῖος ἀπεπειράθη καί μέ λόγια καί μέ χειρονομίες νά βγάλη ἔξω ἀπό τήν αἴθουσα τῆς συνεδριάσεως τόν κ. Γκουτζίδη. Αὐτό ἦταν πράγματι ἕνα ἀπειλητικό ἐπεισόδιο. Ποῖος ἔφερε τόν κ. ᾿Αποστολόπουλο; Ποῖος τόν ἐνεθάρρυνε; Μέ ποῖον δικαίωμα ἐνήργησε ταῦτα κατά καταξιωμένου ἱδρυτικοῦ μέλους τοῦ ΙΦΣΚΑΕ; Μέ ποῖον δικαίωμα εἰσῆλθεν εἰς τήν αἴθουσαν τῆς συνεδριάσεως καί κατεφέρθη κατά μέλους τοῦ Δ.Σ.;
γ) ᾿Επεισόδιον ἠπειλήθη, Μακαριώτατε, καί ὅταν, ἀφοῦ πρός στιγμήν ἀπεχωρήσατε, ἐπανήλθατε εἰς τήν αἴθουσαν καί ἰταμώτατα καί δυναστικώτατα μᾶς διατάξατε νά ἐξέλθωμεν καί ὅτι θά κλειδώσετε τήν αἴθουσα. Τότε, ἀφοῦ ἐγώ σᾶς ἠρώτησα "Ποίους βγάζετε ἔξω Μακαριώτατε",  ὁ κ. Γκουτζίδης ἠναγκάσθη νά σᾶς εἴπῃ, ὅτι θά ζητήσῃ τήν ἐπέμβασιν τῆς ᾿Αστυνομίας, ἡ δέ Μακαριότης σας ἀντιδράσατε μέ τήν δήλωσιν: "᾿Εγώ θά καλέσω τήν ᾿Αστυνομία". Καί σᾶς ἀπήντησε: "Σᾶς εὐχαριστῶ, καλέστε την νά μᾶς βγάλῃ" καί ἀποχωρήσατε. Αὐτά εἶναι τά ἐπεισόδια, Μακαριώτατε ἅγιε Πρόεδρε καί Πατέρα μας.
Σᾶς ἀποκαλύπτουμε, Μακαριώτατε, ὅτι ὅλη ἡ σκοπιμότητα αὐτῆς τῆς ἐγγράφου Προσκλήσεώς σας ἦτο νά ἐπικυρώσῃ τήν σκευωρίαν, ὅτι "ἐτράβηξαν τά γένεια τοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου"., "Δέρνουν τόν ᾿Αρχιεπίσκοπο", "Τρέξτε νά σώσετε τόν ᾿Αρχιεπίσκοπο", "Γίνονται ἐπειδόσια στά Γραφεῖα", μέ τήν ὀποία σκευωρία, ὅπως πληροφορούμεθα, ἐδηλητηριάσθησαν ἤδη πολλαί ψυχαί ἀνά τό Πανελλήνιον, καί εἰς τό ἐξωτερικόν,  καί τοῦτο μέσα στήν εὐρύτερη ἐκστρατεία νά συκοφαντηθῇ ὁ θεολόγος κ. ᾿Ελευθέριος Γκουτζίδης, μετά τήν διά τοῦ τύπου, ἤτοι τοῦ Κ.Γ.Ο., ἐπιχειρηθεῖσαν ἀνόσιον πρᾶξιν.
Γ

