ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΕΝ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΕΝ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΙΣ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΝ ΔΡΟΜΟΝ ... ΔΟΞΑ ΤΩ ΘΕΩ ΠΑΝΤΩΝ ΕΝΕΚΕΝ ..... ΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΜΕΘ ΗΜΩΝ ΟΥΔΕΙΣ ΚΑΘ ΗΜΩΝ .....
ΙΔΟΥ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΕΩΣ ΕΝΩΜΕΝΗΝ "ΣΥΝΟΔΟΝ" ΤΟΥ "ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ" ΚΑΙ "ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ" ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΙΝ ΤΟΥ "ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΕΝ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ" ... ...
ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΡΟΣ
ΤΗΝ <<ΙΕΡΑΝ ΣΥΝΟΔΟΝ>>
ΥΠΟ ΤΟΝ <<ΑΡΧ/ΠΟΝ>> κ. ΣΤΕΦΑΝΟΝ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
ΘΕΜΑ: Ο θεολογικός Διάλογος προς αντιμετώπισιν και θεραπείαν
των αιτίων του από 2005 Σχίσματος
Α.Π. 665
Εν Κορωπίω τη 10/23.5.2014
Σχετικά:
1. Το με Α.Π. 638.α/27.2.2013 Ημέτερον, εις απάντησιν του με Α.Π. 392/14.2.2013 Υμετέρου.
2. Το με Α.Π. 640/1.5.2013 Ημέτερον, εις απάντησιν του με Α.Π. 397/3.4.2013 Υμετέρου.
3. Το με Α.Π. 658/31.10.2013 Ημέτερον, εις απάντησιν του με Α.Π. 133/18.10.2013 Υμετέρου.
Αγαπητοί πρώην εν Χριστώ Πατέρες και Αδελφοί,
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
Κατόπιν των προηγηθέντων ύπερθεν σχετικών και ειδικώτερον ως συνέχεια του υπ' Α.Π. 664/25.2.2014 ημετέρου πρώτου απαντητικού επί του αριθμ. 3 Υμετέρου σχετικού, δι' ου σας εγνωρίσαμεν ότι θα εφέρομεν το θέμα του μεθ' Υμών Θεολογικού Διαλόγου τόσον εις την Ιεράν Σύνοδον της εν Ελλάδι Γνησίας Ορθοδόξου Εκκλησίας, όσον και εις την Πανορθόδοξον Ιεράν Σύνοδον της απανταχού Γνησίας Ορθοδόξου Εκκλησίας, γνωρίζομεν Υμίν τα κάτωθι:
1) Αμφότεραι αι Ιεραί Σύνοδοι έλαβον γνώσιν των ύπερθεν σχετικών εγγράφων μας και μελετήσασαι ταύτα επεσήμανον και ετόνισαν το μέγεθος και την σοβαρότητα του έργου, ήτοι της εν Αγίω Πνεύματι αντιμετωπίσεως και θεραπείας των αιτίων του από του 2005 Σχίσματος. Επίσης επεσήμανον και ετόνισαν ότι δέον να ιεραρχηθούν άπαντα τα προ και μετά απ' αυτό θέματα Κανονικής και Δογματικής φύσεως, δια να προκύψη αληθώς εν Αγίω Πνεύματι Ορθόδοξος διάλογος και καταλήξη εις την ένωσιν εν τω ενί και αδιαιρέτω Σώματι της του Χριστού Εκκλησίας.
2) Απεφασίσθη υπ' αμφοτέρων των Ιερών Συνόδων, όπως ο συγκεκριμένος Θεολογικός Διάλογος αναληφθή υπό της Ιεράς Συνόδου της Γνησίας Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος.