Διεσκεδάσθη ὀλίγον ἡ λύπη μας μέ τήν είς τό ἴδιο κείμενο εἰλικρινῆ δήλωσιν - ὁμολογίαν Σας, ὅτι ἡ παρουσία τοῦ Σεβ. Διαυλείας εἰς τό Δ.Σ. ἦτο παράνομος καί ἀντίθετος πρός τό Καταστατικόν.  Μάλιστα, αὐτή ἦτο ἡ αἰτία καί ἠ ἀφορμή τοῦ κακοῦ, διό καί πρέπει νά ὁλοκληρωθῇ ἡ θεραπεία αὐτοῦ τοῦ κακοῦ, ὅπως ἀπαιτεῖ τό ἴδιο. ῎Ητοι:
Νά ζητηθῇ συγγνώμη, διότι σκοπίμως δέν εἰδοποιήθη καί δέν προσεκλήθη καί δέν παρέστη τό μέλος καί ᾿Αντιπρόεδρος τοῦ Δ.Σ., ὁ Σεβ/τος ᾿Αργολίδος κ. Παχώμιος, κατά τήν πρώτην συνεδρίαν τοῦ Δ.Σ.τῆς 30-10-2000. ῾Η πρᾶξις - παράλειψις αὐτή ἀποτελεῖ μέρος τοῦ σχεδίου τῆς σκευωρίας. Δέν ἐκλήθη, ὅπως ἐδηλώσατε, καί κατά τήν β' συνεδρίαν τοῦ Δ.Σ. τῆς 9-11-2000, ἐνῶ καί ἠμποδίσθη νά προσέλθῃ κατά τήν γ' συνεδρίαν τοῦ Δ.Σ. τῆς 14-11-2000. Τοῦτο δέ προκειμένου νά ἔλθῃ, ἀντ᾿ Αὐτοῦ, καί πάλιν ὁ Σεβ. Διαυλείας κ. ᾿Ανδρέας, καί νά ὁλοκληρώσῃ τήν σκευωρίαν. ῞Ολα αὐτά διότι ἔτσι ἀπεφασίσθη ἀπό τό περιβάλλον σας καί τούς συμβούλους σας, οἱ ὁποῖοι, ὡς ἀδίστακτοι καί ἀνάλγητοι σᾶς καταδυναστεύουν... Αὐτά σᾶς τά εἴπαμε καί κατά τήν β' καί κατά τήν γ' συνεδρίαν καί παρακαλῶ νά θυμηθῆτε τήν ὅλην ἀντίδρασιν σας καί συμπεριφοράν. 
Δ
῾Ως πρός τά θέματα πού προτείνετε, δέν θά θέλαμε νά διαφωνήσουμε, ἀλλά καί πάλιν σᾶς δηλώνουμε ἐγγράφως, ὅτι προηγοῦνται ἄλλα θέματα, τά ὁποῖα εἶναι ἀμέσου προτεραιότητος, καί ἀπαιτοῦν κατεπείγουσαν ἀντιμετώπισιν, δεδομένου, ὅτι ἐπειδή δέν συγκαλέσατε τό Δ.Σ. ἐκκρεμοῦν ἀνεπίτρεπτα ἐπί ἕνδεκα ὁλοκλήρους μῆνες.
Καθ᾿ ἡμᾶς εἶναι ἀδιανόητον νά συγκληθῇ νέα Γενική Συνέλευσις, ὅταν τίποτε δέν ἐνεργήσαμε ὡς Δ.Σ. ἀπό ὅσα ἐνετάλθημεν ὑπό τῆς τελευταίας Γενικῆς Συνελεύσεως τῆς 8/21-12-99. Πρέπει νά ἐξετασθοῦν, ὅπως ἐτέθησαν τά θέματα κατά τήν α' συνεδρίαν τοῦ Δ.Σ. τῆς 30-10-2000 καί νά ληφθοῦν ἀνάλογοι ἀποφάσεις. Συγκεκριμένα προηγοῦνται τά θέματα:
α) Νά δώσετε ἱκανοποιητικήν ἀπάντησιν διά ποίους λόγους δέν συνεκαλέσατε τό Δ.Σ. ἐπί ἕνδεκα μῆνες, χωρίς ὑπεκφυγές καί μηχανισμούς ἀτυχοῦς ἀμύνης, ἤ μεταφορά εὐθυνῶν εἰς ἄλλους, ἀλλά νά ἀποκαλύψετε ὡς ᾿Αρχιερεύς τήν ἀλήθεια, δηλαδή διά ποίους λόγους ἕνα χρόνο ἐσημειώθη αὐτή ἡ παρανομία κατά τοῦ ΙΦΣΚΑΕ, ἡ ὀποία ὅμως ἀντανακλᾶ καί εἰς τό ἔργον τῆς ᾿Εκκλησίας. Διατί ἔγινε τοῦτο, ὅταν γνωρίζετε, ὅτι κατά τό Καταστατικόν (ἄρθρον 13 ` β καί 16 ` α) τό Δ.Σ. συγκαλεῖται κανονικά καί νόμιμα κάθε μῆνα ὑπό τοῦ Προέδρου. Νά ἀποκαλύψετε ὑπό ποίων ἠμποδίσθητε καί διά ποίους λόγους. ῾Ημεῖς, ὅπως ἀντιλαμβάνεσθε, τούς γνωρίζομεν, ἀλλά πρέπει ἡ Μακαριότης σας πρός τό συμφέρον τῆς᾿Εκκλησίας καί τό ἰδικόν Σας νά φέρετε εἰς φῶς τά πάντα. Διατί ἐπίσης τόση βία διά ἀλλεπάλληλα συμβούλια,  μετά ἀπό 11 μῆνες σκοπίμου ἀδρανείας, διατί αὐτή ἡ "τεταμένη ἀτμόσφαιρα", τά "ἐπεισόδια", οἱ "παρανομίες", ὁ "παποκαισαρισμός" κλπ., καί ἐν τέλει στημένες σκευωρίες πρός κατασυκοφάντησιν;
β) Νά δοθῇ ἐντολή εἰς τόν μ, Μάξιμον νά προσκομίσῃ τούς φακέλλους μέ τάς δικογραφίας καί τάς δικαστικάς ἀποφάσεις ὅλων τῶν δικαστηρίων, χωρίς νά προβληθῇ καμμία ἀπό τίς γνωστές κωλυσιεργίες - προφάσεις, διότι ὁ μ. Μάξιμος, καί κατά τήν ίδίαν σας ὁμολογίαν, εἶναι ὁ ἀποκλειστικός ὑπεύθυνος διά τάς δικαστικάς ὑποθέσεις. Νά γίνῃ, ὅπως ἀκριβῶς ἀπεφάσισεν ἡ Γενική Συνέλευσις τοῦ ΙΦΣΚΑΕ τῆς 8/21-12-99, καί ἡ ὁποία ὁρίζει νά ἐνημερωθῇ ἐπαρκῶς ἡ ῾Ιερά Σύνοδος καί τό Δ.Σ.ἐπί τῶν δικαστικῶν ἀποφάσεων, προκειμένου νά ἀξιολογηθοῦν αὗται καί ἑρμηνευθοῦν δεόντως. ᾿Επιμένομεν, διότι καθ᾿ ἡμᾶς, αἱ δικαστικαί ἀποφάσεις εἶναι ἰδιαίτερα ἀποκαλυπτικαί ἐπί πολλῶν σοβαρῶν πραγμάτων πού συντελοῦνται κατά τῆς ᾿Εκκλησίας.
γ) Νά ὑπογραφῇ ἡ Πρᾶξις διά τό Πληρεξούσιον πρός τόν ῾Ιερομ. π. ᾿Αμφιλόχιον Ταμπουρᾶν, ὅπως ἀπεφάσισεν κατ᾿ ἐπανάληψιν τό Δ.Σ., καί ἡ ἰδία ἡ Γενική Συνέλευσις, μέ τήν παρατήρησιν ἐνταῦθα, ὅτι ἴσως εἶναι ἀργά πλέον, ὁπότε ἐγείρονται τεράστιαι ἠθικαί καί πραγματικαί νομικαί εὐθῦναι. Τό θέμα τῆς Κατερίνης ἐκρίνετο ὡς ἐπεῖγον ἤδη πρό ἐνός ἔτους!....
δ) ῎Αλλαι ἐντολαί τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως πρός τό Δ.Σ., αἱ ὁποῖαι ἤδη ἐπεσημάνθησαν κατά τήν α' συνεδρίαν τῆς 30-10-2000, πρέπει νά δρομολογηθοῦν μέ εὐθύνη τοῦ Δ.Σ.
ε) Νά γίνῃ ἀπό τόν Ταμία, ὅπως ἐζητήθη, ἐνημέρωσις ἐπί τῶν οἰκονομικῶν τοῦ Συνδέσμου μέχρι καί σήμερον..
στ) Νά παραδώσῃ τήν Οἰκονομικήν Διαχείρισιν ὁ κ. Δ. Κάτσουρας.
στ) Νά προσκομισθῇ, ὅπως ἐζητήθη ἀπό τό Δ.Σ. κατά τήν συνεδρίαν τήν 9-11-2000 τό ἐπίσημον ἔγγραφον τῆς λύσεως τῆς συμβάσεως τοῦ κ. Κάτσουρα ὡς ὑπαλλήλου τοῦ ΙΦΣΚΑΕ, καί νά συνταχθῇ σχετική Πρᾶξις τοῦ Δ.Σ. Νά προσκομισθῇ, ἐπίσης, ὅπως ἀπεφασίσθη κατά τήν ἰδίαν συνεδρίαν τοῦ Δ.Σ., ὁ λογαριασμός τῶν χρεῶν πρός τό ΙΚΑ, λόγῳ καθυστερήσεως πληρωμῶν δι᾿ ἔνσημα παλαιοτέρων ἐτῶν, ὅπως καί τῶν μηνῶν ἀπό ᾿Απρίλιον ἐ.ἔ. μέχρι καί τῆς διακοπῆς τῆς Συμβάσεως, καί νά ἐξετασθῇ ἄν ὑπάρχουν εὐθῦναι, διότι δέν ἐγένετο ποτέ σχετική ἀναφορά ἐνημέρωσις εἰς τόν ἐργοδότην τοῦ κ. Κάτσουρα, πού εἶναι τό Δ.Σ. τοῦ ΙΦΣΚΑΕ. ῾Υπενθυμίζω, ὅτι τό προηγούμενον ἔτος είς ὅλα τά Δοικητικά Συμβούλια διεμαρτυρηρήθημεν διά τό ἀπαράδεκτον ταύτην οἰκονομικήν ἀκαταστασίαν (ἀδιαφάνειαν) καί δέν ἐλαμβάνετο ὑπ᾿ ὄψιν. Σημειωθήτω, ὅτι ὁ κ. Κάτσουρας, κατά ἐπανειλημμένας δηλώσεις του "συνειργάζετο" μεθ᾿ ἡμῶν ἐπί τῇ βάσει:"᾿Εγώ δέν εῖμαι κανενός ὑπάλληλος. Προϊστάμενο ἔχω τόν ᾿Αρχιεπίσκοπο", εἰς ἐπιστολήν του δέ πρός ἐμέ ἔγραψεν, ὅτι ὡς Διευθυντής δέν ἐποπτεύεται ἀπό κανένα, καί εἶναι ἀληθές, ὅτι οὐδέποτε ἀνεγνώρισε οὔτε Συντακτικήν, οὔτε αὐτήν τήν ᾿Εποπτεύουσαν ᾿Επιτροπήν τοῦ "Κήρυκος"..
η) Θέτομεν θέμα ἀμέσου ἀπαλλαγῆς τοῦ κ. Κάτσουρα ἐκ τῆς θέσεως τοῦ Διευθυντοῦ. Τό Δ.Σ.τοῦ ΙΦΣΚΑΕ, ἀπό τόν ὁποῖον κατά μέγα μέρος, (κατά τό ἄρθρον 16 ` ζ καί ι), χρηματοδοτεῖται ὁ Κ.Γ.Ο,,  ἔχει λόγον καί δικαιοῦται νά εἰσηγηθῇ εἰς τήν ῾Ιεράν Σύνοδον διά τήν τελικήν ἀπόφασιν.
θ) Νά ἀνατεθῇ, χωρίς καμμίαν ἀναβολήν ὁ χειρισμός τῶν δικαστικῶν ὑποθέσεων εἰς τόν Αἰδεσ. π. Εύστάθιον Τουρλῆν, ὡς  τόν κατ᾿ ἐξοχήν ἁρμόδιον ὡς Νομικόν, καί ἀποδεδειγμένως ἱκανόν διά τάς δικαστικάς ὑποθέσεις.
Αὐτά εἶναι, καθ᾿ ἡμᾶς, τά ἀμέσου προτεραιότητος κατεπείγοντα θέματα. ῾Ως πρός τήν Γενικήν Συνέλευσιν, τήν ὁποίαν ἀποκλειστικά καί μόνον ἀπαιτεῖτε, (διατί ἆραγε); αὕτη ἄνετα δύναται νά πραγματοποιηθῇ ἀμέσως μετά τάς ἑορτάς, συνδυαζομένη καί μέ τάς ᾿Αρχαιρεσίας, προκειμένου νά μήν ἔρχωνται δύο φορές εἰς τάς ᾿Αθήνας τά μέλη τοῦ ΙΦΣΚΑΕ.
Κατόπιν ὅλων αὐτῶν ἡμεῖς φρονοῦμεν, ὅτι ἐκ τῶν πραγμάτων εἶναι δύσκολον καί ἴσως χωρίς νόημα, νά συνεδριάσωμεν τήν προσεχῆ Δευτέραν, δηλαδή νά ἑτοιμασθῇ Συμβούλιον μέσα εἰς ἔνα Σαββατοκύριακον, καί μάλιστα ὑφ᾿ ἅς συνθήκας διατελοῦμεν.
Προτείνομεν νά προηγηθῇ μία προσωπική ἐπικοινωνία διά νά ὁμιλήσωμεν ἐλεύθερα, νά ἀποκατασταθῇ ἡ ἀγάπη καί ἡ ἐμπιστοσύνη, αἱ ὁποῖαι θεωροῦνται ὑφ᾿ ἡμῶν, ὡς βασικαί προϋποθέσεις διά νά συνεδριάσωμεν, ὡς Διοικητικόν Συμβούλιον. Παράλληλα θά δοθῇ ὁ εὔλογος χρόνος, ὥστε νά γίνουν ἀπό τούς ὑπευθύνους καί ἀπό ὅλους οἱ ἀνάλογες προετοιμασίες ἐπί τῶν θεμάτων πού δέν εἶναι καθόλου ἁπλές. ᾿Επ᾿ αὐτοῦ παρακαλοῦμεν νά ἔχωμεν ὁποιαδήποτε ἔγκαιρον ἀπάντησίν σας.

᾿Ελάχιστος ἐν ᾿Επισκόποις
ἀδελφός καί συλλειτουργός ῾Υμῶν.
+ ῾Ο Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς
Κήρυκος

ΤΟ ΥΠ’  ΑΡΙΘΜ. 336/ 4.17.2003 ΕΓΓΡΑΦΟΝ
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠ. ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΗΡΥΚΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΦΕΡΟΜΕΝΟΝ ΩΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΝ
ΤΟΥ ΙΦΣΚΑΕΓΟΧ ΝΙΚΟΛΑΟΝ

ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ (ΣΤΑΜΑΛΑ) 194 00 Τ.Θ. 54  ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ. 210.6020176,  210 2466057

Α.Π.  336                                                ᾿Εν Κορωπίῳ τῇ 4/17-9-03
ΠΡΟΣ
Τόν Σεβ/τον Μητροπολίτην Πειραιῶς καί Νήσων κ. Νικόλαον,
Εἰς Νίκαιαν Πειραιῶς, Σαμψοῦντος 54, 184 51.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ:
1) Τόν Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον ᾿Αθηνῶν καί πάσης ῾Ελλάδος κ. ᾿Ανδρέαν, εἰς ᾿Επισκοπεῖον ῾Αγίου Μοδέστου 19001 Κερατέα ᾿Αττικῆς.
2) Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην ᾿Αργολίδος κ. Παχώμιον, εἰς ῾Ιεράν Μονήν ῾Αγίας Τριάδος, 20100 ᾿Εξαμήλια Κορινθίας.
3) Σεβ. Μητροπολίτην Περιστερίου κ. Γαλακτίωνα, εἰς Νεάπολιν Πειραιῶς Αἰσχύλου 105, 184 52.
4) Σεβ/τον Μητροπολίτην Κίτρους καί Κατερίνης κ. Γοργόνιον, εἰς Ι.Ν. ῾Αγίου Δημητρίου 60100 Σ.Σ. Κατερίνης.
5) Σεβ. Μητροπολίτην Βεροίας καί Ναούσης κ. Ταράσιον, εἰς Ι.Μ. ῎Αξιόν ᾿Εστί" 60066 Μεθώνη Πιερίας.
6) Σεβ. Μητροπολίτην Λαρίσης καί Τυρνάβου, εἰς Ι.Μ. ῾Αγίων ᾿Αποστόλων 40007 Σ.Σ. Ραψάνης Λαρίσης.
7) Σεβ/τους  Επισκόπους Διαυλείας κ. ᾿Ανδρέαν καί Φιλίππων κ. Χρυσόστομον, εἰς Ι.Μ. Μεταμορφώσεως, 19001 Κουβαρᾶ ᾿Αττικῆς.
8) ῞Απαντας τούς Κληρικούς τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας, ῾Ιεράς Μονάς καί ᾿Εκκλησιαστικά Συμβούλια ῾Ιερῶν Ναῶν.