3) Άπαντες οι Σεβ/τοι Αρχιερείς ιδιαιτέρως ανεφέρθησαν εις τα από μακρού και κυρίως εις τα από το 1995, ως μη ώφειλον διαδραματισθέντα γεγονότα και πράξεις, άτινα προεκάλεσαν και το σχίσμα του 2005, αλλά και όσα ηκολούθησαν αυτό, απεφάνθησαν δε ότι άπαντα δέον να αποτελέσουν θέματα του Διαλόγου. Επί τούτω εξέφρασαν διάπυρον την ευχήν και επιθυμίαν, όπως εκατέρωθεν επιδειχθή βαθεία σύνεσις και ταπείνωσις ίνα, χάριτι Χριστού, ευλογηθούν αι εργασίαι του Θεολογικού Διαλόγου προς δόξαν της Μητρός Εκκλησίας, η οποία από το 1924 χειμάζεται δεινώς, πρωτίστως εκ των στημένων υπό των κέντρων του Οικουμενισμού σχισμάτων, δεδομένου ότι ο ενσκύψας επάρατος Νεοημερολογητικός Οικουμενισμός, δεν δύναται να αντιμετωπίση Κανονικώς και ορθοδόξως το νεοημορολογιτικόν σχίσμα του 1924, δέσμιος ων υπό της Οικουμενιστικής Εγκυκλίου του 1920 και ως τοιούτος ουκ έστιν άλλως ή να στηρίζη και εκφράζη την παναίρεσιν του Παπικού-Οικουμεντισικού Νεοημερολογιτισμού. Ιδιαιτέρως ετονίσθη ότι ο Θεολογικός Διάλογος δέον όπως αυστηρώς στραφή μόνον επί πράξεων, αι οποίαι προσέκρουσαν εις την Κανονικήν Τάξιν και προ πάντων εις τα θέματα της Ομολογίας-Εκκλησιολογίας και της Αποστολικής Διαδοχής. Οι διαλεγόμενοι δεν θα αντιμετωπίσουν αλλήλους ως πρόσωπα, αλλά αυτό τούτο το σχίσμα με όλα τα αίτια (κανονικά και Πίστεως), και ουσιαστικώς αυτόν τούτον τον Παπικόν-Νεοημερολογιτικόν Οικουμενισμόν, εξαιρέτως δε τον παλαιοημερολογιτικόν τοιούτον, ο οποίος αναμφισβητήτως προβάλλει οπίσω και αυτού του από το 2005 σχίσματος, όπως και των προηγηθέντων, ήτοι του 1995 και 1937! Επίσης υφ' όλων των Σεβ. Αρχιερέων ιδιαιτέρως ετονίσθη ότι αύτη η φύσις και ουσία του σχίσματος του 2005 απαιτεί την εκατέρωθεν Χριστιανικήν ταπείνωσιν και μετάνοιαν, ίνα ούτω κατά τας συνεδρίας αυτού αναπαυθή η Χάρις του Αγίου Πνεύματος, μόνη ικανή να θεραπεύση τα αίτια και επιφέρη την αγίαν ενότητα εν Αληθεία και Αγάπη εν τω ενί Αγίω Σώματι του Χριστού, ήτοι την από του 1924 αδιάκοπον συνέχειαν της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής του Χριστού Εκκλησίας.
Ωστόσον δέον να σημειωθή ότι ικανόν μέρος του επικειμένου θεολογικού Διαλόγου μας, ήδη υφίσταται ως γεγονός, και είναι εις την διάθεσίν σας.Πρόκειται περί του διεξαχθέντος γνωστού όντως Θεολογικού Διαλόγου μετά των Φλωρινικών, (πλην μη ολοκληρωθέντος), κατά τα έτη 1988-1991. Ούτος δυστυχώς διεκόπη το 1991, προκειμένου να μην εξετασθή η αιτία του Φλωρινικού Σχίσματος κατά το 1937, αλλά και το θέμα της ΑποστολικήςΔιαδοχής!! Εφιστώμεν, λοιπόν, Εαυτοίς και Αλλήλοις την προσοχήν όπως, χάριτι Χριστού, μη επιτραπή τω Πονηρώ να ματαιώση ή να οδηγήση εις την αποτυχίαν αυτόν τον θεολογικόν μας διάλογον, αλλ' επαναλαμβάνομεν όπως, χάριτι Χριστού, ευλόγηθή ούτος ίνα εργασθή την Αγίαν Ενότητα, και κατόπιν στραφή ο ίδιος Θεολογικός Διάλογος και προς τους παραμένοντας εις το υπό των πέντε σχίσμα του 1995, αλλά και προς αυτούς οι οποίοι συνεχίζουν το πρώτον σχίσμα κατά το 1937, το οποίον προεκάλεσεν η πτώσις εκ της Ομολογίας του πρ. Φλωρίνης.
Επί πάσι τούτοις δεν παρελείφθη να τονισθή και ότι προ αυτού του Θεολογικού Διαλόγου προς ένωσιν εν τη Εκκλησία, ο Πονηρός, (δια των σκοτεινών κέντρων του τε Νεοημερολογιτικού και Παλαιοημερολογιτικού Οικουμενισμού), ήδη ενεργοποιήθη και είναι έτοιμος να εγείρη προσκόμματα, γεγονός το οποίον, εάν ημείς έχωμεν ζωηράν αυτήν την συνείδησιν και κινούμεθα εν ταπεινώσει και αληθεία, είναι βέβαιον ότι θα συντρίψη όλα τα σχέδια του ο Χριστός.