᾿Αγαπητέ ἐν Χριστῷ ἀδελφέ καί Συλλειτουργέ Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Πειραιῶς καί Νήσων κ. Νικόλαε, καί Σεβ/τοι ᾿Αρχιερεῖς, Κανονικά μέλη τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, ὁ Χριστός εἴη ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν.
Σχετικῶς μέ τά τελευταῖα ἀποσταλέντα εἰς ἐμέ "χαρτία", ἤτοι: α) Τήν ὑπ᾿ ἀριθμ. 3196 ἀπό 26 Αὐγ. 2003 (π.ἡ.) "πρόσκλησίν" σας, διά τῆς ὁποίας ὅλως ἀντικανονικῶς, ῾Υμεῖς ὁ Σεβ/τος Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Νικόλαος, ἀντιποιεῖσθε τόν "᾿Αρχιεπίσκοπον ᾿Αθηνῶν" καί πειρᾶσθε "σύγκλησιν Συνόδου ῾Ιεραρχίας" (διά τήν 17ην Σεπτεμβρίου π.ἡ.), καί β) Τήν ὑπ᾿ ἀριθμ. 233 ἀπό 2 Σεπτ. 2003 (π.ἡ.) ἑτέραν "πρόσκλησίν" σας, τήν ὁποίαν μοι ἐπιστείλατε τήν 3ην Σεπτεμβρίου, μετά τήν 9ην βραδυνήν, δι᾿ ἧς ἀντιποιεῖσθε καί τόν "Πρόεδρον" τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ῾Ιεροῦ Φιλανθρωπικοῦ Συνδέσμου τῶν Κληρικῶν (Ι.Φ.Σ.Κ.Α.Ε), καλεῖτε δέ διά τήν ἀμέσως ἑπομένην ἡμέραν Τετάρτην, καί ὥραν 9ην πρωϊνήν (!) (4-9-03) "Διοικητικόν Συμβούλιον" τοῦ Ι.Φ.Σ.Κ.Α.Ε, ἡ ἐλαχιστότης μου ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κήρυκος, κατ᾿ ᾿Αρχιερατικόν καθῆκον, εὐθύνην, ἀλλά καί φιλάδελφον  διάθεσιν, ἀπαντῶ τά κάτωθι:
῞Οπως διά σειρᾶς προηγηθέντων σχετικῶν ἐγγράφων μας, (τά ὁποῖα σᾶς ἐπιστείλαμεν ἁρμοδίως καί Κανονικῶς καί τά ὁποῖα ἐν σώματι συνημμένως τῷ παρόντι σᾶς ἐπανεπιστέλλομεν), σᾶς ἐγνώσθη καί ἀναλυτικῶς ἐτεκμηριώθη, ἡ ἀπό 5 Φεβρουαρίου 2003 ἱερόσυλος συμπαιγνία περί παραιτήσεως τοῦ Μακαριωτάτου ᾿Αρχιεπισκόπου ᾿Αθηνῶν κ. ᾿Ανδρέου  καί μεταβιβάσεως τῆς ᾿Αρχιεπισκοπῆς εἰς ὑμᾶς, ΔΕΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΠ᾿ ΟΥΔΕΝΙ, καθώς ἐπίσης ΔΕΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΕΙΣΘΕ καί ῾Υμεῖς ὡς "νέος ᾿Αρχιεπίσκοπος ᾿Αθηνῶν", ἤ καί ὡς "Πρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ι.Φ.Σ.Κ.Α.Ε.".
᾿Επανειλημμένως, διά σειρᾶς Κανονικῶν ἐγγράφων μας, σᾶς ἐξεθέσαμε,  ὅτι ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ὑπό τῆς Κανονικῆς Τάξεως, ΟΥΤΕ ΑΠΑΝΤΑΤΑΙ εἰς τήν μακραίωνα πρᾶξιν τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας τοιαύτη παραίτησις, ὡς ἡ ὡς ἄνω, ἡ ὑπαγορευθεῖσα ὑπό τῆς ἰδικῆς σας ἱεροσύλου συμπαιγνίας, ἥτις ἐν συνεχείᾳ καί δή ἀπό 25.4.03 ἐξειλίχθη εἰς" ἀποποίησιν" τῆς "παραιτήσεως", "ἐπανεργοποίησιν" τοῦ "παραιτηθέντος" ὡς ᾿Επισκόπου, "μετάθεσις" αὐτοῦ εἰς ἄλλην Μητρόπολιν ὡς "Προέδρου", ἐπαναφορά του ὡς μέλους εἰς τάς συνεδρίας τῆς Συνόδου καί λοιπά ἀσεβῆ καί ἱερόσυλα καί ταῦτα πάντα προσχηματικῶς, σκοπίμως καί ὑστεροβούλως, πρός ὁλοκλήρωσιν τῆς συμπαιγνίας, ἤτοι τήν ὑφ᾿ ῾Υμῶν "κατάληψιν" τοῦ Θρόνου τήν 30.6.03.
῞Απαντα τά ἀνωτέρω, καθώς καί τό γεγονός ὅτι τάς συγκεκριμένας Κανονικάς, πραγματικάς ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ καί ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ᾿Αρχιερέων οὐδόλως ἐλάβατε ὑπ᾿ ὄψιν κατά τήν συνεδρίαν σας τῆς 25.4.03, ἀφ᾿ ἑνός μέν δέν σᾶς ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΟΥΝ, ἀφ᾿ ἑτέρου δέ μαρτυροῦν τήν δέσμευσίν σας ὑπό τῶν ξένων Κέντρων νά προχωρήσετε τά σχέδιά των μέ τελικόν στόχον τό ἀκήρυκτον σχίσμα σας, ἤ καί τήν ἱκανοποίησιν τῆς ματαιοφροσύνης σας. Περαιτέρω, ῾Υμεῖς ὁ Σεβασμιώτατος Πειραιῶς κ. Νικόλαος, ὅλως ἀδιστάκτως, διά τῆς εἰσηγήσεώς σας, κατά τήν ἐν λόγῳ συνεδρίασιν, δυστυχῶς ἐμιμήθητε καί συνεχίσατε τό ἔργον τοῦ πονηροῦ. Σκληρός ὁ λόγος, ἀλλά ἀληθινός, ἀφοῦ "γυμνῇ τῇ κεφαλῇ" διά τῆς συγκεκριμένης εἰσηγήσεως ἐψεύσθητε, οἱ δέ λοιποί συμμετασχόντες καί συνεργήσαντες εἰς τήν ἐν λόγῳ φατριαστικήν σας συνεδρίασιν, παρεχαράξατε καί διεστρέψατε τήν μακράν ἱστορικήν ἀλήθειαν καί πρᾶξιν τῆς ᾿Εκκλησίας, καί ἀκολούθως ἐδημοσιεύσατε τά ψεύδη σας, δι᾿ ὧν εἰσηγεῖσθε πλέον νέαν Κανονικήν Τάξιν καί νέαν θεσμοθεσίαν, ἀντίθετον πρός τήν Κανονικήν τάξιν καί τήν δισχιλιετῆ πρᾶξιν τῆς ᾿Εκκλησίας.
῞Ενεκα τούτων, ὑπογραμμίζομεν ὅτι, ὄχι μόνον ΔΕΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΕΙΣΘΕ ὡς "᾿Αρχεπίσκοπος" ἤ ὡς "Πρόεδρος τοῦ Ι.Φ.Σ.Κ.Α.Ε.", ἀλλά καί ἐφέρατε ἑαυτόν (καί τήν ὁμάδα σας) ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΣ εἰς βαρυτάτην ΥΠΟΔΙΚΙΑΝ, διότι καί τήν παρακαταθήκην τῆς ᾿Αρχιερωσύνης - ᾿Επισκοπῆς, καί τήν Κανονικήν Τάξιν, καί τούς θεσμούς καί τά ἱερά καί ὅσια καί αὐτήν τήν ᾿Εκκλησίαν, ἱεροσύλως ὑπετάξατε καί ἐθέσατε ὑπό τούς πόδας σας, τόσον κατά τήν 5.2.03, ὅσον καί τήν 25.4.03 καί τήν 30.5.03 καί τήν 3.6.03, καί ἐξακολουθεῖτε ἀπονενοημένως ἐνεργοῦντες νά παγιώσετε τήν ἱερόσυλον συμπαιγνίαν σας καί διά τῶν τελευταίων ἐγγράφων σας.
῎Αλλωστε προκειμένου νά συμμετάσχουν οἱ ᾿Αρχιερεῖς καί κατά τήν παράνομον διαδικασίαν τῆς 30.5.03, πρός "ἀνάδειξίν" σας εἰς δῆθεν "νέον ᾿Αρχιεπίσκοπον", ἀρχικῶς ἐπεχειρήθη διά τῶν παρανόμων καί ἐξωφρενικῶν ἀποφάσεών σας, τῆς 25.4.03, νά μᾶς ἐκφοβίσετε,  δεδομένης δέ τῆς ἀποτυχίας αὐτοῦ τοῦ ἐγχειρήματός σας, εἰς τήν συνέχεια προσεπαθήσατε νά μᾶς πείσετε νά συμμετάσχωμεν, ἐμφανιζόμενος ὅτι δῆθεν προτίθεσθε νά ἐπιλύσετε τά ἐκκρεμμοῦντα θέματα, τά ὁποῖα ἐπί ἔτη καταγγέλλομεν. Αὗται ὅμως αἱ δῆθεν καλαί προθέσεις σας, μετά καί ἀπό τά ὑπ᾿ ἀριθμ. 3190/27.5.03 καί 1163/28.5.03 κείμενά σας, ἀπεδείχθησαν προσχηματικαί καί ψευδεῖς, καθόσον δι᾿ ἄλλην μίαν φοράν ἀμφισβητεῖτε, κατά τήν παγίαν τακτικήν τοῦ παρασυνοδικοῦ κατεστημένου, τήν ὕπαρξιν τῶν ἐν λόγῳ θεμάτων καί ἀποδίδετε παραπλανητικῶς τά αἴτια τῆς ᾿Εκκλησιαστικῆς κρίσεως εἰς τεχνητά σκάνδαλα.
᾿Αλλά καί τό ὅτι εἰς τό ἄκυρον "χαρτίον" σας (3196 ἀπό 26.8.03) θέτετε ὡς θέμα τήν ἐξέτασιν τῶν λόγων, διά τούς ὁποίους οἱ Συνεπίσκοποί σας δέν συμμετέσχον εἰς τάς ἀπό 5.2.03 μέχρι καί τήν 30.5.03 παρανόμους συνεδριάσεις σας, προκύπτει ὡς ἀπειλή, καθ᾿ ὅσον τούς καλεῖτε εἰς ἀπολογίαν ἀπό τήν θέσιν τοῦ παρανόμως καί ἀντικανονικῶς καί ὡς μοιχεπιβάτου ἐπικαθήσαντος εἰς τόν θρόνον τῶν ᾿Αθηνῶν. Τελικῶς ἀποσκοπεῖτε, εἰς τήν τυπικήν ἀπόρριψιν τῶν, ὡς ἀναφέρετε, "αἰτιάσεων" τῶν Συνεπισκόπων σας, ἐκ δέ τῆς "ἐντολῆς" ἤ "προτροπῆς" σας νά παρευρίσκωνται εἰς τήν συνεδρίασιν τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου ἅπαντες οἱ ᾿Αρχιερεῖς, καί δή φέροντες μεθ᾿ ἑαυτῶν τά ἐξωτερικά διακριτικά τοῦ ᾿Αρχιερέως, ἀποσκοπεῖτε κυρίως εἰς τό νά ἐπισφραγίσετε διά τῆς παρουσίας των τήν παρανομίαν σας. Δηλαδή, εἶναι ὡς νά λέγετε, "ἐφ᾿ ὅσον προσέλθουν, καί φωτογραφηθῶμεν ἐν μέσω αὐτῶν ὡς ᾿Αρχιεπίσκοπος, θά τούς τά συγχωρήσωμεν ὅλα"!!!
Σεβασμιώτατε κ. Νικόλαε, ὅλως φιδαδέλφως, σᾶς παρακαλῶ ἀφῆστε κάθε νοσηράν νοοτροπίαν καί συμπεριφοράν, καί λάβετε σοβαρῶς ὑπ᾿ ὄψιν μόνον τό ὅτι, μέχρι καί σήμερον, πιστός Κλῆρος καί Λαός, ἀναμένομεν ἐναγωνίως τήν μεταμέλειάν σας, καί ῾Υμῶν καί τοῦ Μακαριωτάτου καί τῶν συνεργησάντων Σεβασμιωτάτων ᾿Αρχιερέων, ἵνα συμφώνως τῇ Κανονικῇ τάξει καί ἐν προκειμένῳ καί τῇ ἐπιτρεπομένῃ οἰκονομίᾳ, ἐπανέλθητε, ὡς πρόσωπα καί ὡς ὁμάδα, εἰς τήν πρό τῆς 5.2.03 κατάστασιν καί ἀντιμετωπισθῇ καί θεραπευθῇ ἀπό κοινοῦ ἡ εἰδεχθής ἐγκληματική πρᾶξις τῆς ἱεροσύλου περί παραιτήσεως συμπαιγνίας σας, καί ὅλαι αἱ φατριαστικῶς καί ἄκρως ἀντικανονικῶς ἐπακολουθήσασαι, μέχρι καί τά περί οὗ ὁ λόγος ἄκυρα "χαρτία" σας 3169/26.8.03 (π.ἡ.) καί 233/2/15.9.03, τά ὁποῖα συνημμένως σᾶς ἐπιστρέφομεν ὡς ἀπαράδεκτα διά τούς προαναφερθέντας λόγους.
Παρακαλεῖσθε καί ῾Υμεῖς, καί ὁ Μακαριώτατος ᾿Αρχιεπίσκοπος καί οἱ Σεβ. κ.κ. Παχώμιος, Γαλακτίων καί ᾿Ανδρέας νά συνειδητοποιήσετε, ὅτι δέν νομιμοποιεῖσθε νά ἐμφανίζεσθε ῾Υμεῖς μέν ὡς "᾿Αρχιεπίσκοπος" ἤ "Πρόεδρος τοῦ Ι.Φ.Σ.Κ.Α.Ε.", ὁ δέ Μακαριώτατος ὡς "παρητημένος", ὡς "ἐπανενεργοποιηθείς", ὡς "μετατεθείς" εἰς τήν "Προεδρίαν τῶν Πατρῶν", ἤ καί ὡς "μέλος τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου", οὔτε ὅτι ἡ φατριαστική καί ἱερόσυλος ὁμάδα σας ἀποτελεῖ τήν ῾Ιεράν Σύνοδον, κλπ....Παρακαλεῖσθε, διά τήν ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ καί τήν σωτηρίαν ὅλων μας, προπάντων δέ τοῦ πιστοῦ πληρώματος τῆς ᾿Εκκλησίας, νά προλάβετε τήν ἐκκρεμοῦσαν, καί ἀπειλοῦσαν ῾Υμᾶς, βαρεῖαν καί εὑρεῖαν Κανονικήν ὑποδικίαν σας, τήν ὁποίαν ὑπό τάς δεδομένας προϋποθέσεις ἡ Μήτηρ ἡμῶν ᾿Εκκλησία διά τῶν ᾿Εκκλησιαστικῶν ὀργάνων Της, δύναται νά οἰκονομήση. ῾Η ἐκκρεμοῦσα ὑποδικία σας δέν ἀπαιτεῖ τίποτε περισσότερον, παρά μόνον τήν εἰλικρινῆ μεταμέλειάν σας καί τήν βούλησίν σας νά ἐπανέλθητε εἰς τήν πρό τῆς 5.2.03 Κανονικήν ᾿Εκκλησιαστικήν κατάστασιν, διά νά ἐπανεύρη ἡ ᾿Εκκλησία τήν Κανονικήν, ἐξ᾿ αὐτῆς τῆς ἀπόψεως, πορείαν Της, καί οὕτω παύση ἡ ἐκ μέρους σας ἀπειλή (κίνδυνος) νά ἀποβῇ τό "ἐν δυνάμει" σχίσμα σας καί ἐνεργείᾳ, ὅπερ, καθ᾿ ἡμᾶς, ἦτο καί παραμένει ὁ κύριος στόχος τῶν ξένων Κέντρων, τά ὁποῖα σᾶς ἐπέβαλον νά προβῆτε καί εἰς τήν περί παραιτήσεως ἱερόσυλον συμπαιγνίαν.
Σεβασμιώτατε, ἐάν συνεχίσετε τήν πορείαν, ἡ ὁποία ἔχει προδιαγραφεῖ ὑπό τοῦ παρασυνοδικοῦ κατεστημένου (τῶν ἀδελφῶν Τσακίρογλου καί Δημητρίου Κάτσουρα, καί τῶν γνωστῶν Φλωρινικῶν, ἀλλά καί Νεοημερολογιτικῶν παραγόντων), τό μόνον τό ὁποῖον, καθ᾿ ἡμᾶς, θά ἐπιτύχετε, θά εἶναι νά παγιωθῆτε ὡς μία ἀκόμη σχισματική παλαιοημερολογιτική παράταξις, ἡ ὁποία, ἀργά ἤ γρήγορα, θά ἀφομοιωθῇ εἰς τό νέον σχῆμα τοῦ παλαιοημερολογιτικοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ὅπερ μή γένοιτο ποτέ.
Εἴθε ὁ Θεός νά μᾶς εὐσπλαγχνισθῇ, καί νά μᾶς δώση τήν δύναμιν, ἡμεῖς νά προσφέρωμεν τήν ταπείνωσίν μας, τήν μετάνοιαν καί τήν ἀνεπιφύλακτον διάθεσιν πρός διόρθωσιν καί ἀντιμετώπισιν ὅλων τῶν ᾿Εκκλησιαστικῶν θεμάτων, τά ὁποῖα καθάπτονται τῆς ᾿Εκκλησιολογίας καί τῆς ᾿Αποστολικῆς Διαδοχῆς, ἀλλά καί τῆς καθαρᾶς ὁμολογίας σας ἔναντι τῶν γνωστῶν Βουλευμάτων, καί κάθε κακοδοξίας σας, ἡ ὁποία εἴτε ἐξ ἀντιγραφῆς, εἴτε ἐξ  ἄλλης αἰτίας παρεισέφρυσεν εἰς κείμενά σας (Βιβλία, ᾿Εφημερίδες) καί τά ὁποῖα ὡς κακόδοξα πρέπει νά ἀποκηρυχθοῦν, ᾿Εκεῖνος δέ νά μᾶς χαρίση τό ἄπειρον ἔλεος καί τήν συγγνώμην. Καιρός ὅπου ἐπερίσσευσεν ἡ ἁμαρτία νά ὑπερπερισσεύση ἡ χάρις καί τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ.
Σημείωσις: Τό παρόν κοινοποιεῖται πρός ἐνημέρωσιν καί εἰς τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Κιτίου κ. ᾿Επιφάνειον τῆς ᾿Εκκλησίας Γ.Ο.Χ.  Κύπρου.
Διατελοῦντες μετά τῆς ἐν Κυρίῳ τιμῆς καί ἀγάπης, προσευχόμεθα ἡ Χάρις Του νά ἐπαναφέρη τήν εἰρήνην εἰς τήν ᾿Εκκλησίαν.
᾿Ελάχιστος ἐν ᾿Επισκόποις
+ ῾Ο Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς
Κήρυκος
Συνημμένως:
1) Αἱ ὑπ᾿ ἀριθμ. 3196/26.8.03 καί 233/2/15.9.03 Προσκλήσεις, αἱ ὁποῖαι ἐπιστρέφονται "ἀπαράδεκτοι", σελίδες 4, καί
2) ᾿Επίσημα κείμενα (ἤτοι ᾿Ενστάσεις, Καταγγελίαι, ᾿Αναφοραί, Γνωμοδοτήσεις κλπ.) σελίδες 123.       

ΤΟ ΥΠ’  ΑΡΙΘΜ. 341/ 9.10.2003 ΕΓΓΡΑΦΟΝ
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠ.  ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΗΡΥΚΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΦΕΡΟΜΕΝΟΝ ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΤΟΥ ΙΦΣΚΑΕΓΟΧ ΝΙΚΟΛΑΟΝ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΕΙΣ Β΄ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΝ

ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ (ΣΤΑΜΑΛΑ) 194 00 Τ.Θ. 54  ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ. 210.6020176,  210 2466057

Α.Π.  341                                                ᾿Εν Κορωπίῳ τῇ 9-10-03

ΘΕΜΑ: ᾿Απάντησις εἰς τήν ὑπ᾿ ἀριθμ. 234/8/21.10.03 Β' "Πρόσκλησιν"
τοῦ Σεβ. Πειραιῶς κ. Νικολάου, διά σύγκλησιν Δ.Σ. τοῦ ΙΦΣΚΑΕ.

ΠΡΟΣ:
Τόν Σεβ/τον Μητροπολίτην Πειραιῶς καί Νήσων κ. ΝΙΚΟΛΑΟΝ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ: Μακ/τον ᾿Αρχ/πον ᾿Αθηνῶν καί πάσης ῾Ελλάδος κ. ᾿Ανδρέαν καί παντας τούς Σεβ/τους ᾿Αρχιερεῖς ὡς μέλη τοῦ ῾Ιεροῦ Φιλανθρωπικοῦ Συνδέσμου.

Σεβασμιώτατε, εὐλογεῖτε. ῾Ο Χριστός εἴη ἐν τῷ μέσω ἡμῶν.

᾿Επί τοῦ ὑπ᾿ ἀριθμ. 234/8/21.10.03 ἐγγράφου σας, δι᾿ οὗ, διά δευτέραν φοράν, καλεῖτε "ἅπαντα τά μέλη τοῦ Δ.Σ. τοῦ ῾Ιεροῦ Φιλανθρωπικοῦ Συνδέσμου εἰς συνεδρίασιν τήν 10 ᾿Οκτωβρίου (π.ἡ.), ἡμέραν Πέμπτην...", σᾶς ἀπαντῶμεν, ἀφ᾿ ἑνός διά τῶν κάτωθι εἰδικῶν ἀναφορῶν, καί ἀφ᾿ ἑτέρου διά τοῦ ὐπ᾿ ἀριθμ. 336/4/17.9.03 προηγουμένου ἐγγράφου μας, τό ὁποῖον ἀπετέλει καί ἀποτελεῖ ἀπάντησιν εἰς τάς ὑπ᾿ ἀριθμ. 3196/26.8.03 καί 233/2.9.03 προηγουμένας ὑμετέρας προσκλήσεις πρός σύγκλησιν ῾Ιερᾶς Συνόδου ῾Ιεραρχίας καί Δ.Σ. τοῦ ΙΦΣΚΑΕ ἀντιστοίχως. Δυστυχῶς, τήν ἐν λόγῳ ἀπάντησίν μας, εἰς τήν ὁποίαν ἐκθέτομεν τούς λόγους, διά τούς ὁποίους δέν νομιμοποιεῖσθε νά ἐνεργῆτε ὡς "᾿Αρχιεπίσκοπος", ἤ καί "Πρόεδρος" τοῦ ΙΦΣΚΑΕ καί ἑπομένως μᾶς ἦτο καί εἶναι ἀδύνατον νά τάς ἀποδεχθῶμεν καί νά ἀνταποκριθῶμεν, ἡ Σεβασμιότης σας, ὅλως ἀναιτιολογήτως τήν ἐπιστρέψατε ὡς "ἀπαράδεκτον". ῾Η ἐλαχιστότης μου, φιλαδέλφως κινουμένη, σᾶς ἀποστέλλω διά δευτέραν φοράν, τό ἐν λόγῳ ἔγγραφόν μου (336/4/17.9.03), μετά τῶν συνημμένων αὐτῷ εἰς ἔν σῶμα, ὑπό τόν τίτλον: "ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΙ καί ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ", καί σᾶς παρακαλῶ νά τά λάβητε ὑπ᾿ ὄψιν, ἵνα ἀποφευχθοῦν τά πολύ χείρονα ... ᾿Επί τούτοις φρονῶ, ὅτι ἀπολύτως ἠτιολογημένως, ἤτοι διά λόγους καθαρά Κανονικούς καί ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησιαστικῆς δεοντολογίας, μᾶς ἐπιβάλλεται νά ἐπαναλάβωμεν ὅτι: "ὄχι μόνον δέν νομιμοποιεῖσθε νά φέρεσθε ὡς "᾿Αρχιεπίσκοπος" ἤ καί "Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. τοῦ ΙΦΣΚΑΕ", καί νά συγκαλῆτε συνεδριάσεις ῾Ιερᾶς Συνόδου, ἤ Δ.Σ., ἤ Γενικάς Συνελεύσεις, ἀλλά καί ἐθέσατε ἐαυτόν εἰς βαρυτάτην ὑποδικίαν".
Περαιτέρω, κατά βασικόν καθῆκον ἔναντι τοῦ Νόμου καί Καταστατικοῦ, καί ἐπαναλαμβάνομεν ὅλως φιλαδέλφως, σᾶς ἐφιστῶμεν τήν προσοχήν ἐπί τοῦ γεγονότος, καθ᾿ ἐκκρεμουσῶν πλείστων ὅσων Καταγγελιῶν, ᾿Ενστάσεων καί Διαμαρτυριῶν ἐπί τῆς συμπαιγνίας περί παραιτήσεως τοῦ Μακαριωτάτου ᾿Αρχιεπισκόπου κ. ᾿Ανδρέου, ὁποία δι᾿ ἀντικανονικῶν ἐνεργειῶν καί ψευδῶν προσχηματικῶν ἐπιχειρημάτων κατέληξεν τήν 30.5.03 εἰς τήν "ἀναρρίχησιν" ὑμῶν ἐπί τοῦ ᾿Αρχιεπισκοπικοῦ Θρόνου, καί τήν κατ᾿ ἐξακολούθησιν ὑφ᾿ ὑμῶν τοῦ Σεβ/του Μητροπολίτου Πειραιῶς ΑΝΤΙΠΟΙΗΣΙΝ, τόσον τῆς ἰδιότητος τοῦ δῆθεν "᾿Αρχιεπισκόπου", ὡς καί τοῦ δῆθεν "Προέδρου" τοῦ Δ.Σ. τοῦ ΙΦΣΚΑΕ.
Σεβασμιώτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφέ κ. Νικόλαε, ἄς μοί ἐπιτραπῇ νά ὑπογραμμίσω, ὅτι πέραν τοῦ ὅτι προμελετημένη καί προσχεδιασμένη ἱερόσυλος συμπαιγνία σας, μετά τῆς χειρίστης συναλλαγῆς, θά ἀντιμετωπισθῇ Κανονικῶς καί ᾿Ορθοδόξως ὑπό τῶν Κανονικῶν καί ᾿Ορθοδόξων ᾿Οργάνων, μέ τό νά ἀντιποιῆσθε καί τόν "Πρόεδρον τοῦ ΙΦΣΚΑΕ", ἐνεργεῖτε παρανόμως καί ἀντικαταστατικῶς καί φοβούμεθα ὅτι θά γίνετε αἰτία νά παρέμβουν καί τά ἁρμόδια δικαστικά ὄργανα τῆς Πολιτείας.
᾿Επί τούτοις καί πάλιν ὑποβάλλομεν ῎Εκκλησιν καί πρός τόν Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον κ. ᾿Ανδρέαν καί πρός ὑμᾶς καί τούς συνεργήσαντας Σεβ/τους ᾿Αρχιερεῖς νά ἀναθεωρήσετε τήν ὅλην ἱερόσυλον συμπαιγνίαν καί νά μήν ὀλοκληρώσετε τό σχέδιον τῶν ξένων Κέντρων δι᾿ ἕν τρίτον σχίσμα, τό ὁποῖον ὅμως μοιραίως θά σᾶς καταστήση μίαν νέαν παλαιοημερολογιτικήν παράταξιν "ἀνεγνωρισμένην" ἀπό τόν Νόμον βάσει τοῦ 54/76 ᾿Απαλλακτικοῦ σας Βουλεύματος, ὁποία ὅμως, τολμῶ εἰπεῖν, θά εἶναι χειροτέρα ὅλων.
῎Αν θελήσητε νά ἀναθεωρήσητε, ὅπερ θά εἶναι πρός τιμήν σας καί νά βαδίσετε τήν Κανονικήν καί ᾿Ορθόδοξον "τρίβον", ἐστέ βέβαιοι ὅτι θά συμπορευθῶμεν πρός δόξαν Θεοῦ, τῆς ᾿Εκκλησίας Του, καί διά τήν ἀγάπην, εἰρήνην καί ἐνότητα τοῦ κλυδωνιζομένου πληρώματος Αὐτῆς. ΑΜΗΝ.