Αγαπητοί, αναλαμβάνομεν ένα Θεολογικόν Διάλογον ουχί δια να γίνωμεν πολλοί, αλλά δια να διακονήσωμεν το Άγιον Σώμα του Χριστού, την Εκκλησίαν Του, και τύχωμεν ψυχικής σωτηρίας, επομένως αντιλαμβανόμεθα τας μεγίστας ευθύνας μας! Όθεν, καθ' ημάς, προέχει να ιεραρχηθούν τα θέματα τόσον εξ απόψεως Κανονικής Τάξεως, όσον και Πίστεως και Αληθείας, διότι ουκ έστιν άλλως επελθείν την αγίαν ενότητα, παρά μόνον δια της αντιμετωπίσεως όλων των κακώς επισυμβάντων με αποκορύφωσιν τα πρώτα θέματα Πίστεως ήτοι, τα θέματα Ομολογίας-Εκκλησιολογίας και Αποστολικής Διαδοχής. Δηλαδή, όλως ιδιαιτέρως δέον όπως ενσκύψωμε επί των θεμάτων της από το 1924 Ομολογίας-Εκκλησιολογίας της Γνησίας Ορθοδόξου Εκκλησίας και παραλλήλως και αυτής της Αποστολικής Διαδοχής, ήτοι των Επισκοπικών Χειροτονιών του 1935 και του 1948. Κατόπιν εξετασθήσονται και όσα ηκολούθησαν την από το 1950 σχεδιασθείσαν και επιδιωχθείσαν προσβολήν και διακοπήν της Αποστολικής Διαδοχής υπό του πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου, (ήγουν των Επισκοπικών Χειροτονιών του 1935 και 1948), δια της γνωστής περί χειροθεσίας σκευωρίας του! Της σκευωρίας ταύτης, ως τοις πάσι γνωστόν, επιχειρηθείσης τον Σεπτέμβριον του 1971, υπό των οπαδών του πρ. Φλωρίνης, αλλά και ελαχίστων τότε ημετέρων και αποτυχούσης, τα σκοτεινά κέντρα ουκ επαύσαντο, αλλά αδιακόπως κατέβαλον και καταβάλλουν απεγνωσμένας προσπαθείας όπως και συντετριμμένην την επιβάλουν δια του ψεύδους, της απάτης και της ιεροσυλίας ως <<χειροθεσίαν>>!
Το τι λοιπόν εδέχθη η Ιερά Σύνοδος την 3ην Οκτωβρίου 1971, και ως πράξις επραγματοποιήθη επί όλων των μελών της Ιεράς Συνόδου κατά τον όρθρον του πανηγυρικού Συλλειτούργου κατά την 15/28 Οκτωβρίου 1971 εις τον Ιερόν Ναόν Κοιμήσεως της Θεοτόκου παρά την Καλλιθέαν Αττικής, δέον μετά πολλής συνέσεως να εξετασθή.
4) Πέραν όλων αυτών οι Σεβ/τοι Αρχιερείς της Πανορθοδόξου Ιεράς Συνόδου ιδιαιτέρως εζήτησαν όπως ληφθή υπ' όψιν ότι τα θέματα του Θεολογικού Διαλόγου τα οποία εξ αντικειμένου υφίστανται και αναμένουν την θεραπείαν των ήδη εν πολλοίς είναι αναγεγραμμένα και αναλελυμένα εις επίσημα κείμενα και ότι επίσημος κωδικοποίησις των θεμάτων υφίσταται εις τα Πρακτικά και τας Αποφάσεις του Πανορθοδόξου Συνοδικού Δικαστηρίου, τα οποία είναι δημοσιευμένα εις το Επίσημον Δημοσιογραφικόν όργανον της Γνησίας Ορθοδόξου Εκκλησίας, ήτοι την <<Ορθόδοξον Πνοήν>> Τόμος 20ος/2009 σελ. 451-494 και Τόμος 21ος/2010 σελ. 3-59 και 99-141. Εν προκειμένω θα ελέγομεν ότι η προετοιμασία του Διαλόγου μας εξ απόψεως θεμάτων, αλλά και ουσίας ήδη είναι έτοιμη, ημείς δε αμφότεροι καλούμεθα να τα μελετήσωμεν και εν αληθεί ταπεινώσει και συντριβή διαλεχθώμεν εν Αγάπη και αληθεία Χριστού. Υπ' αυτάς τας προϋποθέσεις προτιθέμεθα να παρακαθήσωμεν εις τον συγκεκριμένον Διάλογον, ενώ είμεθα εις την διάθεσίν σας να παράσχωμεν παν ό,τι ήθελεν συμβάλει εις την διεξαγωγήν του θεοβουλήτου Διαλόγου. Αμήν.
ΔΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΣΥΝΟΔΟΝ
ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
+ Ο Μεσογαίας και Λαυρεωτικής
ΚΗΡΥΚΟΣ

Δημοφιλείς αναρτήσεις