Διατελῶν μετά τιμῆς καί ἀγάπης
᾿Ελάχιστος ἀδελφός καί συλλειτουργός
+ ῾Ο Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς
Κήρυκος
ΤΟ ΥΠ’  ΑΡΙΘΜ. 344/ 28 ΟΚΤ. 2003
ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΙΦΣΚΑΕΓΟΧ 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΟΤΕ ΜΗΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΙΚΟΛΑΟΝ

ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ (ΣΤΑΜΑΛΑ) 194 00 Τ.Θ. 54  ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ. 210.6020176,  210 2466057

Α.Π.  344                                                ᾿Εν Κορωπίῳ τῇ 28-10-03(π.ἡ.)

Θέμα: ᾿Απάντησις εἰς τήν μέ ἀριθμ. Πρωτ. 235/10.10.03 (ἐκκ. ἡμ.) "πρόσκλησιν διά τήν ἐτησίαν Γενικήν Συνέλευσιν τῶν μελῶν" τοῦ ΙΦΣΚΑΕΓΟΧ.
Σχετικόν: Τό μέ ἀριθμ. Πρωτ. 336/4(17).9.03 ἡμέτερον ἔγγραφον μετά τῶν συνημμένων ἐκ σελ. 123.
ΠΡΟΣ
1)Σεβασμώτατον Μητροπολίτην Πειραιῶς καί Νήσων κ. Νικόλαον τόν ὑπογράφοντα ἀντικανονικῶς καί παρανόμως τό ὑπ᾿ ἀριθμ. 235/10 ᾿Οκτωβρίου 2003 (ἐκκ. ἡμ.)  ὡς "ὁ ᾿Αθηνῶν" καί ὡς "Πρόεδρος" τοῦ "Ι.Φ.Σ.Κ.Α.Ε.Γ.Ο.Χ.".
2.Γενικόν Γραμματέα τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ι.Φ.Σ.Κ.Α.Ε.Γ.Ο.Χ. Πρωτοπρεσβύτερον Δημήτριον Τσαρκατζόγλου.

Κοινοποίησις:
1) Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον ᾿Αθηνῶν καί Πάσης ῾Ελλάδος κ. ᾿Ανδρέαν.
2) Τά τακτικά μέλη τοῦ ῾Ιεροῦ Φιλανθρωπικοῦ Συνδέσμου Κληρικῶν τῆς ᾿Ακαινοτομήτου ᾿Εκκλησίας Γ.Ο.Χ. ῾Ελλάδος

Οἱ ὑπογράφοντες τήν παροῦσαν, ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κήρυκος, ὁ ῾Ιερομόναχος ᾿Αμφιλόχιος Ταμπουρᾶς, ἐκπροσωπῶν καί τόν Σεβ/τον Μητροπολίτην Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Πανάρετον καί τόν Παν/τον ῾Ιερομ. π. ᾿Ιγνάτιον Δάσσιον, καί ὁ θεολόγος ᾿Ελευθέριος Γκουτζίδης, εἰς τήν ὑπ᾿ ἀριθμ. 235/10.10.03 πρόσκλησίν σας ἀπαντῶμεν τά κάτωθι:
῾Η ἐν λόγῳ Πρόσκλησίς σας διά Γενικήν Συνέλευσιν τῶν μελῶν τοῦ ΙΦΣΚΑΕ τήν 31.10.03, δέν γίνεται δεκτή ὑφ᾿ ἡμῶν, ὡς ΑΚΥΡΟΥ οὔσης, διότι ὑμεῖς ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Νικόλαος ΔΕΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΕΙΣΘΕ νά ἐμφανίζεσθε ὡς  "᾿Αρχιεπίσκοπος", οὔτε ὡς "Πρόεδρος" τοῦ Ι.Φ.Σ.Κ.Α.Ε. Κατά τό Καταστατικόν, ἄρθρον 11ον, "Πρόεδρος τοῦ ἐκάστοτε Δ.Σ. αὐτοδικαίως δυνάμει τοῦ παρόντος, καθίσταται ὁ ἑκάστοτε ᾿Αρχιεπίσκοπος καί Πρόεδρος τῆς ᾿Ακαινοτομήτου ᾿Εκκλησίας Γ.Ο.Χ.  ῾Ελλάδος", ἐνῶ ἐν ἄρθρῳ 3 ` α ρητῶς μνημονεύεται ὅτι Αὕτη (ἡ ᾿Εκκλησία) ἐκπροσωπεῖται "ὑπό τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, τῆς προεδρευομένης ὑπό τοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου κ. ᾿Ανδρέου ἤ τοῦ Κανονικοῦ διαδόχου αὐτοῦ". Διά τοῦ ὕπερθεν ὑπ᾿ ἀριθμ. 336/4.9.03 ἡμετέρου ἐγγράφου, μετά τῶν συνημμένων αὐτῷ ἐξ 123 σελίδων, ἐκδοθέντος καί εἰς σῶμα ὑπό τόν τίτλον: "᾿Ενστάσεις, Καταγγελίαι, Διαμαρτυρίαι", σᾶς ἔχομεν καταγγείλει, ὅτι τόσον ἡ "παραίτησις" τοῦ Μακαριωτάτου, ὅσον καί ἡ ὑμετέρα "ἐκλογή" εἶναι ἄκυροι ὡς ἀντικανονικαί. Παρά τό γεγονός δέ ὅτι αὗται ὑπεβλήθησαν ἁρμοδίως καί Κανονικῶς, δέν ἐξεδικάσθησαν. Κατά συνέπειαν πᾶσα περαιτέρω ἐνέργεια ὑμῶν ὑπό τάς ἀνωτέρω ἰδιότητας θά ἀποτελέση νέον βαρύτατον ἀδίκημα, καί πρωτίστως τό ἀδίκημα ἀντιποιήσεως τοῦ Προέδρου, τοῦ Ι.Φ..Σ.Κ.Α.Ε.Γ.Ο.Χ.
Πέραν τῶν ἀνωτέρω, ὡς γνωρίζετε ἀπό παλαιότερα ἔγγραφά μας, ἔχουν καταγγελθεῖ καί πάσχουν ἀκυρότητος καί αἱ Γενικαί Συνελεύσεις τῶν ἐτῶν 2001 καί 2002, ὅπως καί τά διοικητικά συμβούλια ἀπό Νοέμβριον - Δεκέμβριον 2000 καί ἐξῆς, διά παράνομον σύνθεσιν καί δι᾿ ἀντικαταστατικάς ἐνεργείας καί παραλείψεις, διά τῶν ὁποίων παρεκωλύθη "ἡ εὐόδωσις τῶν σκοπῶν τοῦ ῾Ιεροῦ Συνδέσμου" (ἄρθρον 8 τοῦ Καταστατικοῦ) μέ συνέπειαν νά ζημιωθῇ οὗτος εἰς μεγάλον βαθμόν. Αἱ εὐθῦναι τόσον τοῦ Μακ/του ᾿Αρχιεπισκόπου, ὅσον καί τῶν μελῶν ἐκείνου τοῦ Δ.Σ., καθώς καί τῶν ᾿Εξελεγκτικῶν ᾿Επιτροπῶν δέν παραγράφονται καί δέν θά παραμείνουν ἀνεξέλεγκτοι. Μέχρι πρό τινος ἠλπίζαμεν εἰς τήν διόρθωσιν καί θεραπείαν ὅλων τῶν παρανόμων καί ἀντικαταστατικῶν ἐνεργειῶν σας, ἀλλά ἀπεγοητεύθημεν, διότι ἐξωθεῖτε τά πράγματα εἰς τά ἄκρα καί τοῦτο οὐχί τυχαίως. Καθ᾿ ἡμᾶς, ὡς ἐπανειλημμένως ἔχομεν καταγγείλει, τίποτε ἀπολύτως δέν ἔγινε τυχαίως ἤ ἐκ τινος ἐγγενοῦς ἀδυναμίας, ἀλλά τά πάντα ἐγένοντο ἐσκεμμένως, δι᾿ αὐτό περαιτέρω ἐπιβάλλεται τόν λόγον  νά ἔχη ἡ Δικαιοσύνη.
Πιστεύομεν ὅτι κατανοεῖτε, διατί καθ᾿ ὅλα τά τελευταῖα ἔτη, ἀπό τό 1999, δέν ἐκινήσαμεν καί τήν διαδικασίαν τῆς τυπικῆς διαγραφῆς ὑμῶν τοῦ Σεβ/του Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Νικολάου, συμφώνως τῷ ἄρθρῳ 8 παράγραφ. γ, καθ᾿ ἥν: "Πᾶν μέλος τό ὁποῖον ἤθελε παρεκκλίνει .... τῆς ᾿Εκκλησιολογίας τῆς ᾿Ακαινοτομήτου ᾿Εκκλησίας Γ.Ο.Χ., θέτει ἑαυτό ἐκτός τοῦ Συνδέσμου". Μέχρι σήμερον ἠρκέσθημεν εἰς Προτάσεις, ᾿Αναφοράς καί Καταγγελίας, ὅσον ἀφορᾶ τό ὑπ᾿ ἀριθμ. 54/76 ᾿Απαλλακτικόν Βούλευμα, διά τοῦ ὁποίου, ἐφ᾿ ὅσον σιωπηρῶς τό ἀνέχεσθε, καί δέν τό καταδικάζετε, ἀλλά μᾶλλον πανηγυρίζετε δι᾿ αὐτό, ἔχετε ἤδη ἀρνηθεῖ καί τήν ᾿Εκκλησιολογίαν τῆς ᾿Ακαινοτομήτου ᾿Εκκλησίας Γ.Ο.Χ. καί τήν ἴσου κύρους ᾿Αποστολικήν σας Διαδοχήν. Πέραν τούτων τά ἔντυπά σας "Προσκυνητή ἡ Εἰκόνα τῆς ῾Αγίας Τριάδος", καθώς καί ἡ ᾿Εφημερίς σας "Πειραϊκή ᾿Αγγελία" βρίθουν κακοδόξων αἱρετικῶν φρονημάτων, ἐνῶ περιστρέφετε καί παρερμηνεύετε ἐπίσημα κείμενα Οἰκουμενικῶν Συνόδων, ὡς καί ῾Αγίων Πατέρων.
Τό ἔσχατον ἀδίκημά σας, τό ὁποῖον κατελέγχεται ἀπό τό Καταστατικόν, εἶναι τό γεγονός, ὅτι ἀπό τήν 5.2.03 (ἐκκλησ. ἡμερολ.) διά τῆς συμπαιγνίας σας περί "παραιτήσεως" τοῦ Μακαρ. ᾿Αρχιεπισκόπου καί Προέδρου τοῦ Ι.Φ.Σ.Κ.Α.Ε.Γ.Ο.Χ. κ. ᾿Ανδρέου, ἀνατρέψατε καί κατελύσατε τήν ᾿Εκκλησιαστικήν Τάξιν, ἤτοι "ΤΑΣ ΑΡΧΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ, ΑΓΙΑΣ, ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ", τά ὁποῖα ὁποῖα ὀφείλει νά τηροῦν ἀπαρασαλεύτως τά μέλη του. (῎Αρθρα 2ον ` γ , 3ον γενικόν εἰσαγωγικόν μέρος  καί ` α, 7ον εἰσαγωγικόν, 6ον ` α,β,γ, καί ε καί 26ον). Κατά τῆς συμπαιγνίας ταύτης, καί ὅσων ἐπηκολούθησαν, ἤτοι κατά τῶν ἐργασιῶν τῶν Συνεδριάσεών σας ἀπό 5.2.2003 καί μέχρι σήμερον, ὅπως ἤδη προεμνημονεύθη, ἔχουν ὑποβληθεῖ ᾿Αναφοραί - Καταγγελίαι, ᾿Ενστάσεις, τάς ὁποίας ληστρικῷ, δικτατορικῷ τῷ τρόπῳ δέν ἐλάβατε ὑπ᾿ ὄψιν μέ ὅ,τι καί ὅσα αὐτό σημαίνει ἀπό Κανονικῆς, ᾿Εκκλησιαστικῆς ἀπόψεως, ὅσον καί Νομικῆς δικαστικῆς τοιαύτης.
῾Υπενθυμίζομεν ὅτι κατά τό ἄρθρον 2 ` β καί γ ἐκ τῶν βασικῶν σκοπῶν, δι᾿ οὕς ἱδρύθη ὁ ῾Ιερός Φιλανθρωπικός Σύνδεσμος  εἶναι καί: "β)῾Η καλλιέργεια καί διάδοσις τῶν δογματικῶν ἀληθειῶν καί τῶν ἠθικῶν καί κοινωνικῶν ἀρχῶν τῆς Μιᾶς, ῾Αγίας, Καθολικῆς καί ᾿Αποστολικῆς τοῦ Χριστοῦ ᾿Εκκλησίας" καί "γ) ῾Η τήρησις τῶν ῾Ιερῶν Κανόνων καί Παραδόσεων καί δι᾿ αὐτῶν ἀντιμετώπισις πάσης ἀντορθοδόξου, ἀντεθνικῆς καί ἀντικοινωνικῆς προπαγάνδας ἐπί τῷ τέλει τῆς θριαμβεύσεως τῶν ἀρχῶν τῆς ᾿Ακαινοτομήτου Μιᾶς, ῾Αγίας, Καθολικῆς καί ᾿Αποστολικῆς τοῦ Χριστοῦ ᾿Εκκλησίας, ἧς αἱ ἀρχαί ἀνόθευτοι διαφυλάττονται ὑπό τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς προεδρευομένης σήμερον ὑπό τοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου κ. ᾿Ανδρέου κανονικοῦ διαδόχου τοῦ ἀοιδίμου ᾿Αρχιεπισκόπου ΜΑΤΘΑΙΟΥ τοῦ Α". Βλέπετε καί τό προμνημονευθέν ἄρθρον 3, ἐν ὧ ἡ τήρησις "καί τῆς ἐκκλησιαστικῆς Κανονικῆς Τάξεως" τίθεται παραπλησίον τῶν "νομίμων μέσων", ἐνῶ ἐν τῷ ἰδίῳ ἄρθρῳ ` α ρητῶς ὁρίζεται , ὅπως ὁ διάδοχος τοῦ Μακαρ.  ᾿Αρχιεπισκόπου πρέπει νά προέρχεται αὐστηρῶς μέσω τῆς Κανονικῆς διαδικασίας, ἤτοι νά εἶναι "ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ αὐτοῦ", ὅπερ δέν συντρέχει εἰς τήν περίπτωσίν σας.
Κατόπιν αὐτῶν, τόσον ῾Υμεῖς ὁ Σεβ/τος Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Νικόλαος, ὅστις παρανόμως ἐμφανίζεσθε ὡς "᾿Αρχιεπίσκοπος ᾿Αθηνῶν" καί "Πρόεδρος τοῦ Ι.Φ.Σ.Κ.Α.Ε.Γ.Ο.Χ.", ὅσον καί ὁ Μακαριώτατος ᾿Αρχιεπίσκοπος ᾿Αθηνῶν καί πάσης ῾Ελλάδος κ. ᾿Ανδρέας, ἀλλά καί οἱ ᾿Αρχιερεῖς, μέλη τοῦ Συνδέσμου, οἱ ὁποῖοι συνήργησαν καί εὐνόησαν τήν ἀντικανονικήν ἀναρρίχησίν σας εἰς τόν ᾿Αρχιεπισκοπικόν θρόνον, ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΣΘΕ διά μίαν ἀκόμη φοράν διά ρητάς καί σαφεῖς Κανονικάς παραβάσεις, καί διότι ἐθέσατε εἰς τό ᾿Αρχεῖον ὅλα τά θέματα, τά ὁποῖα καθάπτονται τῆς τε ᾿Εκκλησιολογίας καί τῆς ᾿Αποστολικῆς Διαδοχῆς, γεγονός τό ὁποῖον ἀντιβαίνει πρός σύνολον τό Καταστατικόν τοῦ ΙΦΣΚΑΕΓΟΧ.

+ ῾Ο Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς ΚΗΡΥΚΟΣ

+ ῾Ιερομ. ᾿Αμφιλόχιος Ταμπουρᾶς
(ἐκπροσωπῶν καί τόν Σεβ. κ. Πανάρετον
καί τόν ῾Ιερομ. ᾿Ιγνάτιον Δάσσιον)

Θεολόγος ᾿Ελευθέριος Γκουτζίδης


Η ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 2006 ΠΕΡΙ ΤΟΥ «ΙΦΣΚΑΕΓΟΧ»

ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟΝ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
 194 00 Τ.Θ. 54  ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣΤΗΛ. 210.6020176,  210 2466057


Α.Π. 476                         ν Κορωπίω τ 4.6.2008

ΘΕΜΑ: πόφασις τς Μητροπολιτικς Συνόδου
 το Σεπτεμβρίου το 2006 περί το «ΙΦΣΚΑΕΕ».

Διά το παρόντος ρχιερατικο μν γγράφου βεβαιώνομεν τι κατά Σεπτέμβριον φ’ μς συνελθοσα Μητροπολιτική Σύνοδος, σον φορ τόν ΙΦΣΚΑΕΕ, πεφάνθη τά κάτωθι:

«..... 11. ΠΕΡΙ ΤΟΥ Ι.Φ.Σ.Κ.Α.Ε.Ε.
ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝ, κατ τν πλον κατηγορηματικν τρπον, καί τν π το 1999 πολειτουργαν το Ι.Φ.Σ.Κ.Α.Ε.Ε. (ΙΕΡΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ), κα κτροπν ατο κ το καταστατικο. ς κ τοτου α συγκροτσεις τν «Διοικητικν Συμβουλων» κα α συγκλσεις τν «Γενικν Συνελεσεων» κα α ποφσεις των εσν ΑΚΥΡΟΙ, διτι χαρακτηρζονται π κρως Αντικανονικς, Αντικαταστατικς κα παρανμου συγκροτήσεως κα πολειτουργας. Τοτο λον χει ς ποτλεσμα τν μ νταπκρισιν ατο ες τος σκοπος δι' ος οτος δρθη, ξ ν πρτος διασφλισις τς ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ — ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ κα τς ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ κα δετερος διασφλισις τν ες τήν Γνησαν ρθόδοξον κκλησίαν  παγομένων ερν Ναν ς καί ν γένει Φιλανθρωπία.
ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΜΕΝ τό γεγονός, τι καί Ι.Φ.Σ.Κ.Α.Ε.Ε. τέθη ες τήν πηρεσίαν το Παλαιοημερολογιτικο Οκουμενισμο, ν κενα κ τν πρώτων καί βασικν δρυτικν του μελν, τά ποα παρέμεινον δραα καί μετακίνητα ες τάς ρχάς τς ρθοδοξίας, κατήγγειλαν δέ τήν κτροπήν καί διεφύλαξαν τό κρος το Ι.Φ.Σ.Κ.Α.Ε., χουν χρέος νά κινήσουν πσαν Κανονικήν, Νόμιμον καί κατά τό Καταστατικόν διαδικασίαν, διά νά πανέλθη οτος ες τήν καταστατικήν του τροχιάν, παναλειτουργήση καί συνεχίση τήν διακοπεσαν πό τό 1999, ΚΑΝΟΝΙΚΗΝ καί ΝΟΜΙΜΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΝ ΔΙΑΚΟΝΙΑΝ ΤΟΥ, ς προβλέπεται πό τν ρθρων 2,8 καί 24 ατο».

Τό παρόν κδίδεται διά νομικήν χρσιν.
+ Μεσογαίας καί Λαυρεωτικς
Κήρυκος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠ’  ΑΡΙΘΜ.  532/ 28.11.2009
ΤΟΙΙΑΥΤΗΝ ΕΙΣ Ο, ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΙΦΣΚΑΕΓΟΧ
ΑΓΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

ΕΠΙ ΤΗΣ Η’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΗΤΟΙ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΚΑΘ' ΗΝ ΚΑΤΕΛΥΣΑΝ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ
«ΙΕΡΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ  ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Γ.Ο.Χ.»

Τό ΑΝΩΤΑΤΟΝ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΝ λαβεν π' ψιν:

......   Η΄ Τήν κατάλυσιν το Καταστατικο Νόμου το «ΙΕΡΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΛΗΡΙΚΩΝ...» τς Γνησίας ρθοδόξου  κκλησίας  τς λλάδος (ρ. γκριτ. ποφάσεως Πρωτοδικείου θηνν 680/1982 καί 3427/1985, κατά τό μέρος, τό ποον «ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ» ποτελε θεματοφύλακα «πί τ τέλει τς θριαμβεύσεως τν ρχν τς καινοτομήτου Μις γίας Καθολικς καί ποστολικς το Χριστο κκλησίας, `ς α ρχαί νόθευτοι διαφυλάσσονται πό τς ερς Συνόδου τς προεδρευομένης σήμερον πό το ρχιεπισκόπου νδρέου Κανονικο Διαδόχου το οιδίμου ρχιεπισκόπου Ματθαίου το Α΄», ρθρον 2 παράγρ. γ, καί «Πν μέλος τό ποον θελεν παρεκκλίνει πό τς κκλησιολογίας τς καινοτομήτου κκλησίας Γ.Ο.Χ., θέτει αυτό κτός το Συνδέσμου καί ποβάλλεται καί τυπικς δι' ποφάσεως το Δ.Σ.», ρθρον 8 παράγρ. γ.


 Τό γεγονός τι ν τει 1999 τό Διοικητικόν Συμβούλιον το Ι.Φ.Σ.Κ.Α.Ε., διά πρώτην φοράν, δέν συνεκλήθη πί ννέα λοκλήρους μνας, (ν κατά τό καταστατικόν ποχρεωτικς πρέπει νά συνεδριάζη κάθ' καστον μνα), διότι ο γκάθετοι καί ξαιρέτως Μοναχός Μάξιμος, θελον νά ποκρύπτουν τήν πορείαν καί τάς ποφάσεις τν στικν Δικαστηρίων τς περιόδου κείνης, τόσον πό τό Διοικητικόν Συμβούλιον το Ι.Φ.Σ.Κ.Α.Ε. σον καί πό τήν εράν Σύνοδον! Σημειωθήτω τι τά θέματα φεώρων καί ες λικά πράγματα, λλά πρό πάντων ες θέματα Πίστεως σχετικς μέ τάς πράξεις καί ποφάσεις τν πέντε σχισματοαιρετικν. πίσης λαβεν π' ψιν τά παραστατικά τν ν συνεχεία πακολουθησασν συσσωρευμένων συγκλήσεων το Δ.Σ., (μετά λόκληρον ννεάμηνον), καί δή ντός νός μηνός, τοι, α) Κατά τήν 30.10.2000. β) Τήν 9.11.2000. γ) Τήν 14.11.2000, καί διαιτέρως σα ποκαλυπτικά λαβον χώραν, κατ' ατήν, δ) Τήν 4/17.11.2000, τετάρτην κατά σειράν ντός 20 μερν, σύγκλησιν το Δ.Σ. καί διαιτέρως τήν αθημερόν συνταχθεσαν π' Α.Π. 222/4/17.11.2000 «Πρόσκλησιν διά Γενικήν Συνέλευσιν», ρισθεσαν μόλις μετά τριήμερον, τοι, κατά τήν 7ην/26ην Νοεμβρίου 2000, καί ν τ ποία οδέν κ τν κκρεμούντων κρως σοβαρν θεμάτων σημειοτο.

 πίσης λαβεν π' ψιν καί τά μέ Α.Π. 161/5/18.11.2000 καί 169/24.11. 2000 γγραφα το Μητροπολίτου Κηρύκου ς Γενικο Γραμματέως, καθώς καί τό ξόχως ποκαλυπτικόν πόμνη¬μα μέ Α.Π. 169/Α’/24.11.2000, τό ποον πογράφεται πό το Μητροπολίτου Κηρύκου, το ερομονάχου μφιλοχίου Ταμπουρ καί το θεολόγου λευθερίου Γκουτζίδη. Τό γεγονός πίσης τι μετά τατα δέν πραγματοποιήθη Γ.Σ. ς προεβλέπετο, κατά δέ τό πό 16/29.12. 2000 συνελθόν Δ.Σ. κατετέθη τό μέ Α.Π. 176/16.29.12.2000 γγαφον πό το Μητροπολίτου Κηρύκου, κπροσωποντος καί τούς ερομ. μφιλόχιον καί τόν θεολόγον λευθέριον Γκουτζίδη, τό ποον διαιτέρως λαβεν π' ψιν τό Δικαστήριόν μας, καθώς καί τό γεγονός τι πεχειρήθη πως καλυφθον τά πάντα μέ τάς σκευωρίας κατά το θεολόγου περί δθεν «χειροδικίας» του κατά το ρχιεπισκόπου, καθώς καί περί «νάρχου»!

 Τέλος λαβόν π' ψιν καί τήν, πί τς π' Α.Π. 226/26.11.2000, «νακοινώσεως», πογραφο¬μένης πό το ρχιεπισκόπου νδρέου, νέαν ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΝ - ΔΗΛΩΣΙΝ τν Μητροπολίτου Κηρύκου, ερ/χου π. μφιλοχίου καί θεολόγου λευθερίου Γκουτζίδη, συσκεψάμενον τό Δικα¬στήριόν μας ΑΠΟΦΑΙΝΕΤΑΙ:

 Καταφανς τά συγκεκριμένα Πρόσωπα τς περιόδου κείνης καί ατά τά ποα σήμερον φέρονται ς μέλη καί ς Δ.Σ. το Ι.Φ.Σ.Κ.Α.Ε., δει πρό πολλο νά εχον διαγραφε καί πομακρυνθε το Ι.Φ.Σ.Κ.Α.Ε., διότι πέραν το τι κ κακς προθέσεως καί σκοπο κατέλυσαν τήν Κανονικήν Τάξιν καί τόν Συνοδικόν θεσμόν, διά τόν διον σκοπόν, οτοι κατέλυσαν καί τόν Καταστατικόν Νόμον το Ι.Φ.Σ.Κ.Α.Ε., πί τ σκοπ μα τ λοκληρώσει τς προδοσίας των νά διεκδικήσουν, καί κατακρατήσουν παντα τά κκλησιαστικά κίνητα, στεροντες τατα πό τούς ρθοδόξους, ες τούς ποίους καί κατά τό διον τό Καταστατικόν νήκουν.

 ν προκειμένω τό ΑΝΩΤΑΤΟΝ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΝ πογραμμίζει τι ο κατηγορού¬μενοι δέν κατέλυσαν πλς ρισμένας κ τν ρχν τς καινοτομήτου Γνησίας ρθοδόξου κκλησίας, λλ' θέλησαν καί πεχείρησαν νά σβήσουν καί ξαλείψουν ταύτην προσβάλλοντες καί διακόπτοντες τήν ποστολικήν Διαδοχήν καί δι' ατς καί τήν μολογίαν κκλησιολογίαν, τήν ποίαν ναφέρει καί προστατεύει τό ρθρον 8 παράγρ. γ’ το Καταστατικο.

 πί πσι τούτοις τό νώτατον Συνοδικόν Δικαστήριον πειδή δέν εναι ρμόδιον νά προβ ες τήν διαγραφήν λων ατν κ το Ι.Φ.Σ.Κ.Α.Ε., τοτο παραιτήτως δέον νά πράξουν τά ναπομείνατα (4) τέσσαρα δρυτικά μέλη, τοι, Μητροπολίτης Κήρυκος, Πρωτοπρεσβύτερος Θωμς, ερομόναχος μφιλόχιος καί θεολόγος λευθέριος Γκουτζίδης. πί τούτω, ν χρειασθ χουν τήν δειαν καί ντολήν τς Πανορθοδόξου Συνόδου νά ζητήσουν καί τήν φαρμογήν τν Νόμων, πως προβλέπει Καταστατικός Νόμος το Ι.Φ.Σ.Κ.Α.Ε. Τέλος παντα τά παραστατικά ς κ τς μεγίστης στορικς καί χι μόνον σημασίας των, τεθσιν ες τόν τόμον τν Πρακτικν.

ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟΝ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΝ
(πονται α πογραφαί)

Δημοφιλείς αναρτήσεις